Hopp til innhold
Evaluering

Syng ut!

Evaluering av Korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Evalueringen gir kunnskap om hvordan midlene har blitt fordelt og om administrasjonen av ordningen har vært god og målrettet.

$imageText.getData()

På oppdrag fra Kulturdepartementet iverksatte Kulturrådet en evaluering av ordningen slik den har fungert i perioden 2007 til 2013.

Oxford Research har på oppdrag fra Norsk kulturråd gjennomført en evaluering av støtteordningen Aktivitetsmidler for kor som forvaltes av Norges Korforbund. Evalueringen trekker den hovedkonklusjonen at forvaltningen av midlene fremstår som ryddig, oversiktlig og i tråd med målene for ordningen.

Et annet viktig funn er at søknadsbehandlingen fungerer tilfredsstillende og at midlene fordeles mer eller mindre likt uavhengig av søkers organisasjonstilhørighet. 

Om ordningen

Siden 2007 har Norges korforbund hatt ansvaret for støtteordningen Aktivitetsmidler for kor. Formålet med ordningen er å stimulere til musikalsk utvikling og økt kvalitet i det lokale korlivet. I tillegg er målet å øke samarbeidet mellom kor og profesjonelle aktører og gi publikum gode og varierte konsertopplevelser.

For å gi et bilde av hvordan ordningen har fungert tar evalueringen for seg flere ulike aspekter:

  • Søknadsbehandling
  • Fordeling
  • Samarbeid med profesjonelle aktører
  • Krav til regnskap og rapport
  • Spørsmål om innretningen av ordningen er hensiktsmessig i forhold til korenes behov.

Viktig ordning for korene

De korene som mottok tilskudd rapporterer om at ordningen i høy grad er med på å stimulere til musikalsk utvikling og økt kvalitet i det lokale korlivet, øke samarbeidet med profesjonelle aktører og gi publikum gode og varierte konsertopplevelser.

Hele 84 prosent av korene som fikk støtte (og 71 prosent av korene som fikk avslag) opplever ordningen som viktig eller svært viktig for sitt kor. 94 prosent av korene oppgav at de har behov for støtte til konserter og arrangementer. Enkelte kor har også behov for støtte til profesjonell dirigent og seminarvirksomhet, noe som ikke er omfattet av dagens retningslinjer.

Diskusjon om forvaltningsansvar

Selv om evalueringen viser at det er stor oppslutning om betydningen av midlene, er det uenighet og diskusjon om hvor forvaltningsansvaret bør ligge. Dette kommer blant annet frem av intervjuer med andre kororganisasjoner og eksterne musikkfaglige aktører.

Evalueringen har imidlertid ikke kunnet avdekke en holdning blant aktørene om at Korforbundets egne medlemmer favoriseres i tildelingene. Analyser av den faktiske fordelingen viser at midlene fordeles mer eller mindre likt uavhengig av søkers organisasjonstilhørighet.

Om publikasjonen

Syng ut!

Kulturrådet

Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik
2014