Hopp til innhold

Søk støtte

TILSKUDDSORDNING – KULTURRÅDET

Tverrfaglige tiltak - prosjektstøtte

Se vedtakslister

Viktig melding:

Fra og med søknadsfristen 5. mars 2024, vil tverfaglige tiltak – prosjektstøtte erstattes av den nye tilskuddsordningen utviklingstilskudd for kulturaktører. Du kan fremdeles søke tilskudd til tverrfaglige prosjekter fra den nye ordningen. Les mer om utviklingstilskudd for kulturaktører her, og meld deg gjerne på informasjonsmøte om ordningen her.

Formål

Ordningen for tverrfaglige tiltak - prosjektstøtte har som formål å stimulere til nytenking, innovasjon og utforsking i kultursektoren og i sektorens samhandling med samfunnet.

Ordningen skal bidra til å realisere prosjekter og satsinger som styrker kunstens rolle, nedslagsfelt og endringskraft i samfunnet. Prosjektene og satsingene må bidra til kunnskaps- og metodeutvikling gjennom tverrfaglig utforsking, forsøksvirksomhet og samhandling på tvers i kulturfeltet og i samarbeid med andre samfunnssektorer.

Ordningen skal også bidra til samspill og kompetansedeling i kultursektoren mellom aktører lokalt, regionalt og nasjonalt.

Åpne alle

Forvaltning av ordningen

Kulturrådet forvalter ordningen og midlene kommer fra Kulturfondet. Kulturdirektoratet er sekretariat.

Om ordningen

Ordningen Tverrfaglige tiltak prosjektstøtte er Kulturrådets virkemiddel for å ivareta kunst- og kulturrelaterte tiltak og prosjekter som går på tvers av fagområdene i Norsk kulturfond. Tverrfaglighet kan anta ulike former og betegne ulike dimensjoner ved et prosjekt.  I Kulturrådssammenheng skilles det mellom tverrfaglig, flerkunstnerisk og tverrkunstnerisk: 

 • Tverrfaglig betegner prosjekter som ikke har kunstnerisk produksjon som formål og som innebærer samarbeid på tvers av flere ulike kunstfelt og/eller med disipliner utenfor kunstfeltene. Dette kan eksempelvis være humanistiske, teknologiske og økonomiske fag, eller kulturelle fag som ikke faller innenfor Norsk kulturfonds portefølje. 
 • Flerkunstnerisk brukes i formidlingssammenheng om arrangementer som festivaler, mønstringer, kulturdager, arrangementsrekker og enkeltarrangementer hvor det vises og formidles ulike kunstarter og kunstneriske uttrykk.
 • Tverrkunstnerisk brukes hovedsaklig om produksjon som integrerer ulike kunstarter eller uttrykk fra ulike kunstfelt, både når verket har en enkeltstående opphaver og når det står en gruppe bak.

 

Hva kan det søkes tilskudd til?

Det kan søkes tilskudd til tverrfaglige prosjekter som bidrar til å oppfylle ordningens formål (se over), som har forankring i kunst- og kultursektoren, og høy grad av tverrfaglighet.

Tverrfaglighet defineres i denne ordningen som samarbeid og samhandling på tvers i kunst- og kultursektoren og/eller med disipliner utenfor sektoren i sammenhenger hvor kunstnerisk produksjon ikke er det primære formålet for samarbeidet. Det kan dreie seg om samarbeid med eksempelvis humanistiske, naturvitenskapelige, teknologiske og økonomiske fag, eller med kulturelle fag som er utenfor Norsk kulturfonds virkeområde.

Prosjektet må involvere profesjonelle kunstnere og/eller profesjonelle kulturarbeidere fra flere kunst- og kulturfelt.

Det kan søkes om tilskudd for prosjektperioder på inntil 3 år.

Hva kan du ikke søke støtte til?

Det kan ikke søkes om tilskudd til prosjekter som faller utenfor Norsk kulturråds formål, jf. Lov om Norsk kulturråd § 1.

Det kan ikke søkes tilskudd til prosjekter som har utvikling og produksjon av kunstverk/åndsverk/ oppsetninger/forestillinger som sitt primære formål (inkludert tverrkunstneriske produksjoner, eller til prosjekter som i sin helhet kunne vært rettet mot andre ordninger innenfor Norsk kulturfond. Denne typen søknader kan bli administrativt avvist.

Det gis ikke tilskudd til:

 • kunstnerisk produksjon
 • ordinær drift av organisasjoner og institusjoner
 • investering i utstyr og fysisk infrastruktur
 • rene opplæringstiltak og kursvirksomhet
 • rene markedsførings- og promoveringstiltak
 • manusutvikling for enkeltstående publikasjoner
 • manus- og pilotutvikling for film eller serier
 • manus-, pilot- og/eller teknisk utvikling av dataspill

Som hovedregel gis det ikke støtte til prosjekter som er gjennomført før søknad om støtte er innsendt.

