Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Driftstilskudd (avsluttet)

Se vedtakslister

Viktig melding:

Rådet har vedtatt å legge ned driftstilskuddsordningen fra 2022. Langsiktige virksomhetstilskudd skal heretter tildeles fra andre eksisterende ordninger i Kulturfondet, som arrangørstøtteordningene innenfor musikk, scenekunst og visuell kunst, litteraturformidlingsordningen, musikkfestivalordningen, tilskuddsordning for tidsskrift og kritikk, og tilskuddsordning for tverrfaglige tiltak. Eksisterende tilskuddsmottakere på driftsstøtteordningen vil få beskjed i løpet av våren 2021 hvilken ordning de flyttes til og hva de skal søke fra 2022.

 

Formål

Formålet med ordningen for driftstilskudd er å sikre forutsigbare driftsrammer for virksomheter som har høyt kunst- og kulturfaglig kvalitetsnivå, langsiktige mål og betydning ut over sitt lokale nedslagsfelt, slik at man oppnår: 

 • bred formidling over hele landet av profesjonell kunst
 • et mangfold av kulturuttrykk av høy kvalitet
 • faglig utvikling innenfor områdene Kulturrådet har ansvar for
 • å sette kunst og kultur inn i en bredere samfunnsmessig sammenheng
Åpne alle

Hva kan få støtte?

Et tilskudd fra driftsstøtteordningen skal benyttes til virksomhetens daglige drift, inkludert innholdsproduksjon og kunst- og kulturfaglige kjerneoppgaver.

Ved tilskudd forutsettes det at:

 • virksomheten ivaretar og utvikler målsettinger og ansvarsområde i tråd med tilskuddet
 • eventuelle overskudd kommer virksomheten til gode
 • virksomheten honorerer kunstnere og fagpersoner i tråd med gjeldende avtaler, vederlagsordninger og anbefalte satser der det er relevant

Dersom virksomheten er en medlemsorganisasjon, kan Kulturrådet vurdere tilskudd til de delene av virksomheten som dreier seg om formidling til publikum og/eller faglig utvikling på kunst- og kulturfeltet. Organisasjonens arbeid knyttet til å ivareta medlemmenes interesser overfor politiske myndigheter o.l. forventes dekket av medlemmene selv eller på annen måte.

Dersom virksomheten driver publiseringsplattformer som har som formål å nå et allment publikum med informasjon om, formidling av og kritikk/analyse/refleksjon omkring kunst og kulturvern, må plattformen være redaksjonelt uavhengig, redigeres og utgis i Norge, og inneholde minst 75 % redaksjonelt stoff, hvorav hoveddelen må være originalbidrag.

Dersom virksomheten omfatter delformål eller aktiviteter som ligger utenfor det Kulturrådet kan gi støtte til, må det tydelig framgå av søknader og rapporter hvilken del/hvilke deler av virksomheten tilskuddet fra Kulturrådet skal brukes til.

Kulturrådet fullfinansierer ikke drift av enkeltvirksomheter, og det forutsettes at virksomheten kan vise til andre finansieringskilder og et rimelig egeninntektsnivå. Aktører som driver stedstilknyttet formidlingsvirksomhet forventes å arbeide for å oppnå tilskudd fra lokale/regionale myndigheter. Dersom det er etablert en fast fordelingsnøkkel mellom stat og region, skal denne opprettholdes.

Virksomheter som mottar driftsstøtte skal kunne forvente forutsigbarhet. Tilskudd skal ikke være tidsavgrenset, og tilskuddene skal ha en viss stabilitet fra år til år. Tilskudd gis likevel kun for ett år av gangen.

Hvem kan søke?

Etablerte virksomheter innenfor og på tvers av områdene musikk, scenekunst, litteratur, visuell kunst, kulturvern og allmenne kulturformål, som kan vise til høy faglig kvalitet og kompetanse, kontinuerlig aktivitetsnivå og profesjonell drift, kan søke.

Virksomheten skal:

 • ha vært i sammenhengende drift i minimum tre år før det kan søkes om driftsstøtte
 • ha et styre, vedtekter og rutiner for god økonomistyring
 • kunne vise til at faglig og administrativ profesjonalitet og kontinuitet er sikret, uavhengig av enkeltpersoner

Virksomheter som kan søke midler fra andre tilskuddsordninger i Norsk kulturfond som festival-, arrangør- og ensemblestøtte skal fortrinnsvis forholde seg til disse.

Søkere kan ha ulike organisasjonsformer.

Det kan ikke søkes om tilskudd til drift for virksomheter som faller utenfor Norsk kulturfonds formål.

Krav til søknaden

Les også alle hjelpetekstene i skjemaet. Disse er merket med «?».

Søknaden leveres via Altinn innen søknadsfristen. Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Kulturrådet. Søknader som ikke oppfyller kriteriene for å kunne søke kan bli avvist.

Følgende vedlegg er obligatoriske:

 • Budsjettskjema, utfylt med regnskapstall for foregående år, arbeidsbudsjett for inneværende år og budsjett for kommende år (se lenke til økonomimal nedenfor)
 • Virksomhetens vedtekter
 • Årsrapport og regnskap for foregående år, signert av styret
 • Revisjonsberetning fra foregående år

Kulturrådet har utarbeidet en mal for økonomioppsettet

Økonomioppsett for driftsstøtten (XLS)

Det er søkers ansvar at den samlede informasjonen i søknaden og vedlegg gir et dekkende bilde av virksomheten.

