Hopp til innhold
Vedtaksliste

Utviklingsprogram for kulturinstitusjoner

Søk støtte

Om søknadsrunden

Til den nye ordningen utviklingsprogram for kulturinstitusjoner kom det inn 36 søknader. 14 av landets 18 fylker var representert i søknadsbunken. 12 søknader fikk innvilget totalt fem millioner kroner i denne runden.

Bakgrunn

Etableringen av en tilskuddsordning for kulturinstitusjoner er omtalt i Statsbudsjettet under Post 71 Kultur og næring. I statsbudsjettet for 2018 fikk Norsk kulturråd en økt bevilgning på 12 millioner kroner under kap. 320, post 01 til en utvidet satsing på kulturell og kreativ næring, som også omfatter etablerte kulturinstitusjoner. For 2019 ble 5 millioner kroner av denne avsetningen flyttet til denne posten med sikte på å etablere en ny tilskuddsordning forvaltet av Kulturrådets fagadministrasjon.

I tildelingsbrevet til Kulturrådet for 2019 er ordningen nevnt med følgende ordlyd: «Etablering av ny tilskuddsordning under Kulturrådets fagadministrasjon, rettet mot etablerte kulturinstitusjoner til testing av nye metoder/modeller m. vekt på det digitale markedet.»

Programmet

Utviklingsprogrammet retter seg mot etablerte kulturinstitusjoner som ønsker å utvikle nye verktøy, metoder og modeller med vekt på det digitale markedet, for markedsføring, effektivisering av inntektsmodeller og tilrettelegging av informasjon til publikum. Programmet skal bidra til å styrke verdikjedene i kulturøkonomien for å nå et større marked og et bredere publikum, og stimulerer til økt egeninntjening.

Utviklingsprogrammet har erfaringsutveksling mellom institusjonene som et definert mål. Det forutsettes at institusjoner som mottar tilskudd deler sine erfaringer underveis og etter prosjektperioden.

Prosjekter der utvikling av verktøy, metoder og modeller med vekt på det digitale markedet står sentralt. Det kan søkes tilskudd til prosjekter med inntil 18 måneders varighet. Det kan for eksempel gis tilskudd til prosjekter som utvikler verktøy, metoder og modeller for:

  • Økt egeninntjening og verdiskapning
  • Nye markeder og publikumsgrupper
  • Kommunikasjons- og markedsutvikling for økt kulturbruk
  • Økt kulturturisme


Vurderinger og prioriteringer

Søknadene ble behandlet i ledermøtet etter forslag fra prosjektet Kulturøkonomi og vedtatt av direktøren 09.10.2019. Hver søknad ble vurdert av to saksbehandlere. I noen saker var det behov for en ytterligere ekspertvurdering.

Søknadene ble vurdert ved hjelp av syv ulike vurderingskriterier ut fra ordningens retningslinjer. Følgende vurderingskriterier ble benyttet:

  • Prosjektets kvalitet
  • Mål for å nå nye markeder og publikumsgrupper
  • Samarbeid, samhandling
  • Relevans for andre aktører
  • Innovasjon og nyskaping
  • Profesjonalitet i organisering og planer for gjennomføring
  • Prosjektets forankring i institusjonens mål- og strategiplaner

Alle søknadene har vært gjenstand for lik type saksbehandling.

Økonomi og nøkkeltall

Samlet avsetning for tilskuddsordningen utviklingsprogram for kulturinstitusjoner er fem millioner kroner. Ordningen har en begrensning på tilskudd på kr 400.000, men for prosjekter som har tre eller flere institusjoner/samarbeidspartnere kan en høyere sum vurderes.

Antall søknader: 36

Søknadssum: kr 18 268 640
Antall tildelinger: 12

Tildelingssum: kr 4 992 000

Innvilgelsesprosent, sum av søknadssum: 27%
Innvilgelsesprosent, antall søknader: 33%

Søknadene kan grovsorteres på følgende områder:

Museer: 13
Visuell kunst: 7
Musikk: 4
Teater: 4
Kulturhus: 2
Kulturnæringsaktører: 2
Dans: 1
Andre: 3

Antall aktører

De aller fleste søkerne samarbeider med eksterne aktører, både andre kulturinstitusjoner, teknologibedrifter og kreative næringsaktører. I de 12 prosjektene som er prioritert samarbeider til sammen 66 institusjoner/aktører. I den totale søknadsmengden er det totalt 147 medvirkende aktører og institusjoner.