Søknader til prosjekter som har fått avslag vil ikke bli behandlet på nytt samme år som avslaget er gitt, med mindre det er gjort vesentlige endringer i prosjektet og endringene er tydelig beskrevet i den nye søknaden

 

Hvem kan søke?

Ordningen stiller ikke særlige krav til hvem som kan søke, men det er en forutsetning at søker i hovedsak holder til og har sitt virke i Norge. Når det anses som rimelig, kan det gjøres unntak fra denne regelen.

Søkere kan ha ulike organisasjonsformer, men det kan ikke tas ut utbytte av midler som er mottatt i støtte fra Norsk kulturfond.

Krav til søknaden

Søknaden skal leveres via Kulturdirektoratets søknadsportal i Altinn før søknadsfristen går ut. Søknaden må tilfredsstille de krav og retningslinjer som er fastsatt av Kulturrådet. Søknader som ikke tilfredsstiller de formelle kravene, kan bli avvist.

Obligatoriske vedlegg:

Alle søknader må inneholde beskrivelse av sentrale nøkkelpersoner i prosjektet, eventuelle sentrale samarbeidspartnere, og beskrivelse av de mest relevante medvirkende fagpersoner og kunstnere, fortrinnsvis i form av CV’er (som vedlegg).

Søknadsskjemaet skal i utgangspunktet inneholde all nødvendig informasjon om prosjektet. Andre vedlegg enn de obligatoriske skal bare legges ved dersom de utdyper eller dokumenterer opplysninger som også er gitt i søknadsskjemaet. Det kan for eksempel være nyttig å legge ved spesifiserte budsjetter som begrunner søknadsbeløp, særlig for søknader om tilskudd for flere år eller for større prosjekter med høye søknadssummer.

Vurdering av søknaden

I vurderingen av alle søknader til Norsk kulturfond legges det vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet. Søknadens relevans for ordningens formål, rådets overordnede strategi og områdeplan for tverrgående og tverrfaglige satsinger blir også vurdert.

Grad av tverrfaglighet vurderes utfra prosjektets formål og målsettinger og utfra sammensetning av fagkompetanse blant de medvirkende. Prosjektet/tiltaket må involvere profesjonelle kunstnere og/eller profesjonelle kulturarbeidere fra flere kunst- og kulturfelt.

I prioriteringen mellom søknader vil det legges særlig vekt på prosjektets intensjon om og evne til å engasjere kunstnerisk kompetanse, kunnskap og metodikk inn i tverrfaglige sammenhenger og samarbeid som styrker kunstens nedslagsfelt og endringskraft.

Gjennomføringsevne, mangfold og geografisk fordeling vektlegges også i den samlede prioriteringen av søknader.

Ved søknader fra virksomheter med fast statstilskudd blir det lagt vekt på om tiltaket bidrar til samarbeid med det frie, prosjektbaserte feltet og om det fremmer utvikling, samspill og kompetansedeling i kunst- og kulturfeltet. Virksomhetens egeninnsats/bidrag til tiltaket vektlegges også.

Manglende rapportering eller forsinkelser som det ikke er gitt beskjed om i tidligere saker hvor søkeren/prosjektet har fått tilskudd, vil kunne bli vektlagt.

Hvem vurderer søknaden?

Søknadene vurderes av fagutvalg oppnevnt av rådet.

Faglig utvalg for tverrgående ordninger vurderer søknader til tilskuddsordningen tverrfaglige tiltak - prosjektstøtte på grunnlag av kunst- og kulturfaglig skjønn, i samsvar med formålene til Norsk kulturfond, rådets overordnede strategi, områdeplanen for tverrgående og tverrfaglige satsinger, samt formålene for tilskuddsordningen.

Beregning av tilskudd

Kulturrådet fullfinansierer som hovedregel ikke prosjekter. For denne ordningen kan normalt inntil 50 % av prosjektets totalkostnad støttes. Det kan gjøres unntak i spesielle tilfeller. Søknaden bør redegjøre for bakgrunnen for behov for finansiering fra Kulturfondet som overstiger 50% av totalkostnaden. Egenandel og egeninnsats kan inngå i budsjetteringen.

Kulturrådet kan stille krav om at tilskuddet kun kan brukes til definerte deler av prosjektet. Det vil i så fall bli orientert om dette i vedtaksbrevet (kontrakten for tilskuddet).

 

Slik behandles søknaden

Se hvordan søknadene blir behandlet, fra søknaden blir sendt inn til vedtakene blir offentleggjort.

Slik behandles søknaden - Norsk kulturfond

Vilkår for utbetaling og andre betingelser

Utbetaling

Utbetaling av tilskuddet skjer i rater. For prosjektperioder på inntil 12 måneder, vil vanligvis de første 80 % av tilskuddet utbetales når søker har akseptert kontrakten. De resterende 20 % utbetales når Kulturrådet har godkjent rapport og regnskap.

