Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Kompensasjonsordning for kulturarrangementer – underleverandører

Se vedtakslister

Viktig melding:

Denne siden er retningslinjer for underleverandører.

Er du arrangør, se kompensasjonsordning for kulturarrangementer – arrangører.

 

Forvaltningen av kompensasjonsordningen for kultursektoren fra og med november blir flyttet til Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Se Lotteri- og stiftelsestilsynets sider for mer informasjon.

Formål

Formålet med denne ordningen er å kompensere underleverandører i kultursektoren for tap knyttet til avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer som følge av råd eller pålegg gitt av offentlige myndigheter i forbindelse med covid-19-utbruddet.

Åpne alle

Kompensasjonsperioder

Det er to ulike perioder for denne ordningen. Det er et tak på maksimal kompensasjon og en nedre grense for kompensasjon som betales ut for hver periode.

 • 1. juli til 31. august 2021
 • 1. september til 31. oktober 2021

Hvem kan søke?

Arrangører og underleverandører til kulturarrangementer som er stengt, avlyst eller nedskalert som følge av pålegg gitt av offentlige myndigheter i forbindelse med COVID-19-utbruddet, kan få kompensasjon.

Det er ulike vilkår for arrangører og underleverandører.

Er du arrangør?

Se siden for kompensasjonsordning for kulturarrangementer – arrangører.

Med arrangør menes virksomhet som i hovedsak formidler eller gjør kunst og kultur tilgjengelig til allmennheten, og den som er ansvarlig for gjennomføring av arrangement det søkes kompensasjon for. Eksempler er konsertarrangører, musikkfestivaler, dansefestivaler, museer, gallerier, teatre, stand up, kinoer, sirkus, litteraturhus og andre litteraturformidlere.

Med underleverandør menes aktører innenfor lys, lyd, bilde og rigg, artister, management, booking og filmdistributører som leverer tjenester eller innhold til et kulturarrangement, og aktører som leier ut lokaler der det skal gjennomføres et kulturarrangement.

Eksempler på aktører som ikke omfattes av ordningen er filmprodusenter, rettighetshavere, aktører innenfor vakthold/sikkerhet, catering og teknologi- og billettsystemleverandører.

Man kan ikke søke både som arrangør og underleverandør til samme arrangement. Det kan imidlertid være flere søkere til samme arrangement. For eksempel kan en arrangør og flere underleverandører søke kompensasjon for samme avlyste festival. Alle søker da om sine egne tap og utgifter.

Hvilke underleverandører kan få kompensasjon?

Underleverandører til kulturarrangement kan tildeles kompensasjon når følgende vilkår er oppfylt:

 • underleverandøren har sin hovedvirksomhet i Norge og var registrert i Enhetsregisteret før 12. mars 2020
 • underleverandøren har hatt et omsetningsfall på minst 30 prosent i kalendermånedene i kompensasjonsperioden, sammenlignet med tilsvarende måned i 2019. Underleverandører som er etablert etter 31. desember 2018 kan alternativt bruke gjennomsnittlig månedlig omsetning i kalendermånedene januar og februar 2020 som grunnlag for beregning av omsetningsfallet.

Kompensasjon kan ikke gis til underleverandører som:

 • er under konkursbehandling,
 • mottok 60 prosent eller mer av sine inntekter fra offentlig tilskudd i 2019
 • er registrert i Frivillighetsregisteret, eller
 • på tildelingstidspunktet er et foretak i vanskeligheter slik definert i forordning (EU) nr. 651/2014 artikkel 2 nr. 18, jf. forskrift 14. november 2008 nr. 1213 om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte § 1, hvis underleverandøren også var i vanskeligheter 31. desember 2019.

Se for øvrig ordningens retningslinjer for en nærmere forklaring på vilkårene for å kunne søke

Hvilke arrangementer kan det gis kompensasjon for?

Det kan gis kompensasjon på inntil 50 prosent av tapte inntekter og merutgifter knyttet til kulturarrangement som underleverandøren skulle levere eller leverte tjenester eller innhold til når følgende vilkår er oppfylt:

 • Kulturarrangementet ble eller skulle ha blitt avholdt i perioden fra og med 1. juli til og med 31. oktober 2021.
 • Kulturarrangementet ble avlyst, stengt eller nedskalert som følge av klare og dokumenterbare råd eller pålegg gitt av offentlige myndigheter i forbindelse med covid-19-utbruddet.
 • Kulturarrangementet var eller skulle vært åpent for allmennheten
 • Kulturarrangementet var planlagt av arrangøren før senest 15 dager før gjennomføringsdato.

