Hopp til innhold
Vedtaksliste

Fri scenekunst - prosjekt (dans)

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 4. september 2018

Tilbake til 2018 (Alle)

Om søknadsrunden

Av i alt 74 innkomne søknader til fristen 04.09.2018 har fagutvalget behandlet 69 søknader.

6 søknader ble avvist på formelt grunnlag, eller anmodet trukket av søker. 1 søknad ble flyttet over til fri scenekunst-teater. Av 69 søknader var 18 til barne- og ungdomsprosjekter.

Det foreligger vedtak om bevilgninger til i alt 25 produksjonssøknader, hvorav 6 av disse er til barne- og ungdomsprosjekter.

Iscenesatte strategier for fremtidens utfordringer.

Årets siste tildelinger innenfor prosjektstøtte fri scenekunst – dans og teater viser mange kunstnere som ønsker å skape scenekunst som forholder seg til mulige strategier for fremtidens utfordringer.

Anno 2050 Dystopi og Håp. Anders Nybø vil skape en iscenesatt apokalyptisk situasjon i et tilfluktsrom i Ålesund hvor målet er å bli bevisst maten vi spiser og hvordan den blir høstet og produsert. Hva skal vi gjøre når vi ikke lenger kan spise det vi vanligvis gjenkjenner som mat?

Susie Wang vil med Mount Ever skape et scenisk uttrykk som de kaller en "kroppslig arkeologi" der de graver fram forhold, egenskaper og drifter vi ellers gjerne helst skjuler under dekke av humanisme og sivilisasjon. Skrekkelementet, uhyggen vil bli fremtredende, og fagutvalget leser det som et treffende bilde på samtidens utfordringer.

Sjur Marqvardsen vil i samarbeid med internasjonale Bombina Bombast også gestalte en mulig fremtidsvisjon, et skrekkscenario om roboter og et dysfunksjonelt samfunn. De vil utfordre publikum ved å skape en skikkelse, chatbot, med kunstig intelligens som utarter seg på en tilnærmet menneskelig måte gjennom et interaktivt «teater-spill».

Ut av den sorte boksen i dialog med andre steder og rom i samfunnet.

Et særtrekk ved denne tildelingsrunden er danseprosjekter som skjer utendørs og teaterprosjekter som tar utgangspunkt i andre steder og rom enn de mest vanlige eksisterende teaterrom.

Folkets dans-Træna ved Astrid Groseth. I dette utendørsprosjekt vil Groseth og hennes samarbeidspartnere nærme seg Træna med arkitektens kartleggende blikk og dansernes bevegelseskunnskap. De vil skape en sosial kulturell begivenhet basert på å lese øyen først i et makroperspektiv, og deretter zoome inn og skape et mer personlig materiale. Groseth og Co vil skape en ny form for dans, som gir stedet Træna en ny identitet og forståelse av stedet. Utgangspunktet er først en arkitektonisk lesning av hele området, og undersøkelser rundt hva som er et godt sted å være, som deretter overføres til bevegelser i samarbeid med Trænas beboere i alle aldre.

Med Spør gresset-det vet vil Draug produksjoner ved Stina Therese Lorås Hessaa se på forholdet mellom seg selv og sitt opphavs natur og kultur. Det hele satt opp utendørs på Kargenes i Kvalsund. Hun beskriver et scenario hvor disse elementene ikke står i direkte gjensidig forhold til hverandre. Hun søker i stedet en poetisk kompleksitet. Kulturen skal leses inn naturen. Hun vil trekke inn sin personlige identitetssøken og urfolkssammenhenger og la disse møte sitt estetiske grunnsyn. Hessaa kjenner på fraværet av sine sjøsamiske røtter og dette setter preg på hennes kunstneriske praksis.

Vandrende-Håp. Prosjektet til Mårten Spångberg er et forsøk på å finne eller rettere sagt frigi kunstens potensial på steder der samtidig kunstproduksjon er lite utbredt. Dette er et lyttende arbeid som handler om å komme på innsiden av nye steder ved å være der over tid. Spørsmål om hvilken rolle og kraft kunsten har i dagens samfunn ligger til grunn for dette arbeidet. Sammen med kunstnere bosatt i Nordland fylke vil han oppsøke Træna og Dverberg og forsøke å finne en plass i lokalsamfunnets kulturliv. Ambisjonen er å utvikle Vandrende-Håp i samarbeid med lokalsamfunnet. Fagutvalget er interessert i hvordan prosjektene til Spångberg og Groseth utfyller hverandre.

