Hopp til innhold
Rapport

Kultursektorens økonomi i 2018

På oppdrag fra Kulturrådet har Menon Economics, i samarbeid med BI Centre for Creative Industries (BI:CCI) gjennomført en nullpunktsanalyse av kultursektoren. Nullpunktsanalysen er en del av et større oppdrag som skal se på konsekvensene av koronakrisen på kultursektoren i 2020.

$imageText.getData()

Menon Economics og BI:CCI har på oppdrag fra Kulturrådet gjennomført en kartlegging av kultursektorens økonomiske aktivitet for året 2018. Kultursektoren er her avgrenset til bransjene musikk, bok, kunst, scenekunst og museum og kulturarv. Kartleggingen er del av et større prosjekt som skal se på virkningene av korona-krisen på kultursektoren. Med utgangspunkt i denne kartleggingen vil vi kunne vurdere hvor sterkt kultursektoren og de ulike bransjene er rammet av korona-krisen.

Kultursektoren omsatte for 39 milliarder kroner og sysselsatte 36 000 personer i 2018

Omsetningen i kultursektoren i 2018 var på 39 milliarder kroner, tilsvarende én prosent av Fastlands-Norge. Størst omsetning finner vi innen bok- og musikkbransjen, mens verdiskapingen i disse to bransjene samt scenekunst var omtrent på samme nivå. Flest selskaper finner vi innen musikkbransjen. Bransjen bestod av 8000 foretak, hvorav rundt 80 prosent var enkeltpersonforetak (ENK). Til sammenlikning var det kun rundt 400 aktører i bransjen museum og kulturarv, i all hovedsak AS. Kultursektoren sysselsatte rundt 36 000 personer i 2018, hvorav 36 prosent var i ENK, mens de resterende var sysselsatt i en bedrift. Lønnsomheten i musikk- og kunstbransjene var på fire prosent i 2018, mens den bare var på én prosent i bokbransjen.

Store verdikjede-forskjeller mellom bransjene

Vi har delt hver bransje inn i skapere og utøver på den ene siden og produksjons- og distribusjonsrelaterte aktører på den andre, basert på hvorvidt selskapene er enkeltpersonforetak (ENK) eller AS og annet. Enkeltpersonforetakene representerer i all hovedsak skapere og utøvere, mens AS o.a. består primært av produksjons- og distribusjonsaktører og støttefunksjoner til disse. Dette skillet gir en grov oversikt over verdikjeden for hver av bransjene. Basert på denne øvelsen finner vi store forskjeller mellom de ulike bransjene. Skapere og utøvere innen musikk- og bokbransjene utgjør majoriteten av selskapene, mens aktører i produksjons- og distribusjonsleddet står for størsteparten av omsetningen i begge bransjene. Innenfor kunst er omsetningen relativt jevnt fordelt mellom produksjons- og/eller distribusjonsleddet og skapere/utøvere. Museum og kulturarv består nesten utelukkende av aktører i distribusjons/formidlingsleddet i verdikjeden.

Kultursektoren bidrar til sysselsetting og aktivitet i andre næringer

Våre analyser peker på at den samlede 2018-omsetning på om lag 39 milliarder kroner i kultursektoren legger grunnlag for om lag 15 000 sysselsatte i leverandørnæringene (som for eksempel regnskapstjenester og kantinedrift), i tillegg til de 35 600 som er sysselsatt i sektoren. Dermed blir de samlede sysselsettingseffekter av næringens aktivitet over 50 000. 

Om publikasjonen

Kultursektorens økonomi i 2018

Menon Economics

Leo Grünfeld, Anne-Britt Gran
Nina Bruvik Westberg, Maria Køber Guldvik, Jonas Erraia, Terje Gaustad
2020