Se for øvrig ordningens retningslinjer for en nærmere forklaring på vilkårene for å kunne søke

Hva menes med et kulturarrangement?

Et kulturarrangement i denne ordningen er et arrangement hvor hovedformålet og hovedinnholdet innebærer formidling av kulturelt eller kunstnerisk innhold.

Et arrangement kan være en serie av flere enkeltarrangement, som en konsertserie eller en festival med samlet budsjett og stort sett de samme aktørene, eller et frittstående arrangement når dette ikke inngår i en serie av enkeltarrangement og har selvstendig økonomi.

Eksempler på hva som anses som kulturarrangement i denne ordningen er:

 • konserter
 • teater
 • stand-up
 • filmvisninger, nasjonal distribusjon av film til kino, sirkus, litteraturarrangement og danseforestillinger
 • kunstutstillinger og formidlingstiltak i museum som ikke er en del av alminnelig drift
 • temporære museumsutstillinger eller permanente utstillinger/kulturtilbud

Eksempler på hva som ikke anses som kulturarrangement i denne ordningen er:

 • arrangement som hovedsakelig er knyttet til mat, drikke, natur, friluftsliv, reiseliv, dyr og landbruk, idrettsarrangementer, fysisk deltakeraktivitet, sosialt samvær og nettverksbygging
 • alminnelig drift av museum 
 • MC- og bilmesser
 • hage-, park- og anleggsmesser
 • tivoli, bingo og quizarrangement
 • kurs og seminarer

Hva menes med åpent for allmenheten?

Et kulturarrangement må ha vært åpent for allmennheten for å motta kompensasjon. Med «åpent for allmennheten» menes at arrangementet ikke er et lukket arrangement, men at alle har mulighet til å kjøpe billett og delta. Arrangementer som er målrettet for barn og unge, personer med funksjonsnedsettelser eller minoritetsgrupper, kan regnes som åpent for allmennheten såfremt det ville ha vært åpent for alle å delta.

Dette betyr at det ikke gis tilskudd til arrangement som ikke er åpne for allmennheten, som for eksempel:

 • arrangementer som kun er tilgjengelig for en lukket krets mennesker
 • bedriftsinterne konferanser, sommerfester, julebord og lignende, eller en avgrenset deltakergruppe innen næringslivet
 • arrangementer der det stilles særskilte krav til hvem som kan kjøpe billetter (eksempelvis hvis det kun er medlemmer i et trossamfunn eller en organisasjon som kan kjøpe billetter)

Se for øvrig ordningens retningslinjer for en nærmere forklaring på vilkårene for å kunne søke

Hvor mye kompensasjon kan jeg få?

Kompensasjon beregnes ved at underleverandørens tapte inntekter og merutgifter multipliseres med 0,5. Summen utgjør beregnet kompensasjon.
Beregnet kompensasjon under 5000 kroner per kompensasjonsperiode tildeles ikke.

Tapte inntekter og merutgifter som har blitt kompensert av andre offentlige covid-19-ordninger skal trekkes fra beregnet kompensasjon. Dette gjelder likevel ikke tilskudd mottatt fra kompensasjonsordningen for næringslivet. Etter kompensasjonsordningen for næringslivet § 2-2 andre ledd anses offentlig tilskudd gitt som følge av koronapandemien som omsetning, slik at støtte mottatt fra denne ordningen kan medføre redusert støtte fra kompensasjonsordningen for næringslivet. Uspesifisert støtte fra kommunene som er gitt i tråd med regelverket om bagatellmessig støtte, skal heller ikke trekkes fra beregnet kompensasjon.

Tapte inntekter og merutgifter som har blitt dekket eller kan dekkes av underleverandørens forsikringsordning eller avtale med videre skal trekkes fra beregnet kompensasjon.

Hva menes med tapte inntekter og merutgifter?

Med tapte inntekter menes differansen mellom underleverandørens faktiske inntekter fra kulturarrangementet det søkes kompensasjon for, og gjennomsnittet av underleverandørens faktiske inntekter for tilsvarende eller sammenlignbare kulturarrangement avholdt i 2017–2019.

For underleverandører uten inntekter fra tilsvarende eller sammenlignbare kulturarrangementer i foregående år som har kontrakt på leveranse til kulturarrangement i en av kompensasjonsperiodene, kan kompensasjonen for tapte inntekter i stedet beregnes ut fra de tapte kontraktsfestede inntektene for det avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementet.