Skarpe blikk på samfunnet

Deise Nunes/Golden Mirror arts får tilskudd til Kalunga: Extended. Prosjektet springer ut av en tvingende nødvendighet av å fortelle den gjemte og glemte historien om Norges kolonialistiske fortid og medvirkning i slavehandelen. Slaveskipet «Fredensborg» som sank i 1768 danner utgangspunkt for dette prosjektet som vil forsøke å gi en sterk sanselig erfaring og et perspektiv på Norge sett fra den afrikanske diasporaen. Fagutvalget for dans legger spesielt vekt på betydningen av de perspektivene Golden Mirror arts tilføyer scenekunstfeltet i Norge.

Juni Dahr vil med Svalbard movements skape og fremføre historier om kvinner i arktiske strøk. Bakteppet dannes av den skjeve historien om gruvedrift og menn som er den historien de fleste best kjenner til. Dahr ser her en mulighet til å vektlegge kvinnenes rolle i den settingen, deres overlevelse og indre liv, noe som er en relativt underkommunisert del av historiene fra de arktiske strøk. Hun spør, "Hvorfor søker mennesker mot en så ekstrem geografisk yttergrense som Svalbard", og hun vil i det stedsspesifikke i Taubanesentralen på Svalbard at skal man oppleve en autentisitet i uttrykket, eller en annen form for «sannhet».

Med Yoga for theatres tar Hans Petter Melø Dahl utgangspunkt i sin personlige historie rundt sin grandonkel som var en høytstående nazist i Norge, og som var en naturelsker og forkjemper for en sunn livstil. Hans grandonkel ble fengslet etter krigen, og utviklet seg i etterkant til å bli kunstner som malte stille naturalistiske landskaper. I et bilde fra -67 ble Melø Dahl portrettert som blåbærplukkende 3-åring i et norsk landskap. I co-produksjon med Nationaltheatret, vil Melø Dahl fortelle sin personlige historie i lys av elementer fra nazismens ideologi og samtidig trekke inn sammenfallende elementer fra indisk filosofi.

Nye kunstnerskap

Denne runden var det mange nye søkere både mot dans og teater, og det ble tildelt støtte til flere.

Fra dansefeltet kan nevnes, Lisa Colette Bysheim, med Ekko 2, Karen Eide Bøen med Frank og Elena, og Mirte Bogaert med And there is a chair. Alle kunstnerne er basert i Bergen og samtlige representerer en relativt ny tilvekst av dansekunstnere i Bergen. Selv om samtlige av produksjonene er svært vesensforskjellige i uttrykk er de alle av undersøkende karakter, og samtlige vil bli vist i forskjellige sammenhenger ved BIT teatergarasjen.

Denne runden ble det også bevilget til nye kunstnere i teateret som Sunniva Arnesdatter Fliflet fra Kristiansand som med WHITE GIRL vil beskrive hvordan sosiale forskjeller også skaper kulturelle preferanser gjennom et bredt utvalg tekster, og med Christina Hagens diktsamling White Girls som utgangspunkt. Korte sinte indre monologer av skandinavere på tur i den tredje verden. Man ser for seg en iscenesettelse av et «landskap» mellom åpenbaring og psykose i et slags karakterdrama med dansekunstneren Kristin Ryg Helgebostad i hovedrollen.

Ibrahim Fazlic søker etter friksjon og debatt med forestillingen En muslimsk negerjoik på svensk i Norge. Han spør "Hva betyr det egentlig å være norsk?", og det iscenesatte spørsmålet stilles fra mange forskjellige vinklinger. Han vil undersøker rasetilhørighet, rasisme og norskhet i noe han selv kaller et kitch-estetisk, rasistisk «gameshow». Han tar utgangspunkt i sine egne erfaringer som en hvit, biseksuell middelklassemann og kulturelt muslim som ble født på Sjøvegan asylmottak utenfor Harstad i 1994 og senere vokste opp i et rekkehus på Melhus. Fazlic skaper teater, men har intensjonsavtale med Dans i Trøndelag om residens og visninger noe som understreker den økende sammensmeltningen av dans og teater. Premieren blir i Harstad på festspillene i Nord-Norge juni 2019.

