Hopp til innhold
Rapport

Vurdering av tiltak for kulturnæringen under koronakrisen

På oppdrag fra Kulturrådet har Menon Economics, i samarbeid med BI Centre for Creative Industries (BI:CCI) vurdert egenskaper ved de tiltakene som er iverksatt for å avbøte de kraftig negative konsekvensene som koronakrisen har skapt for kulturnæringen.

$imageText.getData()

Kultursektoren har blitt hardt og uventet rammet av Covid-19-pandemien. Ifølge Menon og BI:CCI forventes 45 prosent av inntektene å falle bort i år. Sektoren (utenom film og dataspill) har en verdiskaping på om lag 13 milliarder kroner i året. I år faller sannsynligvis seks av disse milliardene bort. Sett opp mot aktivitetsfallet i norsk økonomi totalt, som forventes å krympe med mellom 6 og 8 prosent, så er utviklingen i kultursektorensvært dramatisk.


For å motvirke de kraftige negative effektene av pandemien, har regjeringen etablert en rekke ordninger som skal styrke næringslivet generelt og kultursektoren spesielt gjennom krisen. Disse kalles gjerne for «avbøtende
tiltak». Tiltakene er særlig viktige for kultursektoren ettersom all live-aktivitet som samler tilskuere over et visst antall er forbudt eller sterkt begrenset. Inntekter fra slik aktivitet utgjør ryggraden i store deler av kultursektorens
økonomi, herunder musikk, scenekunst, film og festivalaktivitet generelt.
Samlet sett har Kulturdepartementet nå budsjettført ca. 1,55 milliarder kroner i avbøtende tiltak rettet mot kultursektoren. 

I dette notatet presenterer vi en systematisk drøfting av de avbøtende tiltakene som er blitt vedtatt. Vi presenterer en faglig vurdering av hva slags tiltak som gir størst samfunnsøkonomisk og kulturpolitisk gevinst i en tid der inntekter i næringen faller dramatisk og aktørene er usikre på hvordan de skal tilpasse seg fremover. Våre vurderinger hviler også på den responsen aktørene i sektoren har gitt gjennom to større spørreundersøkelser rettet mot utøvere/skapere og kulturbedrifter. Våre vurderinger skal også bidra til å styrke
kunnskapsgrunnlaget for utforming av politikken fremover gjennom resten av året og inn i 2021.

Om publikasjonen

Vurdering av tiltak for kulturnæringen under koronakrisen

Menon Economics og BI Centre for Creative Industries (BI:CCI)

Leo A. Grünfeld, Menon Economics
2020