Hopp til innhold
Rapport

Museene i 2017 - Kulturrådets vurderinger av museene i det nasjonale museumsnettverket

Kulturrådet gjennomgår hvert år museenes budsjettsøknader, rapportering og statistikk, og leverer en statusrapport til Kulturdepartementet på grunnlag av disse. Det er et mål at materialet skal være nyttig også for museene, og derfor blir materialet tilgjengeliggjort.

$imageText.getData()

Oppsummering fra rapporten

Museenes formidlingsaktivitet

Oppsummert kjennetegnes museenes formidlingsarbeid av:

 • Høy aktivitet vurdert ut fra antall utstillinger og arrangementer
 • Samlet sett stabile og jevnt økende besøkstall

Hovedutfordringer:

 • Behov for oppgradering av eldre utstillinger
 • Behov for helårs formidlingsbygg der det mangler
 • Behov for universell utforming i museenes digitale formidling

Kulturrådet har sett etter type og variasjon i formidlingsaktiviteten, museenes
grad av refleksjon rundt målgrupper og publikumsarbeid, samt hvordan dette
arbeidet forholder seg til virksomhetens planer og kompetanse.

Det var til sammen 51 museer som omtalte formidling i rapporten for 2017. Samlet ga disse museene inntrykk av å ha hatt høy formidlingsaktivitet gjennom hele året. De hadde et variert tilbud på ulike formidlingsplattformer og til mange målgrupper.

Museenes samlingsforvaltning

Oppsummert kjennetegnes museenes samlingsforvaltning av:

 • Økende grad av planmessig virksomhet
 • Bedre oversikt etter gjennomgang av samlingene
 • Økende bruk av standarder/anbefalinger (bl.a. Spectrum og Significance)
 • Kontrollert innsamling
 • Marginal avhending

Hovedutfordringer:

 • Restanser innen digitalisering og tilgjengeliggjøring
 • Manglende magasinkapasitet
 • Vedlikeholdsetterslep, spesielt på bygninger

Utviklingen innen museenes samlingsforvaltning går på mange områder i en positiv retning. Et flertall av museene har planverk for samlingsforvaltningen, og innsamlingen er stort sett moderat og i samsvar med planer. Mange museer
rapporterer om bedre oversikt etter gjennomgang av samlingene både i dokumentasjons-, prioriterings- og bevaringsøyemed, og flere er i ferd med å ta i bruk standarder/anbefalinger, som Spectrum og Significance, i samlingsforvaltningen.

Museenes forskningsaktivitet

Oppsummert kjennetegnes museenes forskningsaktivitet av at

 • Mange museer innehar forskningskompetanse
 • Antallet fagfellevurderte publikasjoner er relativt lavt, men øker
 • Forskning er i svært ulik grad prioritert ved de enkelte museene

Hovedutfordringer

 • Museene har et uutnyttet potensiale som relevante forskningsinstitusjoner
 • Om lag en tredjedel av museene hadde manglende rapportering/omtale, mangler forskningsplan, mangler fagfellevurderte publikasjoner og mangler FoU-samarbeid.

Det er et generelt inntrykk at musene har noe varierende syn på hva som skal
rapporteres som forskning. Forskning som oftest er langsiktige prosesser der innsatsen ikke nødvendigvis gjenspeiles i årlig statistikk som registrerer ferdigstilt arbeid. Kulturrådet er dermed avhengig av at museene selv omtaler sin forskningsaktivitet. Kun 22 museer ga en tekstlig omtale av forskningsarbeidet sitt i 2017.

Om publikasjonen

Museene i 2017 - Kulturrådets vurderinger av museene i det nasjonale museumsnettverket

Kulturrådet

2018