Geografi

Ut fra søkers fylke kom det søknader fra 14 av landets 18 fylker. Dersom det tas utgangspunkt i medvirkende aktører vil bilde se annerledes ut. Antall søknader fordelt på søkers fylke:

  • Akershus 2
  • Buskerud 2
  • Finnmark 1
  • Hedmark 3
  • Hordaland 6
  • Møre og Romsdal 1
  • Nordland 1
  • Oppland 1
  • Oslo 9
  • Rogaland 2
  • Troms 3
  • Trøndelag 2
  • Vest-Agder 1
  • Vestfold 1

Det ble ikke sendt søknader fra Aust-Agder, Sogn og Fjordane, Østfold og Telemark.

Tildelingene fordeler seg på følgende fylker (søkers fylke):

  • Finnmark: 1
  • Troms: 2
  • Trøndelag: 2
  • Hedmark: 2
  • Buskerud: 1
  • Vest-Agder: 1
  • Hordaland: 1
  • Oslo: 1
  • Nasjonalt: 1


Generelle trekk

Flere søknader utmerket seg ved å treffe ordningens formål og ha gode mål og planer for prosjektet. Mange av søknadene fra museumssektoren ble vurdert til å ha høy kvalitet, noe som gjenspeiler seg i prioriteringene.

Ordningens formål, krav og vurderingskriterier

Ordningens formål er tydelig rettet mot etablerte kulturinstitusjoner som ønsker å utvikle nye verktøy, metoder og modeller med vekt på det digitale markedet. Flere prosjekter har dette som mål og lykkes godt med å beskrive prosjektets overordnede mål.

Andre prosjekter tar i bruk digitale hjelpemidler, men har andre formål med dette enn det som er ordningens formål. Eksempelvis kan målsetningen med de digitale virkemidlene være å gi en bedre forståelse av kunsten fremfor å bidra til å nå et større marked og et bredere publikum eller stimulere til økt egeninntjening.

Flere søker tilskudd til tiltak som har blitt vurdert til å være en del av kjernevirksomheten og ikke til utvikling av nye verktøy, metoder og modeller. Noen av søknadene inneholder gode ideer, men mangler planer for gjennomføringen. Likevel viser søknadene at institusjonene har ulike teknologiske ideer de er opptatte av å igangsette.

Digitale verktøy

Flere søker tilskudd til utvikling av egne applikasjoner (app´er). Utvikling og bruk av app´er er vanlig, men kanskje ikke like utbredt innenfor det brede lag av kulturinstitusjoner. Det finnes en mengde utviklere av digitale applikasjoner og flere løsninger kan kjøpes som mer eller mindre ferdige løsninger («hyllevare»).

Med små justeringer vil slike ferdige løsninger kunne oppfylle mange av de funksjonene som institusjonene ønsker å utvikle i prosjektet/søknadene. Kulturrådet vurderer det dithen at det å bruke etablerte og åpne løsninger fremfor egenproduserte applikasjoner vil gjøre sluttproduktet mer attraktivt i forhold til videreutvikling og overføringsverdi til andre institusjoner.

Overføringsverdi:

Det er positivt at søkerne har et sterkt fokus på overføringsverdi i søknadene. Kulturrådet vil følge opp tildelingene med et fokus på hvordan kompetanse skal overføres til mellom institusjonene, og konkret hvordan andre skal kunne nyttiggjøre seg av verktøyene, metodene eller modellene som blir utviklet.

Prosess:

