Hopp til innhold

Søk støtte

Tilskuddsordning - Kulturrådet

Fri scenekunst - prosjekt (dans)

Se vedtakslister

Søknadsfrist

sep

03

2024

Kl. 13:00

Formål

Ordningen har som formål å stimulere og styrke kunstnerisk utvikling og produksjon av profesjonell dans, teater og annen scenekunst i det frie scenekunstfeltet.

Åpne alle

Forvaltning av ordningen

Kulturrådet forvalter ordningen og midlene kommer fra Kulturfondet. Kulturdirektoratet er sekretariat. 

Hva kan få støtte?

Hva kan det søkes om tilskudd til?

Tilskudd gis til kunstnerisk produksjon inkludert visning(er). Det forutsettes at produksjonen(e) vises offentlig. Det kan søkes om tilskudd til enkeltprosjekter, eller flerårig prosjektstøtte. Med flerårig prosjektstøtte menes både sceniske verk i flere deler som har en innbyrdes dramaturgisk sammenheng, og/eller flere uavhengige enkeltproduksjoner i inntil fire (4) år. 

Eksempelvis kan prosjekttilskuddet omfatte:

 • lønn eller honorarer til medvirkende i den kunstneriske utviklingsprosessen og i visingsperioden
 • øvrige produksjonsutgifter som for eksempel logistikk, lokalleie, teknikk, materialer osv. 
 • administrasjonskostnader 
 • produsentarbeid blant annet i forbindelse med turnéplanlegging og videreformidling

Det henvises også til ordningene Forprosjekt scenekunst og Fri scenekunst – kunstnerskap.

Hva kan det ikke søkes om tilskudd til?

Det kan ikke søkes om tilskudd til: 

 • prosjekter som faller utenfor Kulturrådets formål, jf. Lov om Kulturrådet § 1. 
 • prosjekter der produksjonen(e) er satt i gang før søknadsfristen til ordningen 
 • prosjekter som inngår som en del av et utdanningsløp
 • produksjoner som utelukkende skal vises i Den kulturelle skolesekken. Minst én visning må være offentlig.

Hvem kan søke?

Profesjonelle scenekunstnere, produsenter, produksjonsmiljøer og andre enheter innen scenekunst kan søke. Unntak fra kravet om profesjonelle medvirkende må begrunnes kunstnerisk ut fra prosjektets karakter. 

Vedr. søknader fra virksomheter med fast årlig statstilskudd, se punkt for Vurdering av søknaden. 

Søke på nytt?

Søknader om prosjekter som har fått avslag må vise at prosjektet er videreutviklet eller endret siden forrige søknad for å kunne vurderes på nytt. 

Krav til søknaden

Prosjektet skal være kunstnerisk begrunnet. 

Søknaden skal inneholde:

 • informasjon om forestillingsformat, scenisk uttrykk og virkemidler
 • refleksjon over kunstnerisk idé, utforskning, tematikk, arbeidsmetoder, osv.
 • planer for formidling 
 • informasjon om de sentrale medvirkende i prosjektet
 • fremdriftsplan for produksjonsperiode og visninger
 • produksjonsbudsjett med finansieringsplan

Ved prosjekt- og virksomhetsbudsjettering oppfordrer vi søkere til tilskuddsordningene for fri scenekunst til å orientere seg om scenekunstorganisasjonenes avtaler og veiledende satser:

Norsk skuespillerforbund
Norske dansekunstnere
Dramatikerforbundet
Regiforbundet 
Creokultur

Dersom prosjektet er en co-produksjon mellom ulike aktører som kunstner(-grupper), teatre, kulturhus, festivaler, eller liknende, skal dette komme frem i søknaden og i finansieringsplanen. I samarbeidsprosjekter skal det fremgå hvem som har kunstnerisk ansvar, økonomisk ansvar og åndsverksrettigheter til prosjektet.

Følgende bidrar til å styrke søknaden: 

 • Spesifisert budsjett 
 • CV for aktørene i prosjektet
 • Visuell, tekstlig og/eller lyddokumentasjon 
 • Intensjonsavtaler med spillesteder eller andre sentrale samarbeidspartnere

 

Søknaden skal leveres via Kulturrådets elektroniske søknadsportal innen utløpet av søknadsfristen. Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Kulturrådet. Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, eller som faller utenfor ordningen, vil bli avvist.

Søknadsskjema

Les utlysingsteksten nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. 

Har du problemer med å logge deg på eller sende vedlegg?

Se brukerstøtte

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere:

MAC = Safari. Windows = Chrome

Utenlandsk søker/Foreign applicant

Har du ikke norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du kontakte support@kulturdirektoratet.no senest 14 dager før søknadsfrist. If you do not have a Norwegian social security number or D-number, contact support no later than 14 days before application deadline.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Vurdering av søknaden

I vurderingen av alle søknader til Norsk kulturfond legges det vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet. 