Kulturrådet kan vurdere de kontraktsfestede inntektene etter andre ledd opp mot inntekter fra tidligere eller lignende kulturarrangementer. Ved større avvik mellom de kontraktsfestede inntektene og inntekter fra tidligere eller liknende kulturarrangementer, vil det avvikende beløpet trekkes fra før beregning av kompensasjon eller kreves tilbakebetalt hvis kompensasjon allerede er tildelt, med mindre underleverandøren kan dokumentere saklig grunn for avviket.

Med merutgifter menes utgifter som oppstår som en direkte følge av avlysningen, stengingen eller nedskaleringen. Utgifter som påløper uavhengig av avlysning, stenging eller nedskalering av kulturarrangementet, regnes ikke som merutgifter.

Eksempler på utgifter som normalt ikke regnes som merutgifter er:

 • husleie og strøm
 • personal- og administrasjonskostnader
 • innkjøpte varer og tjenester og lignende

Maksimal kompensasjon

Maksimal kompensasjon til et foretak per kompensasjonsperiode er 3,5 millioner kroner.

For konsern kan summen av kompensasjon for alle kompensasjonsperiodene til alle foretakene i konsernet som mottar kompensasjon ikke overstige 18 millioner kroner. Vi gjør oppmerksom på at taket på 18 millioner kroner gjelder hele kompensasjonsordningens virkeperiode, altså samlet for forrige utlysning (januar-juni 2021) og denne (juli-oktober 2021).  Et konsern må utpeke et foretak med en kontaktperson som er ansvarlig for å opplyse om konsernets eierstruktur og konsernets øvrige innsendte opplysninger. Alle foretak må i søknaden opplyse om de inngår i et konsern, og om ansvarlig foretak i konsernet.

Kompensasjon, justert for eventuell avkortning etter dette kapittelet, kan ikke gi et positivt ordinært resultat før skattekostnad for arrangøren i kompensasjonsperioden. I slike tilfeller vil kompensasjonen bli avkortet, slik at det ordinære resultatet før skattekostnad i kompensasjonsperioden blir null. Dette gjelder likevel ikke for selvstendig næringsdrivende registrert i Brønnøysundregistret som enkeltpersonforetak (ENK) eller ansvarlig selskap (ANS/DA). Slike selskap kan ha et positivt ordinært resultat før skattekostnad på 108 242 kroner per kompensasjonsperiode inkludert kompensasjon fra denne ordningen.

Det utbetales ikke kompensasjon dersom det innen utbetalingen blir åpnet konkurs hos underleverandøren.

Se for øvrig ordningens retningslinjer for en nærmere forklaring på vilkårene for å kunne søke 

Krav til søknaden

Søkere som søker om kompensasjon knyttet til flere kulturarrangementer må sende en samlet søknad for alle kulturarrangementene i perioden det søkes kompensasjon for.

Dersom underleverandører søker kompensasjon på grunnlag av kontrakt, og flere underleverandører er part i samme kontrakt eller i underliggende kontrakt, skal hver enkelt underleverandør kun søke om kompensasjon for sin andel av tapte inntekter og merutgifter.

Et foretak kan ikke søke om kompensasjon som både arrangør og underleverandør på samme kulturarrangement.

Et konsern må utpeke et foretak med en kontaktperson som er ansvarlig for å opplyse om konsernets eierstruktur og konsernets øvrige innsendte opplysninger.

Alle foretak må i søknaden opplyse om de inngår i et konsern, og om ansvarlig foretak i konsernet.

Søknadsskjema

Les nøye gjennom veiledningen på denne siden før du fyller ut søknadsskjemaet.

Se skjemaveileder for hjelp til å fylle ut skjemaet

Se ordningens retningslinjer for en nærmere forklaring på vilkårene for å kunne søke

Se også svar på ofte stilte spørsmål om kompensasjonsordningen

Vi anbefaler alle søkere å sørge for at varslinger er aktivert på aktuell aktør i Altinn slik at søker varsles ved spørsmål til søknad eller vedtak i saken.

Se våre brukerstøttesider for blant annet hjelp til Altinn.

Søknaden er offentlig. Retten til innsyn i saksdokumenter reguleres i første rekke av offentleglova. Hovedregelen etter offentleglova § 3 sier at alle saksdokumenter i offentlige virksomheter er åpne for innsyn. Det gjøres imidlertid viktige unntak fra hovedregelen. Eksempelvis skal det ikke gis innsyn i taushetsbelagt informasjon, herunder opplysninger om personlige forhold og forretningshemmeligheter. Forvaltningen kan også gjøre unntak for innsyn i dokumenter utarbeidet for egen saksforberedelse.

Du kan lese mer om retten til innsyn her.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Endring og trekking av søknad

Du kan ikke endre en søknad som er sendt inn. Er det nødvendig å gjøre endringer, må du sende inn en ny søknad og trekke den første du sendte inn.