For et ungt publikum

Fagutvalgene for dans og teater har valgt å løfte frem enkelte prosjekter for et ungt publikum. Dette er prosjekter som i både form og innhold har potensialet til å berike scenekunsttilbudet til de unge.

JordbærKake av Nelly Wintherhalder har en dramaturgi som skaper et bilde på hvordan en sosionom arbeider med skilsmisser, samtaler med foreldre og barna adskilt for deretter møtes i fellesskap og sammen jobbe mot å forstå en helhet. Det overordnede grepet med å dele inn barn og voksne i to grupper og oppleve historien hver for seg i to forskjellige forestillingsrom finner fagutvalget som et grep som godt reflekterer tematikken. I voksendelen "KAKE", vil de voksne kunne kjenne på tomheten man kan føle i slike saker gjennom kun å observere barna.

Corentin JPM Leven går med sin forestilling +/- inn på en tematikk som berører en god del mennesker, enten direkte eller noen man kjenner. Om sykdom, og i Levens prosjekt, en beskrivelse av livet etter man er diagnostisert som HIV-positiv. Stykket handler om mennesker i samfunnets randsoner som bærer på en potensiell dødelig sykdom i kroppen, hvordan det oppleves av den syke og hvordan samfunnet ser på det hele. +/- gir signaler om en ekspressiv visualitet og man ser et tydelig et estetisk forhold til kroppen og prosjektet er beskrevet på en overbevisende måte.

Forholdet mellom dans og teater

Vi opplever flere søknader fra kunstnere som tidligere fikk tilskudd fra danseavsetningen, men som nå søker og mottar tilskudd fra teater avsetningen. Det er flere kunstnere som ser ut til å arbeide i gråsonen mellom dans og teater og som følgelig er usikker på hvor de skal rette søknaden sin.

Et eksempel er prosjektet til danserkunstner Nina Biong. Biong får tilskudd over teateravsetningen til Inni. Det handler om hva som skjer i kroppen under puberteten. Målet er å stimulere interessen for hva som skjer inni oss, hvordan hjernen, nervene, tankene og organene samarbeider og hva som er med på å forme vår identitet fra innsiden. De ønsker å se på forholdet mellom kontrollerbare og ukontrollerbare fysiske og mentale prosesser med en danseforestilling rettet mot tenåringer.

Musikkteater og figurteater

Det kom også denne runden inn mange søknader rundt musikkteater, men få figurteatersøknader.

Chris Erichsen- Alt vi gjør er forgjeves (eller ikke)

Visuelt kan dette lett se ut som en pønke-versjon av Verdensteateret, med flere skulpturelle low-tech objekter og en prosjekt skapt med en DIY holdning. Det er konsertsituasjonen som er motoren i arbeidet, og Erichsen med sine samarbeidspartnere vil integrere mange ulike elementer og skape en ny type helhet. Fagutvalget tror at Erichsen også vil kunne nå et publikum som vanligvis ikke går eller forholder seg til teater.

Yngvild Aspeli vil med Moby Dick iscenesette Melvilles historiske roman med seks skuespillere, et tjue-talls figurer, video-projeksjoner på røyk, en oktobass og en naturstor hval.

Karakterene i historien vil hovedsakelig være representert av figurer, og figurspillerne skal representere de gåtefulle blindpassasjerene. Fagutvalget ser at dette kan bli stort og virkningsfullt. I stedet for å spille alle detaljene i romanen skaper Aspeli visuelle gestalter/figurer/objekter som innehar samme kompleksitet som forholdene i dramaet, men på en annen måte. Ingenting er entydig og det vil ikke denne oppsettingen heller bli. Det hele skal skapes og fremføres i Nordland i samarbeid med Nordland teater som går inn i produksjonen med 1.000.000 kr.