Søknadene til ordningene for fri scenekunst – prosjekt vurderes på grunnlag av faglig og kunstnerisk skjønn i samsvar med ordningenes formål. Tildeling av tilskudd baseres på en helhetsvurdering av de innkomne søknadene og en vurdering av det enkelte prosjektets potensial og egenart, både kunstnerisk og formidlingsmessig. 

Kvalitetsmessige kriterier legges til grunn, herunder:

 • egenart, originalitet og kunstnerisk relevans 
 • kunstnerisk ambisjon og begrunnelse
 • kunstnerisk nivå, vekst og utvikling, slik det har framkommet i tidligere gjennomførte prosjekter

 

Andre hensyn som vektlegges er gjennomføringsevne og ambisjoner for formidling; som planer for visninger og markedsføring. 

Den samlede prioriteringen skal ivareta både rekruttering og kontinuitet i det frie scenekunstfeltet. I tillegg vurderes både helheten og enkeltprosjekts relevans i lys av Kulturrådets overordnede strategi og områdeplan for scenekunst. 

I den samlede tildelingen av prosjekter vil det gjøres prioriteringer for å romme et mangfold av:

 • sjangre, uttrykksformer og kunstneriske formater
 • målgrupper, geografisk nedslagsfelt, og arenaer for kunstformidlingen 
 • stemmer fra ulike bakgrunner mht. geografi, kultur, identitet, språk, utdanningsnivå, erfaring, alder, funksjonsvariasjoner m.m.

Virksomheter med fast årlig statstilskudd innvilges normalt ikke støtte fra Norsk kulturfond. Ved søknader fra slike virksomheter blir det gjort en vurdering av/lagt vekt på: 

 • om tiltaket ligger utenfor virksomhetens kjerneoppgaver
 • om tiltaket bidrar til samarbeid med det frie feltet, utover virksomhetens ordinære samarbeid med dette feltet 
 • om tiltaket tilbyr infrastruktur som aktører i det frie feltet kan benytte
 • virksomhetens egeninnsats/bidrag til tiltaket det søkes tilskudd til
 • virksomhetens grunnfinansiering 

Forsinkelser som ikke er avtalt eller manglende rapport/regnskap i tidligere saker hvor søkeren har fått tildelinger, kan bli vektlagt ved vurderingen av søknaden.

Kulturrådet mottar langt flere søknader enn det er midler til. Det betyr at utvalg og råd må foreta krevende prioriteringer, som medfører at også prosjekter som vurderes som gode kan få avslag. 

Vedtak fattes av faglig utvalg for dans eller faglig utvalg for teater etter innstilling fra Kulturrådets administrasjon. Utvalgsmedlemmene er oppnevnt av Rådet for Norsk kulturfond.

Beregning av tilskudd

Kulturrådet fullfinansierer normalt ikke prosjekter. Det kan gjøres unntak i spesielle tilfeller. 

Kulturrådet kan i kontrakt for tilskudd (heretter kontrakten) stille krav om at tilskuddet kun kan disponeres til definerte deler av prosjektet. Dersom en søknad omfatter elementer som faller utenfor ordningen vil tilskuddet bli redusert deretter.

Slik behandles søknaden

Se hvordan søknadene blir behandlet, fra søknaden blir sendt inn til vedtakene blir offentleggjort.

Slik behandles søknaden - Norsk kulturfond

Vilkår for utbetaling

Utbetaling

Utbetaling for fri scenekunst-prosjekt skjer i rater. De første 90 % av tilskuddet utbetales når søker har akseptert kontrakten. De resterende 10 % utbetales når Kulturdirektoratet har godkjent rapport og regnskap, se § 12. 

Bortfall av tilskudd - Akseptfrist

Tildelingen faller bort dersom tildelingen ikke er akseptert innen fristen som er fastsatt i kontrakten. Eventuell utsettelse av akseptfristen forutsetter skriftlig søknad før fristens utløp.

Endringer i prosjektet

Ved vesentlige endringer i prosjekt, budsjett eller tidsplan må det søkes skriftlig om dette.

Endringene skal godkjennes av Kulturrådet. Ved usikkerhet om hva som representerer ‘vesentlige endringer’, ta kontakt med din saksbehandler.

Tilbakehold og tilbakebetaling av tilskudd

Tilskudd fra Norsk kulturfond utbetales i rater. Ved manglende innsending av rapport / regnskap innen fastsatt frist, vil den delen av tilskuddet som ikke er utbetalt bli holdt tilbake. Den delen av tilskuddet som er holdt tilbake vil da kunne bli tilbakeført til Norsk kulturfond.

