Hopp til innhold
Vedtaksliste

Tverrfaglige tiltak - prosjektstøtte

Søk støtte

Om søknadsrunden

Dette er den første søknadsrunden på den nye tilskuddsordningen tverrfaglige tiltak – prosjektstøtte. Søknadsrunden preges av et stort spenn i form, ambisjonsnivå og omfang. Søknadene rommer alt fra oppbygging av digital infrastruktur til mangfoldsprosjekter og metodeutvikling i skjæringspunktet mellom kunst og vitenskap. Sosiale, kunstfaglige og tverrfaglige fellesskap danner også en rød tråd. Noen av prosjektene er flerårige, andre varer i et par uker – og et av dem realiseres først om 100 år. Selv om omfanget av søknader er relativt lite, er prosjektene spredt over alle landsdeler bortsett fra Nord-Norge. Fire av prosjektene finner sted på internett, og vil dermed ha et nasjonalt (i noen tilfeller også internasjonalt) nedslagsfelt.

Mangfold og nye fellesskap

Mangfold og nye tverrfaglige fellesskap kan sies å være en fellesnevner for mange av prosjektene. Om lag to av tre søknader har et tydelig mangfoldsfokus. Flere av prosjektene handler om å senke barrierene for å delta i kulturfeltet, både når det kommer til kulturell bakgrunn, sosioøkonomisk klasse, funksjonsevne og alder. Prosjektenes tematikker spenner fra aldersmangfold i klassisk musikk til digitale tiltak som tilgjengeliggjør kunst (nesten) uavhengig av fysiske barrierer. Det er også flere eksempler på tverrfaglige prosjekter der profesjonelle kunstnere samarbeider med barn og ungdommer.

Flere av prosjektene strekker også seg inn mot andre samfunssektorer enn de rent kunstfaglige. Kulturrådet mener ordningen har et potensiale til å aktualisere kunstfeltet i samfunnet på nye måter. Gjennom å bidra med sine perspektiver og metoder, kan kunstfeltet bidra til å bygge opp under nye former for fellesskap og til å motvirke polarisering.

Tre prosjekter kan løftes fram som eksempler i denne sammenhengen:

  • I Piksels digitale laboratorium for eksperimentell kunst skal publikum og kunstnere samarbeide og skape kunstneriske erfaringer gjennom å manipulere lys, video og lyd i Piksels fysiske prosjektrom. Plattformen retter seg spesielt mot barn og unge, folk med mobilitetsvansker og profesjonelle kunstnere. Målet er å skape et fellesskap på tvers av landegrenser og fysiske barrierer. I arbeidet vil Piksel knytte til seg fagpersoner fra skoler og helsesektor. Utvalget har støttet prosjektet med et toårig tilskudd til utvikling og formidling.
     
  • Tvedestrand folkebibliotek har fått tilskudd til sitt prosjekt «Eg heiter Håvard Hedde». Prosjektet trekker linjer mellom tradisjonsvisa om Håvard Hedde, en mann fra Setesdal som levde hele sitt liv i utenforskap, og østre Agders sosiale samtid. Prosjektet vil legge til rette for at barn, ungdom og folk som lever i utenforskap skal tolke Heddes historie sammen med profesjonelle kunstnere. Målet er at befolkningen i det østlige Agder gjennom kunst og kreativ skaperkraft skal bli handlende subjekter. Biblioteket samarbeider bl.a. med Froland fengsel og sosialfaglig ekspertise i prosjektet.
     
  • Organotopia er et kunst- og arkitekturprosjekt som undersøker, iscenesetter og bearbeider parken Birkelunden i Oslo. Kunstner Nils Henrik Asheim er initiativtaker og kunstnerisk ansvarlig for prosjektet, som bl.a. omfatter innsamling av historier til et digitalt og mobilt fysisk arkiv, utvikling av bruksskulpturer og et større tverrkunstnerisk arrangement under Ultima-festivalen. Målet med prosjektet er å stimulere til nytenking om det offentlige rommet gjennom å skape et møtepunkt mellom kunst og hverdagsliv.