  • Søknadsfrist: 3.9.2019 kl. 13:00

  • Vedtak i direktørmøtet: 9.10.2019

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

ProsjekttittelSøkerFylkeÅrVedtaksdatoSøknadssumVedtakTilskuddhidden
Sørlandets Kunstmuseum - Digital formidling SØRLANDETS KUNSTMUSEUM Vest-Agder 2019 9.10.2019 400000 Bevilget 400000 Galleri SG AS - Utviklingsprogram GALLERI SG AS Trøndelag 2019 9.10.2019 260000 Bevilget 260000 Brageteatret og Teatret Vårt - Ungt dramaturgiat BRAGETEATRET - REGIONTEATER FOR BUSKERUD AS Buskerud 2019 9.10.2019 400000 Bevilget 400000 RiddoDuottarMuseat - Digital formidling RIDDODUOTTARMUSEAT Finnmark 2019 9.10.2019 192000 Bevilget 192000 Det Norske Teatret - PUBDATA LL DET NORSKE TEATRET Oslo 2019 9.10.2019 1100000 Bevilget 1000000 Museene i Sør-Trøndelag AS - Alle på museum MUSEENE I SØR-TRØNDELAG AS Trøndelag 2019 9.10.2019 300000 Bevilget 300000 Midt-Troms Museum - Virtual Guide STIFTELSEN MIDT-TROMS MUSEUM Troms 2019 9.10.2019 400000 Bevilget 400000 Festspillene i Nord-Norge - Festspillpilot 3.0 FESTSPILLENE I NORD-NORGE Troms 2019 9.10.2019 400000 Bevilget 400000 Anno museum - AR-opplevelse ANNO MUSEUM AS Hedmark 2019 9.10.2019 400000 Bevilget 400000 Norsk Folkemuseum - Skattejakt på Bygdøy NORSK FOLKEMUSEUM Oslo 2019 9.10.2019 650000 Bevilget 440000 Bymuseet i Bergen - Formidling STIFTELSEN BYMUSEET I BERGEN Hordaland 2019 9.10.2019 400000 Bevilget 400000 Norsk jernbanemuseum - Pilot NORSK JERNBANEMUSEUM Hedmark 2019 9.10.2019 400000 Bevilget 400000 Stiftelsen Festivalkontoret - Festival utvikling STIFTELSEN FILM FRA SØR Oslo 2019 9.10.2019 600000 Avslås 0 Tidvis as - Promenader i VR TIDVIS AS Oslo 2019 9.10.2019 1000000 Avslås 0 Atelier Austmarka - ny digitalt globalt mål ATELIER AUSTMARKA Hedmark 2019 9.10.2019 400000 Avslås 0 PRAKSIS - Developing arts PR PRAKSIS Oslo 2019 9.10.2019 400000 Avslås 0 Museum Stavanger AS - Kunstaksen MUSEUM STAVANGER AS Rogaland 2019 9.10.2019 600000 Avslås 0 Stiftelsen Bergen Nasjonale Opera - Segmentering STIFTELSEN BERGEN NASJONALE OPERA Hordaland 2019 9.10.2019 643200 Avslås 0 Hordaland kunstsenter - Kommunikasjon HORDALAND KUNSTSENTER Hordaland 2019 9.10.2019 400000 Avslås 0 Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest - Publikumsutvikling LOFOTEN INTERNASJONALE KAMMERMUSIKKFEST Nordland 2019 9.10.2019 200000 Avslås 0 Oslo Museum - Mitt museum OSLO MUSEUM Oslo 2019 9.10.2019 400000 Avslås 0 MiA - Museene i Akershus - Forprosjekt, booking MIA - MUSEENE I AKERSHUS Akershus 2019 9.10.2019 400000 Avslås 0 MIST Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum - Museumsplattform barn NORDENFJELDSKE KUNSTINDUSTRI MUSEUM Trøndelag 2019 9.10.2019 400000 Avslås 0 Stiftelsen Musikkselskapet Harmonien - Digital plattform STIFTELSEN MUSIKKSELSKAPET HARMONIEN Hordaland 2019 9.10.2019 1200000 Avslås 0 Stiftelsen Bergen Nasjonale Opera - Nye publikumsgrupper STIFTELSEN BERGEN NASJONALE OPERA Hordaland 2019 9.10.2019 247600 Avslås 0 Nøtterøy Kulturhus - Utviklingsprogram FÆRDER KOMMUNE Vestfold 2019 9.10.2019 1185840 Avslås 0 Teatret Vårt - Interaktiv app scenekunst AS REGIONTEATRET I MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal 2019 9.10.2019 300000 Avslås 0 Kulturhuset i Suldal - Apetitt på kulturturisme SULDAL KOMMUNE KULTURHUSET Rogaland 2019 9.10.2019 400000 Avslås 0 Nobels Fredssenter - Podcast STIFTELSEN NOBELS FREDSSENTER Oslo 2019 9.10.2019 380000 Avslås 0 Kulturminnebøndene - Eventyr Vegalangs KULTURMINNEBØNDENE Akershus 2019 9.10.2019 400000 Avslås 0 Randsfjordmuseet - HistorieHack RANDSFJORDMUSEET AS Oppland 2019 9.10.2019 350000 Avslås 0 Riksteatret - Spillapp-plattform RIKSTEATRET Oslo 2019 9.10.2019 800000 Avslås 0 Vestfossen Kunstlaboratorium - Kunstlab 2.0 STIFTELSEN VESTFOSSEN KUNSTLABORATORIUM Buskerud 2019 9.10.2019 400000 Avslås 0 Dansens Hus - Dans og VR DANSENS HUS AS Oslo 2019 9.10.2019 400000 Avslås 0 Stiftinga Museumssenteret i Hordaland - Ullprosjekt STIFTINGA MUSEUMSSENTERET I HORDALAND Hordaland 2019 9.10.2019 800000 Avslås 0 Tromsø Kunstforening - Forprosjekt: TKF Distri TROMSØ KUNSTFORENING Troms 2019 9.10.2019 660000 Avslås 0