Gå til skjema for å trekke søknad

I skjemaet trenger du kun å fylle inn referansenummeret du fikk fra Altinn på søknaden din. Referansenummeret ser slik ut: "AR123456789".

Når får jeg svar på søknaden?

Endelig svar på søknaden kommer tidligst etter fristens utløp.

Vi publiserer en liste over søkere og søknadssummer etter fristens utløp.

Dokumentasjon

Søkere skal på forespørsel gi alle opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for at Kulturrådet skal kunne kontrollere at vilkårene i forskriften for å motta kompensasjon er oppfylt.

Det kan for eksempel være aktuelt å etterspørre dokumentasjon på følgende: 

 • Nærmere spesifikasjon av hvilke kulturarrangementer som inngår i søknaden. 
 • Tapet, kostnadene og/eller merutgiftene som søkes kompensert, for eksempel ved å legge frem regnskap fra tidligere års sammenlignbare kulturarrangementer, avtaler, intensjonsavtaler og/eller annen relevant informasjon som viser kostnader, inntekter og eventuelt overskudd. 
 • Budsjetterte inntekter og utgifter for arrangementet før beslutning om avlysning, stenging eller nedskalering. 
 • Faktiske inntekter og utgifter for arrangementet etter beslutning om avlysning, stenging eller nedskalering.
 • Kontrakter på leveranse av tjenester og innhold til kulturarrangement.
 • At tapet eller merutgiftene ikke er blitt dekket eller kan dekkes på annen måte. Søker kan for eksempel bes om å gi en bekreftelse fra sitt forsikringsselskap om at tapet ikke er dekket eller kan dekkes.
 • At det ble gitt råd eller pålegg fra offentlige myndigheter om avlysning, stenging eller nedskalering av arrangementet, samt datoen arrangementet ble avlyst, stengt eller nedskalert.
 • At kulturarrangement som inngår i søknad var planlagt av arrangør 15 dager før gjennomføringsdato. Søker kan for eksempel vise til en kontrakt som er inngått i forbindelse med arrangementet som viser at arrangementet var planlagt 15 dager før gjennomføringsdato. 
 • At det var lagt realistiske planer for arrangementet. 
 • At arrangementet er nedskalert.

Budsjett og regnskap skal på forespørsel bekreftes av daglig leder, styreleder eller begge.

Dersom det søkes om kompensasjon for mer enn 1 million kroner, skal det fremlegges revisorattestasjon for beregningen av kompensasjonsbeløpet.

Det er den totale søknadssummen som er avgjørende, og det er altså ikke av betydning om summen knytter seg til ett eller flere arrangementer. 

Etterkontroll og tilbakebetaling

Kulturrådet fører kontroll med at vilkårene for å motta kompensasjon etter ordningen er oppfylt. Det skal gjennomføres etterhåndskontroll basert på en risiko- og vesentlighetsvurdering, av søkere som får kompensasjon etter denne forskriften.

Søker plikter på forespørsel å fremlegge alle opplysninger som er nødvendige for at Norsk kulturråd kan føre kontroll etter denne forskriften. Søker skal oppbevare all dokumentasjon om at vilkårene for å motta kompensasjon er oppfylt i ti år beregnet fra året etter søknadsåret.

Dersom det er utbetalt kompensasjon i strid med bestemmelsene etter denne forskriften, skal det uriktig utbetalte beløpet tilbakebetales. Uriktig utbetalt kompensasjon tilbakebetales til og innkreves av Kulturrådet.

Krav om tilbakebetaling etter første ledd forfaller til betaling tre uker etter at melding om vedtak om tilbakebetaling er sendt til skyldner.

For tilbakebetalingskrav som ikke er betalt innen forfall etter andre ledd, betales forsinkelsesrente. 

Klage

Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer er klageinstans for Kulturrådets vedtak etter forskriften.

Klagenemnda kan ikke omgjøre Kulturrådets vedtak etter eget tiltak.

Departementet kan ikke instruere klagenemnda i enkeltsaker eller omgjøre klagenemndas vedtak etter forskriften.

Kontaktinformasjon

Se svar på ofte stilte spørsmål om kompensasjonsordningen her

Brukerstøtte

Har du spørsmål om ordningen eller innholdet i søknaden, send epost til stimulering@kulturradet.no.

Teknisk brukerstøtte

Har du spørsmål om hvordan du sender inn din søknad, eller opplever tekniske problemer underveis? Ta kontakt med vår brukerstøtte, så svarer vi deg så raskt vi kan.