Geografi

Det er stor geografisk spredning denne runden, fagutvalgene har bevilget til prosjekter som skal vises fra Finnmark i nord til Vest-Agder i sør.

Tall fra søknadsrunden:

Antall søknader: 69

Søknadssum: 42 273 078

Antall tildelinger: 25

Antall tildelinger til barn og unge-prosjekter: 6

Prosess:

  • Søknadsfrist: 4.9.2018 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 22.11.2018

  • Vedtak i rådsmøte: Dato ikke satt

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelMålgruppeVisningsstedFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
Sølvi Edvardsen HIDDEN ANGEL Ikke oppgitt Oslo Oslo 2019 1300000 22.11.2018 Avslått 0 STIFTELSEN OSLO DANSE ENSEMBLE FESTEN av og med ODE Ung Ikke oppgitt Oslo Akershus Akershus 2019 530000 22.11.2018 Avslått 0 SILJE SOLHEIM JOHNSEN PRODUKSJONER Bobleplastbarna 6-10 Troms Troms 2019 765500 22.11.2018 Avslått 0 Sølvi Edvardsen KOMPLEX Ikke oppgitt Oslo Akershus Oslo 2019 1000000 22.11.2018 Avslått 0 OSLO FLEX PROGRAM Flex Hyperborealis 6-18 Oslo Oslo 2019 614136 22.11.2018 Avslått 0 Steffi Lund Home invasion Ikke oppgitt Oslo Oslo 2019 414430 22.11.2018 Avslått 0 SONICA MUSIC SONIA LOINSWORTH AquaFlow Ikke oppgitt Vest-Agder Vest-Agder 2019 150000 22.11.2018 Avslått 0 KRISTIN LOTHERINGTON PRODUKSJON 1800 Secret Letters Ikke oppgitt Oslo Japan Akershus 2019 634200 22.11.2018 Avslått 0 STIFTELSEN ØYVIND JØRGENSENS PRODUKSJONER RE-AKT Ikke oppgitt Trøndelag Oslo Oslo 2019 1400000 22.11.2018 Avslått 0 Tonje Sannes I AM 12-18 Vest-Agder Vest-Agder 2019 171960 22.11.2018 Avslått 0 Sigrid Anne Bjørnebye Vik TA PLASS Ikke oppgitt Oslo Oslo 2019 630000 22.11.2018 Avslått 0 Gunhild Løhre Solidarnosc - Solidaritet Ikke oppgitt Trøndelag Trøndelag 2019 800000 22.11.2018 Avslått 0 Tony Trinh Tran Jakob 12+ Russland Oslo Rogaland Oslo 2019 800000 22.11.2018 Avslått 0 DREAMSCREEN PRODUCTIONS KRISTINA GJEMS Return Ikke oppgitt Oslo Oslo 2019 1120000 22.11.2018 Avslått 0 Maja Roel Utopia 10-15 Oslo Oslo 2019 890000 22.11.2018 Avslått 0 HAUGEN PRODUKSJONER SKIT! betroelser om bevegelser vi alle deler Ikke oppgitt Finnmark Troms Troms 2019 700000 22.11.2018 Avslått 0 ICB PRODUKSJONER - INGER CECILIE BERTRAN DE LIS HVEM DER 13-18 Oslo Akershus Vestfold Telemark Oppland Oslo 2019 900000 22.11.2018 Avslått 0 DANS OG PERFORMANCE ENSEMBLET HERSTAY MONICA HERSTAD Ibsen vs the new feminisms and the anthropocene Ikke oppgitt Oslo Oslo 2019 1500000 22.11.2018 Avslått 0 Stian Danielsen Beautiful Losers Ikke oppgitt Akershus Akershus 2019 950000 22.11.2018 Avslått 0 MARGRETHE NANDRUP RYLANDER "Med få ord" 13-18 Oslo Oslo 2019 300000 22.11.2018 Avslått 0 Hege Gabrielsen "TEAR MY HEART OUT" med "The Body Draws Circles" 10+ Nordland Sør-Afrika Oslo Oslo 