Søknadsskjema

Les utlysingsteksten nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. 

Har du problemer med å logge deg på eller sende vedlegg?

Se brukerstøtte

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari 6 eller nyere. PC = Internet Explorer 9 eller nyere.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Vurdering av søknaden

I vurderingen av søknader til Norsk kulturfond legges det vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet, samt relevans sett opp mot ordningens formål og Kulturrådets strategi. Virksomhetens langsiktighet, stabilitet, soliditet og gjennomføringsevne vil bli vurdert. Manglende rapportering i tidligere saker vil bli vektlagt. 

Det skal legges til rette for dialog mellom virksomhetene og Kulturrådet om formål, aktivitetsnivå, rolle, faglig utvikling og forvaltning av tilskuddet. Virksomhetene kan også underlegges ekstern evaluering.

Dersom en virksomhet over tid vurderes ikke å oppfylle de formål, holde det kvalitetsnivå eller fylle den rolle i kunst- og kulturfeltet, som forventes for å motta driftstilskudd fra Norsk kulturfond, kan virksomheten miste driftstilskuddet. Tilskuddet vil da gradvis trappes ned over en toårsperiode. Dette vil skje ved en reduksjon første året med 25 % av siste bevilgede beløp og andre året med 60 % reduksjon av siste bevilgede beløp. Kulturrådet skal varsle tilskuddsmottaker dersom virksomheten blir vurdert for utfasing.

Dersom det i et langsiktig perspektiv vurderes at en virksomhet har et annet aktivitetsomfang enn det Kulturrådet mener er rimelig, kan Kulturrådet justere ned nivået på driftstilskuddet.

En reduksjon skal være varslet og skje gradvis slik at tilskuddsmottaker har anledning til å justere virksomhetsnivået.

Ved andre særlige forhold (f.eks. reduksjon av den samlede budsjettrammen til rådighet, tilskuddsmottakers manglende oppfyllelse av vilkårene under §§ 2 og 3, mislighold av tilskudd, mangelfull rapportering, e.l.) kan tilskudd falle bort uten nedtrapping eller forvarsel.

Slik behandles søknaden

Alle søknader til driftsstøtteordningen behandles først i fagutvalg, før de går videre til rådet for endelig vedtak på rådets desembermøte.

Se Kulturrådets kalender for nøyaktig dato

Se hvordan søknadene blir behandlet, fra søknaden sendes inn til vedtakene offentligjøres:

Slik behandles søknaden til Norsk kulturfond

Rapportering og regnskap

Det skal gjøres kjent at prosjektet er støttet av Kulturrådet

Logo kan lastes ned her

Dersom det innvilges tilskudd vil tilskuddsmottaker få tilsendt en kontrakt for mottak av tilskudd, der vilkårene for tilskuddet og krav til rapportering fremkommer. Kontrakten må aksepteres via Altinn. Sammen med kontrakten skal det sendes inn et oppdatert arbeidsbudsjett for tilskuddsåret. Det oppdaterte budsjettet må kunne sammenholdes med søknadens budsjett og finansieringsplan.

Økonomioppsett for driftsstøtten (XLS)

Rapport og regnskap

Senest 1. juni påfølgende år skal det sendes inn årsberetning og årsregnskap.

I tillgegg skal det sendes inn en faglig rapport som skal gjøre rede for hvordan virksomheten har oppfylt formålet med tilskuddet. Eventuelle særlige føringer knyttet til tilskuddet fra Kulturrådet skal omtales spesielt.

Årsregnskapet må settes opp slik at det kan sammenholdes med innsendt budsjett og finansieringsplan.

Økonomioppsett for driftsstøtten (XLS)

Tilskudd fra Kulturrådet og andre offentlige tilskuddsytere skal spesifiseres. 

Hvordan sende inn rapporten?

Alle tilskuddsmottakere som aksepterer sin kontrakt etter 2. november 2017, skal rapportere via Altinn.

Du vil få to varsler om rapportering før rapportfristen. Det første kommer tre måneder før rapportfristen og det andre to uker før fristen. Disse varslene kommer i din meldingsboks i Altinn. Hvis du ikke rapporterer innen fristen, bortfaller resten av tilskuddet automatisk. Les artikkel om strengere oppfølging.

Hvis du har behov for å utsette en rapporteringsfrist, ta kontakt med saksbehandler i god tid før fristen slik at vi kan vurdere utsettelse. Hvis du venter til rapporteringsfristen har gått ut vil eventuelle gjenstående midler automatisk bli trukket tilbake. Også allerede utbetalte midler kan kreves tilbakebetalt. Ikke utbetalte midler vil bli tilbakeført til Kulturfondet, og kommer annen kunst og kultur til gode.

Tilskuddsmottakere som har akseptert kontrakt før 2. november 2017, skal, som tidligere, sende rapportdokumentene på epost til post@kulturradet.no med henvisning til prosjektnummer.

Kontaktpersoner per fagområde - Hvem kan svare på hva?