Hopp til innhold
Norsk kulturfond

Fagleg utval for kulturvern

Behandler søknader om prosjektstøtte og støtte til faglitteratur på kulturvernområdet.

Publisert 18.10.2012
Sist endret 24.05.2023

Søknadene til kulturvern viser en betydelig variasjon i spennet mellom tiltak for bevaring/sikring av kulturarv, via dokumentasjon, innsamling og tilgjengeliggjøring av kilder, til ulike former for formidling av historie, kunst, kultur og samfunnsliv i Norge fram til i dag. Kulturvernfeltet er kjennemerket ved å være stort og sammensatt, med aktører og søkere hvor både frivillige lag og organisasjoner, museum, arkiv, bibliotek, kommuner, fylkeskommuner, dokumentarfilmskapere og forlag er representert. Faglig utvalg for kulturvern består av medlemmer som har bred kompetanse på dette feltet, samt historiefaglig tyngde.

Leder

Bjørn Hatterud (f. 1977), bosted Oslo. Rådsmedlem, tidligere vara i rådet (2020-21). Hatterud er utdannet kulturhistoriker, har et tverrfaglig kunstfaglig virke, og er i sitt arbeid særlig opptatt av motsetningsparene høy-/lavkultur, konformitet/motstand og normalitet/avvik. Han er forfatter, musiker, kritiker, kurator og kulturskribent, med en lang rekke utgivelser i ulike sjangre og kunstuttrykk bak seg. I 2022 virker Hatterud som fast spaltist i Museumsnytt og Billedkunst, og han er kurator for flere kunst- og kulturhistoriske utstillinger i løpet av Skeivt Kulturår. Han er medlem av det regjeringsoppnevnte Likestillings- og mangfoldsutvalget, og har sammen med Jan Grue og Olaug Nilssen mottatt Fritt Ords Pris for sitt «bidrag til å belyse samfunnssituasjonen og ytringskulturen til funksjonshemmede i Norge».

Medlemmar

Marit Anne Hauan (f. 1955), bosted Tromsø, Troms og Finnmark. Medlem i Kulturvernutvalget 2020-21. Hauan er folklorist fra Universitetet i Bergen i 1984 med avhandlingen Læstadianer og runer – en nordnorsk folkemedisiner i dag. Direktør ved Tromsø Museum i 2006-18, og nå forsker ved UiT. Forskningsfeltet hennes er fortellertradisjon og fortellingers rolle i konstitueringen av identitet, maskulinitet og regionalitet, samt folketro og kulturarv i regionale kontekster. Har publisert en rekke artikler i tidsskrifter og antologier, og var redaktør for Nordnorsk kulturhistorie (1994), som fikk Brageprisen. Hauan var i 1996-2001 redaktør for tidsskriftet Tradisjon, og var redaksjonsmedlem i Acta Borealia, Nordic Journal of Circumpolar Societies. Videre er hun redaktør for Museologi på norsk. Universitetsmuseenes gjøren (2012) og Kjønn på museum (2018), og forfatter av den nylig utgitte Polare maskuliniteter (2021).

Hanna Mellemsether (f. 1959), bosted Trondheim, Trøndelag. Medlem i Kulturvernutvalget 2020-21. Mellemsether er dr.art. i historie fra NTNU i 2001 med en avhandling om striden rundt selvstendiggjøring i den norske Zulukirken i Sør-Afrika 1920-1930. Hadde 2002-09 ansvar for etablering av Norsk Døvemuseum i Trondheim. Var fram til 2021 forskningskoordinator ved Museene i Sør-Trøndelag, hvor hun også hadde formidling/læring og tilgjengelighet for alle (Accessibility) som arbeidsfelt. Mellemsether er fra 2021 fagsjef ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter i Verdal, og er styremedlem i Museumsforbundets forskningsseksjon. Hun er særlig opptatt av kulturinstitusjonenes samfunnsrelevans, og står bak boken Bare gjør det! (2017), som tar for seg hvordan museer kan tilrettelegge for mennesker med ulike behov, forutsetninger og bakgrunn.

Runar Jordåen (f. 1977), bosted Bergen, Vestland. Jordåen er ph.d. i historie med en avhandling om homoseksualitet i norsk psykiatri og psykologi fra slutten av 1800-tallet til ca 1960 (UiB 2010). Er i dag førstebibliotekar og historiker ved Skeivt arkiv, Universitetsbiblioteket i Bergen. Forskningen hans omhandler i hovedsak ulike aspekter ved skeiv historie, med særlig vekt på hvordan likekjønnet seksualitet har vært forstått og behandlet i Norge. Dette er gjort gjennom studier av håndhevelsen av § 213 i Straffeloven av 1902 (forbudet mot seksuelle forhold mellom menn), av psykiatriske diskurser om homoseksualitet og av selvforståelser om det samme. Medredaktør på boken Skeiv lokalhistorie (arbeidstittel), som utgis i 2022. Videre er Jordåen tilknyttet forskningsprosjektet "Ordinary lives and marginal intimacies in rural regions. Contrasting cultural histories of queer domesticities in Norway, ca 1842-1972" (QUEERDOM).

Kristin Mellem (f. 1965), bosted Tromsø, Troms og Finnmark. Mellem er fiolinist, pedagog, kunstner og tradisjonsbærer med utdanning fra musikkonservatoriene i Tromsø og Bergen. Videre har hun studert drama, pedagogikk og prosjektledelse ved UiT. Mellem eier kulturbedriften Mellemspell AS, hvor hovedmålet er å bidra til innovasjon og likeverd ved å løfte kvensk synlighet, deltakelse og stolthet: at latteren igjen skal blande seg i språket, at kulturen skal løfte seg med kraft og glede, at prosesser og øyeblikk av fellesskap og likeverd får spire fram. Målet er å drive en bevisst og langsiktig satsing for den kvenske kulturens framtid, slik at det kvenske på sikt kan integreres som en likeverdig del av Nord-Norges kulturmangfold. Som utøvende kunstner er hun opptatt av både kvensk, sjøsamisk og nordnorsk kulturtradisjon, der hun ser et stort kunnskaps- og kommunikasjonsgap mellom eldre kvenske kulturbærere og yngre krefter. Mellem har erfaring fra arkiv- og museumsarbeid gjennom flere arbeidsforhold, og har nylig initiert en prosjektbasert redningsaksjon for kvensk musikk, fortellinger og kulturhistorie.

Bao Nguyen (f. 1995), bosted Oslo. Nguyen har vietnamesisk bakgrunn og er født og oppvokst i Trondheim. Han arbeider som designer, spillutvikler, art director og gjesteforeleser. Han er utdannet sivilingeniør fra NTNU med mastergrad fra Industriell Design med oppgaven «Urfolk i media: En studie i å bruke spilldesign for å fremme samisk kultur». Nguyen er medgründer og produsent i design- og techbyrået Umble. Umble hjelper oppstartselskaper med produktutvikling og merkevare, og harvunnet DOGA-merket for design og arkitektur. Videre har Nguyen vært ansvarlig for produksjon og design av spillene Albert og Midnattsol. Albert er en historie om å starte på nytt og finne veien videre når livet tar en vond vending. Spillet vant Best Narrativ og var nominert til Game of the Year under Norwegian Game Awards i 2019. Midnattssol er et interaktivt drama for mobil som ble utviklet i samarbeid med Sametinget, og handler om det å vokse opp og finne sin identitet. Med Midnattssol bidrar Umble og Nguyen til å fremme samisk kultur ved å fortelle en moderne historie som er tilgjengelig for alle.

Utvalget behandler søknader til: