Hopp til innhold
Evaluering

Aspirantordningen

Notat nr. 49, 2002. Aspirantordningen - ny stipendordning for nye kunstnerroller?

Forslaget om en aspirantordning for kunstnere i etableringsfasen ble introdusert i St.meld. nr. 47 (1996–97) Kunstnarane. I kapittel 8 i meldingen ble det konstatert at mange unge, nyutdannede kunstnere har vansker med å komme skikkelig i gang med det yrkesaktive kunstnerlivet. Dette ble ansett som spesielt viktig innenfor "dans, kunsthåndverk, billedkunst mfl.". I medhold av Stortingets budsjettvedtak 1998 innførte Kulturdepartementet samme år aspirantordningen. I henhold til forskriften skal denne ordningen gjøre det mulig for profesjonelle kunstneriske virksomheter av skapende, utøvende eller formidlende karakter å søke om stønad til å ansette unge kunstnere som befinner seg i etableringsfasen.

Formålet med ordningen er å skape tidsbegrensede aspirantstillinger som skal gi kunstnere i etableringsfasen mulighet til å utvikle seg kunstnerisk og etablere seg i det yrket de har valgt. Stillingen som aspirant skal gi kunstnerne mulighet til å bedre sin egen kompetanse og å arbeide med kunstneriske oppgaver sammen med andre ved virksomhetene de er tilknyttet. Ordningen utgjør til sammen 18 stillinger pr. år og tildeles innenfor kategoriene musikk, billedkunst, scenekunst og "andre".

Denne evalueringen omhandler ikke dagens aspirantordning.

Om publikasjonen

Aspirantordningen

Kulturrådet

Jorunn Spord Borg
2002
82-7081-110-6