Tilskuddsmidler som ikke nyttes etter forutsetningene skal tilbakebetales til Norsk kulturfond.

Dersom Kulturdirektoratet avdekker at tilskuddet ikke nyttes etter forutsetningene, at tilskuddet er gitt på bakgrunn av urette opplysninger eller at det foreligger andre vesentlige brudd på vilkårene, kan Kulturdirektoratet holde tilbake tilskudd som ikke er utbetalt og kreve at utbetalte tilskudd betales tilbake.

Andre betingelser

Det skal gjøres kjent at prosjektet er støttet av Kulturrådet. 

Logo kan lastes ned fra Kulturdirektoratets nettsider

Der det gis tilskudd til prosjekter hvor det selges billetter forutsettes det at alle innehavere av ledsagerbevis for funksjonshemmede gis rett til gratis billett for sin ledsager, eller at det tilbys rabatt som gjør at samlet pris ikke overstiger prisen for en ordinær billett.

Rapportering og regnskap

Tilskuddsmottaker skal senest tre måneder etter sluttdatoen som er satt for prosjektet sende inn rapport og regnskap. Dersom ikke annet er avtalt gjelder sluttdatoen som er oppgitt i søknaden. Sluttdatoen kan justeres ved aksept av kontrakten med Kulturrådet.

Kulturrådet kan stille særlige vilkår til rapport og regnskap i kontrakten. Kontrakten finner du i din innboks i Altinn.

Den faglige rapporten skal reflektere over den kunstneriske og praktiske gjennomføringen av prosjektet sett i forhold til prosjektbeskrivelsen og vilkår for tilskuddet. I sluttrapporten skal søker redegjøre for hvordan det kunstneriske arbeidet faktisk arter seg i perioden samt hva som ble produsert og vist.

Presseomtale, publikums-/deltakerantall tas med der det er relevant. Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er brukt og settes opp slik at det kan sammenholdes med innsendt budsjett. Tilskudd fra Kulturrådet og andre offentlige tilskuddsytere skal spesifiseres. Bilag må kunne framlegges ved forespørsel. Avvik på mer enn 10 % mellom regnskapet og budsjettet som lå til grunn for tilskuddet skal kommenteres.

Revisjon

Tilskudd over 400.000 skal revideres av statsautorisert revisor eller registrert revisor. Dette gjelder også dersom prosjektet er gitt tilskudd fra flere ordninger eller tilskuddet gjelder flere produksjoner, og tilskuddene til sammen utgjør over 400.000. Institusjoner og organisasjoner som benytter kommunerevisjon eller annen offentlig revisjonsorgan skal levere rapport fra kommunerevisjon eller annen offentlig revisjonsorgan.

Kulturrådet kan stille særskilte krav til type revisjon i kontrakten.

Evaluering

Tilskuddsmottaker plikter å fremlegge etterspurt dokumentasjon dersom Kulturrådet krever det i forbindelse med evaluering av prosjektet.

Hvordan sende inn rapporten?

Alle tilskuddsmottakere som aksepterer sin kontrakt etter 2. november 2017, skal rapportere via Altinn.

Du vil få to varsler om rapportering før rapportfristen. Det første kommer tre måneder før rapporteringsfristen og det andre to uker før fristen. Disse varslene kommer i din meldingsboks i Altinn. Hvis du ikke rapporterer innen fristen, bortfaller resten av tilskuddet automatisk. Les artikkel om strengere oppfølging.

Hvis du har behov for å utsette en rapporteringsfrist, ta kontakt med saksbehandler i god tid før fristen slik at vi kan vurdere utsettelse. Hvis du venter til rapporteringsfristen har gått ut vil eventuelle gjenstående midler automatisk bli trukket tilbake. Også allerede utbetalte midler kan kreves tilbakebetalt. Ikke utbetalte midler vil bli tilbakeført til Kulturfondet, og kommer annen kunst og kultur til gode.

Tilskuddsmottakere som har akseptert kontrakt før 2. november 2017, skal, som tidligere, sende rapportdokumentene på epost til post@kulturradet.no med henvisning til prosjektnummer.

Rapportering av publikumstall

Kulturrådet rapporterer årlig om aktiviteten i det frie feltet til Kulturdepartementet. Rapportering inngår som en viktig del av departementets samlede oversikt over feltet, og er en forutsetning for tildeling av tilskudd. Kulturrådet er pålagt å hente inn publikumsrapporter gjennom http://kulturradet.scenestatistikk.no. Informasjon om antall spilte forestillinger og publikumstall skal rapporteres innen 1.mai påfølgende år.

Se også Forskrift om tilskudd fra Norsk kulturfond