For prosjektperioder på mellom 12 måneder og 3 år, vil utbetaling vanligvis skje i tre rater. De første 60 % av tilskuddet vil utbetales når søker har akseptert kontrakten. Ytterligere 30% av tilskuddet vil utbetales når statusrapport godkjennes (ca. halvveis i prosjektperioden). De resterende 10 % utbetales når Kulturrådet har godkjent rapport og regnskap.

Bortfall av tilskudd - akseptfrist

Tilskuddet faller bort dersom det ikke er blitt akseptert innen akseptfristen (denne er oppgitt i kontrakten for tilskuddet). Akseptfristen kan utsettes, men da må det sendes en skriftlig søknad om dette til Kulturrådet før fristens utløp.

Endringer i prosjektet

Vesentlige endringer i prosjektet, budsjettet eller tidsplanen må godkjennes av Kulturrådet, og det må sendes skriftlig søknad om dette i forkant av de fastsatte aksept- og rapporteringsfristene (oppgitt i kontrakten for tilskuddet).

Tilbakehold og tilbakebetaling av tilskudd

Tilskudd utbetales i rater. Ved manglende innsending av rapport/regnskap innen fastsatt frist for dette, vil den delen av tilskuddet som ikke er blitt utbetalt bli holdt tilbake, og vil kunne bli tilbakeført til Norsk kulturfond.

Kulturrådet kan holde tilbake tilskudd som ikke er utbetalt og kreve at allerede utbetalte tilskudd betales tilbake dersom det avdekkes at tilskuddet ikke brukes i tråd med forutsetningene, at tilskuddet er gitt på bakgrunn av urette opplysninger eller at det foreligger andre vesentlige brudd på vilkårene.

Andre betingelser

Det skal gjøres kjent at prosjektet er støttet av Kulturrådet.

Logo kan lastes ned her

Kulturrådet forutsetter at virksomheter honorerer kunstnere og fagpersoner i tråd med gjeldende avtaler, vederlagsordninger og anbefalte satser, der dette er relevant. Dette skal framkomme av rapport og regnskap.

Dersom det blir aktuelt med evaluering av prosjektet det er gitt tilskudd til, plikter tilskuddsmottaker å fremlegge dokumentasjon om Kulturrådet krever det.

Dersom det i prosjektet det er gitt tilskudd til selges billetter (for eksempel til fysiske eller digitale arrangementer), forutsettes det at minimum to representanter fra Kulturrådet gis tilgang. Det forutsettes også at alle innehavere av ledsagerbevis for funksjonshemmede gis rett til gratis billett for sin ledsager, eller at det tilbys rabatt som gjør at samlet pris ikke overstiger prisen for en ordinær billett.

Rapportering og regnskap

Tilskuddsmottaker skal sende inn rapport og regnskap senest tre måneder etter sluttdatoen som er satt for prosjektet. Dersom det ikke er avtalt utsettelse med Kulturrådet, gjelder sluttdatoen som er oppgitt i søknaden eller ved aksept av kontrakten.

Den faglige rapporten skal beskrive gjennomføringen av prosjektet, sett i forhold til prosjektbeskrivelsen og vilkår for tilskuddet.

Dersom deler av tilskuddet er gitt til en publikasjon eller annen form for fysisk utgivelse/produkt, skal tilskuddsmottaker sende ett eksemplar av ferdig produkt til Kulturrådet. Dersom det hele eller deler av tilskuddet er gitt til en digital utgivelse, et digitalt arrangement eller andre former for digitalt distribuert innhold, skal Kulturrådet gis tilgang.

Presseomtale og publikums-/deltakerantall tas med der det er relevant.

Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er brukt, og settes opp slik at det kan sammenlignes med budsjettet. Tilskudd fra Kulturrådet og andre offentlige tilskuddsytere skal spesifiseres. Bilag må kunne framlegges ved forespørsel. Avvik på mer enn 10 % mellom regnskapet og budsjettet som lå til grunn for tilskuddet, skal kommenteres.

Tilskudd over 400.000 kroner skal revideres av statsautorisert revisor eller registrert revisor. Dette gjelder også dersom prosjektet er gitt tilskudd fra flere ordninger i Kulturfondet og tilskuddene til sammen utgjør over 400.000 kroner. Institusjoner og organisasjoner som benytter kommunerevisjon eller annet offentlig revisjonsorgan skal levere rapport fra disse.

Kulturrådet kan stille særskilte krav til type revisjon i kontrakten.

Det kan ikke tas ut utbytte av midler som er mottatt i støtte fra Norsk kulturfond. Om prosjektet går med overskudd, skal en eventuell omdisponering eller overføring av tilskuddsmidler forhåndsgodkjennes av Kulturrådet.

Kulturrådet kan stille særlige vilkår til rapport og regnskap i kontrakten.