Overordnet om prioriteringene

Kulturrådet har prioritert prosjekter som bidrar til nytenking, innovasjon og utforsking i skjæringspunktet mellom kunsten og andre samfunnssektorer. Det er lagt tydelig vekt på at prosjektene må være reelt tverrfaglige, og Kulturrådets satsingsområder på mangfold og ytringsrom er prioritert. Blant tildelingene finnes en rekke prosjekter som bidrar til et mer tilgjengelig kulturliv, et mer mangfoldig publikum, en større bredde i kunstneriske praksiser og nye former for fellesskap. Faglig forankring og profesjonalitet, gjennomføringsevne, realistisk planlegging og prosjektenes betydning for allmennheten er også vektlagt. I tillegg er Kulturrådet opptatt av å sikre en god geografisk fordeling av tilskuddsmidlene.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 15

Søknadsbeløp: kr 14 165 000
Antall tildelinger: 6

Tildelingsbeløp: kr 1 830 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.9.2021 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 16. - 19.11.2021

  • Vedtak i rådsmøte: 14. - 15.12.2021

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelVedtakÅrSøknadssumTilskuddFylkehidden
DANIEL PROIETTO KNOW - 2022-2023 Avslått 2022 -1 0 Oslo JEUNESSES MUSICALES NORWAY KulturIntro - 2022 Avslått 2022 -1 0 Oslo SISTE KAPITTEL Mangfold i et livsløpsperspektiv - 2024 Avslått 2022 -1 0 Vestland SISTE KAPITTEL Mangfold i et livsløpsperspektiv - 2024 Avslått 2023 -1 0 Vestland SISTE KAPITTEL Mangfold i et livsløpsperspektiv - 2024 Avslått 2024 -1 0 Vestland FRODE J AARVIK CAND SCIENT Metode for tverrfaglig samhandling  - 2022 Avslått 2021 -1 0 Trøndelag FRODE J AARVIK CAND SCIENT Metode for tverrfaglig samhandling  - 2022 Avslått 2022 -1 0 Trøndelag GUNVOR C RØKHOLT DESIGN AS POESIUROM BALLISTISK - 2024 Avslått 2021 -1 0 Oslo GUNVOR C RØKHOLT DESIGN AS POESIUROM BALLISTISK - 2024 Avslått 2022 -1 0 Oslo GUNVOR C RØKHOLT DESIGN AS POESIUROM BALLISTISK - 2024 Avslått 2023 -1 0 Oslo KASTELLET KULTURSENTER AS Press refresh på kulturarv. - 2022-2025 Avslått 2022 -1 0 Agder KASTELLET KULTURSENTER AS Press refresh på kulturarv. - 2022-2025 Avslått 2023 -1 0 Agder KASTELLET KULTURSENTER AS Press refresh på kulturarv. - 2022-2025 Avslått 2024 -1 0 Agder NICOLAYSEN 52 HERTZ HYBRID KUNST Torskeholmen kunstlaboratorium 2022 - 2022 Avslått 2021 -1 0 Agder BABUSJKA AS Verktøy for reduksjon av CO2-avtrykk - 2023 Avslått 2021 -1 0 Oslo BABUSJKA AS Verktøy for reduksjon av CO2-avtrykk - 2023 Avslått 2022 -1 0 Oslo BABUSJKA AS Verktøy for reduksjon av CO2-avtrykk - 2023 Avslått 2023 -1 0 Oslo GRØNN HAGEPLEIE V/KRISTEN RØNNEVIK Å ERFARE SIRKULÆR ØKONOMI OG KARAKTER - 2022 Avslått 2021 -1 0 Rogaland ANTIRASISTISK SENTER Agenda teXt - 2022 Bevilget 2022 -1 350000 Oslo TVEDESTRAND KOMMUNE Håvard Hedde - en workshop - 2022 Bevilget 2021 -1 100000 Vestfold og Telemark DANS I TRØNDELAG AS Inderøyhøst - 2022 Bevilget 2022 -1 200000 Trøndelag PIKSEL PRODUKSJONER LTD Inkluderende Digitalt Laboratorium - 2024 Bevilget 2022 -1 830000 Vestland NOEMATA Open call 2121 / Past convention - 2024 Bevilget 2022 -1 50000 Viken Nils Henrik Asheim Organotopia - 2022 Bevilget 2021 -1 300000 Rogaland