2019 217000 22.11.2018 Avslått 0 MARGRETHE NANDRUP RYLANDER "Knitre Knatre" 0-1,5 Trøndelag Finnmark Sverige Danmark Palestina Oslo 2019 800000 22.11.2018 Avslått 0 Yaniv Cohen Deeply rooted Ikke oppgitt Oslo Hordaland Oslo 2019 700000 22.11.2018 Avslått 0 Signe Becker SKELETON WOMAN Ikke oppgitt Oslo Hordaland Trøndelag Oslo 2019 1050000 22.11.2018 Avslått 0 Terje Tjøme Mossige Bevegelse, Bok og Film Ikke oppgitt Oslo Akershus 2019 850000 22.11.2018 Avslått 0 STIFTELSEN WEE-SCAVETTA/KIPPERBERG Home Movie Ikke oppgitt Sverige Sveits Oslo Oslo 2019 1500000 22.11.2018 Avslått 0 TONE MARTINE KITTELSEN FANGIRL Ikke oppgitt Rogaland Oslo Vest-Agder 2019 250000 22.11.2018 Avslått 0 STIFTELSEN WEE-SCAVETTA/KIPPERBERG Three Miracles and a Milestone Pop Ikke oppgitt Finland Sverige Kroatia Norge Oslo 2020 1600000 22.11.2018 Avslått 0 LEUG AS Kvite skuggar Ikke oppgitt Akershus Aust-Agder Vest-Agder Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Rogaland Hordaland Nordland Troms Finnmark Oppland 2019 600000 22.11.2018 Avslått 0 ANNA & CO AS Skoene forteller Ikke oppgitt Finnmark Trøndelag Oslo Trøndelag 2019 750618 22.11.2018 Avslått 0 Heidi Rustgård Fest en Fest 2019 Ikke oppgitt Storbritannia Buskerud 2019 370000 22.11.2018 Avslått 0 ANNETTE BRANDANGER Et lite stykke kunst - arbeidstittel 6-18 Hedmark Hedmark 2019 1000000 22.11.2018 Avslått 0 COMPANY B. VALIENTE STIFTELSE INVISIBLE CHANGE OF TONES 12+ Oslo/Akershus Armenia Frankrike Oslo 2019 800000 22.11.2018 Avslått 0 Ida Karina Wigdel Stationær Ikke oppgitt Oslo Sverige Oslo 2019 880000 22.11.2018 Avslått 0 SPINAE COMPANY AS Hvide Seil Ikke oppgitt Hordaland Danmark Hordaland 2019 499704 22.11.2018 Avslått 0 IMPURE COMPANY Konstant Samvær Ikke oppgitt Hordaland Oslo Rogaland Libanon Frankrike Belgia Portugal Litauen Palestina Oslo 2019 1200000 22.11.2018 Avslått 0 DEEP DOWN DOPEIZM Into The Deep Ikke oppgitt Oslo Oslo 2019 490000 22.11.2018 Avslått 0 Olive Tanya Paula Simone Bieringa Spatial matters (working title) Ikke oppgitt Oslo Oslo 2019 336100 22.11.2018 Avslått 0 Håkon Sveinson Sigernes Stepp meg et dikt 6-12 Oslo Oslo 2019 152000 22.11.2018 Avslått 0 KATJA Katja Henriksen Schia Animal Unknown Ikke oppgitt Akershus Oslo 2019 450000 22.11.2018 Avslått 0 BLOMQVIST FREELANCE MOTUS Ikke oppgitt Oslo Oslo 2019 432518 22.11.2018 Avslått 0 SAMUELSEN PRODUKSJONER Your Best Story Is Yet To Be Told -Just Do It. Ikke oppgitt Troms Troms 2019 270000 22.11.2018 Avslått 0 EINY ÅM SPARKS Ein ordlaus song om mennesket og havet Ikke oppgitt Nordland Møre og Romsdal 2019 760000 22.11.2018 Avslått 0 Katrine Kirsebom Pettersen Hands on-off Ikke oppgitt Oslo Akershus 2019 390000 22.11.2018 Bevilget 390000 KRISTINA SØETORP WALLACE Anonymousse - tilleggsbevilgning Ikke oppgitt Nederland Buskerud 2019 338032 22.11.2018 Bevilget 180000 Roza Moshtaghi BOUNCING NARRATIVES Ikke oppgitt Oslo Akershus Oslo 2019 564370 22.11.2018 Bevilget 560000 JANNE HÄGER ERAKER Rhythm is a Dancer Ikke oppgitt Trøndelag Oslo USA Oslo 2019 280000 22.11.2018 Bevilget 280000 Karoline Aspaas Kvinnesland FANplASTIC 10+ Rogaland Rogaland 2019 120000 22.11.2018 Bevilget 120000 LISA COLETTE BYSHEIM Ekko II Ikke oppgitt Hordaland Oslo Hordaland 2019 210000 22.11.2018 Bevilget 200000 Beret Roksvåg Stølen I skogen 0-6 Østfold Akershus Akershus 2019 60000 22.11.2018 Bevilget 60000 MIRTE BOGAERT And there is a chair Ikke oppgitt Hordaland Oslo 2019 385000 22.11.2018 Bevilget 385000 ICB PRODUKSJONER - INGER CECILIE BERTRAN DE LIS DRØM 4+ Oslo Akershus Vestfold Telemark Oppland Oslo 2019 850000 22.11.2018 Bevilget 850000 Michelle Helmersen Flagstad If one keeps walking... Ikke oppgitt Rogaland Oslo 2019 390000 22.11.2018 Bevilget 390000 Charlott Madeleine Utzig Contemporary Tour Ikke oppgitt Oslo Oslo 2020 550000 22.11.2018 Bevilget 550000 GOLDEN MIRROR ARTS NORWAY - NUNES SCENEKUNSTFORMIDLING Kalunga: Extended Ikke oppgitt Oslo Oslo 2019 300000 22.11.2018 Bevilget 300000 IDC - SANNA ERIKSSON RYG I lys av mørket (arb. tittel) 16-23 Møre og Romsdal Møre og Romsdal 2019 195000 22.11.2018 Bevilget 195000 PANTA REI DANSETEATER AS Petals and Tales (arbeidstittel) 6-12 USA Akershus Oslo 2019 750000 22.11.2018 Bevilget 750000 DRAUG PRODUKSJONER, STINA RAVDNA LORÅS Spør gresset - det vet Ikke oppgitt Finnmark Trøndelag Trøndelag 2019 496000 22.11.2018 Bevilget 495000 IDA GUDBRANDSEN DISCORD Ikke oppgitt Oslo Oslo 2019 650000 22.11.2018 Bevilget 650000 HLM PRODUKSJONER Helle Levang Moum Todelt forestilling for barn og unge (arb.tittel) 6-15 Oslo Oslo 2019 400000 22.11.2018 Bevilget 400000 Astrid Groseth Folkets dans Træna Ikke oppgitt Nordland Hedmark 2019 480000 22.11.2018 Bevilget 420000 Orphee Zaira Isis Schuijt Thing-Power Ikke oppgitt Finland Sverige Oslo Rogaland Oslo 2019 684520 22.11.2018 Bevilget 630000 KAREN EIDE BØEN Frank og Elena Ikke oppgitt Sverige Hordaland Oslo Hordaland 2019 180000 22.11.2018 Bevilget 180000 Solveig Styve Holte Oppkome Ikke oppgitt Akershus Oslo Oslo 2019 850000 22.11.2018 Bevilget 850000 LEUG AS Velkomen Ikke oppgitt Oppland Hedmark Oslo Oppland 2019 550000 22.11.2018 Bevilget 550000 Lars Mårten Spångberg Vandrende - Håp Ikke oppgitt Nordland Trøndelag Hordaland Nederland Sveits Tyskland Oslo Utlandet 2019 750000 22.11.2018 Bevilget 750000 MATHILDE CAEYERS Eksogen Ikke oppgitt Troms Troms 2019 215800 22.11.2018 Bevilget 200000 INGEBORG BJERKE STYVE Hidden Treasure Project Ikke oppgitt Oslo Oslo 2019 106190 22.11.2018 Bevilget 100000