Hopp til innhold
Vedtaksliste

Tidsskrift og kritikk

Søk støtte

Om søknadsrunden

Tilskotsordninga Tidsskrift og kritikk skal styrke og utvide den offentlege ytrings- og refleksjonskulturen gjennom dei uavhengige tidsskrifta og kritikken som skapast og utøvast i ulike sjangrar, format og formidlingsformar.

I byrjinga av september kvart år er ordninga sin store søknadsfrist, der heile eller det meste av ordninga sin avsetting av Norsk kulturfond, blir fordelt.

93 søknadar kom inn til denne runden, og alle blei realbehandla av Fagleg utval for tidsskrift og kritikk i utvalsmøte i november. Utvalet sette vedtak i 92 av søknadane og tilråding i éin. Tilrådingssaka blei behandla av Kulturrådet i årets siste rådsmøte. 

Flest søknadar kom det i år inn frå det tverrfaglege feltet (24), medan 22 søknadar hadde tyngdepunktet sitt i det litterære feltet. Det kom elles inn 18 søknadar med tyngdepunkt på visuell kunst, 16 søknadar er markert som med tyngdepunkt på andre kunstfelt, medan det kom ni søknadar med tyngdepunkt i musikkfeltet, og fire til kvart av felta kulturvern og scenekunst. Tildelingsprosenten på tvers av fagfelta låg på mellom 50% og 68%, med unntak av musikk, der 33% av søknadane vart tilgodesett.

Søkarane har oftast base i Oslo og Bergen, med 62/93 søknadar frå Oslo og 14/93 frå Bergen. Viss ein såg på nedslagsfeltet, ville dette sjå annleis ut, da det særleg på arrangements- og prosjektsida blir prosjektert tiltak over heile landet.

Dei øvrige søkarane hadde basen sin i Viken (5 søkarar), Vestfold og Telemark (3 søkarar) Trøndelag og Troms og Finnmark (2 søkarar i kvart fylke) og Rolgaland, Møre og Romsdal, Innlandet og Agder (1 søkar i kvart fylke).

Om utvalets prioriteringar og vurderingar

Sidan Kulturrådet blei skipa i 1965, har det gitt tilskot frå Kulturfondet til tidsskrift. Sidan da har Kulturrådet også hatt ein pågåande diskusjon om kva for tidsskrift Kulturfondet skal ta vare på. Frå Kulturrådet bestilte ei utgreiing om feltet i 1972, har det vore uttalt at det er dei allmennkulturelle tidsskrifta som først og framst kjem inn under Kulturfondets ordning.

Fagleg utval for tidsskrift og kritikk prioriterte i denne runden å gi eit løft til ei handfull av desse allmennkulturelle tidsskrifta. Dei la da vekt på kvaliteten og aktivitetn på det som handlar om refleksjons-, skrift- og redigeringsarbeid. Agora, Vagant, Syn og segn og Vinduet er blant dei tidsskrifta som i denne runden fekk eit lite løft.

Da det ikkje var komme friske midlar til ordninga, måtte utvalet prioritere andre ned. Det blei difor gjort nokre tydelege prioriteringar som gjorde det mogleg å gi dette løftet til dei av tidsskrifta som har vist, over tid, at dei utviklar redaksjonar som jobbar seriøst og grundig med redaksjonell oppfølging og skribent- og tekstutvikling over tid.

I tillegg til å legge vekt på refleksjonsnivå i tekst og redigering, vurderte utvalet søknadane ut ifrå kriterier som mangfald i høve geografi og fagfelt, realisme i budsjettering, historikk og gjennomføringsevne, og medvit om eigen rolle på tidsskrift- og kritikkfeltet.

I styringsdokumentet «Kulturrådets områdeplan for tidsskrift og kritikk 2022-24» står det at Kulturrådets ansvar på dette fagfeltet mellom anna er følgande: «Behov for stabilitet og langsiktighet i kulturfeltet balanseres med behov for endringer og nye initiativ». Det har over tid vore vanskeleg å finne plass til nye tiltak, i og med at det ville gått ut over langsiktigheita og stabiliteten til tiltak som har eksistert over tid.

Men i denne runden prioriterte utvalet å gi fleire nye søkarar plass i ordninga.

Blant nye eller kommande tiltak som utvalet valde å gi tilskot til, finn ein nisjeblad om bustadspolitikk og om arkitekturkritikk, og podcastar om stil og mote, og norsk, samtidig populærmusikk.

Fleirårige tilskot

Utvalet har lenge vurdert å gi fleire tiltak fleirårige tilskot, men har ikkje praktisert dette i særleg stor grad i åra frå ordninga blei skipa i 2019, fram til dette utvalsmøtet. Utvalet ser mange fordelar med å gi fleirårige tilskot, for søkar så vel som forvalting, men har unnlete grunna eit venta løft for avsettinga.

Da løftet ikkje har komme, og det ikkje i like stor grad blir venta, valde utvalet i denne runden å tildele fleire fleirårige tilsegn enn det som har vore gjort før.

Særlege tilhøve

Fagleg utval for tidsskrift og kritikk sendte småskrift og tidsskriftsentralen Tekstallmenningens søknad om tilskot til drift og prosjekt opp til Kulturrådet, med tilrådning om følgande vedtak: Å tildele ein million kroner av tidsskrift og kritikk si avsetting til Tekstallmenningen, men å gjere dette som ei overføring til Fagleg utval for tverrgåande ordningar. Denne tilrådinga kunne utvalet for tidsskrift og kritikk komme med fordi Tekstallmenningen også hadde sendt søknad til Fagleg utval for tverrgåande ordningar. I praksis foreslo fagleg utval for tidsskrift og kritikk å overføre éin million av sine midlar til Fagleg utval for tverrgåande ordningar i 2024, og frå og med same år overlate det til Fagleg utval for tverrgåande ordningar å ta imot søknadar og forvalte eventuelle tildelingar til tiltaket.

Bakgrunnen for tilrådinga er at Tekstallmenningen har motteke tilskota sine frå tidsskrift og kritikk si avsetting sidan ordninga blei skipa i 2020. Tekstallmenningen selskapsmodell er å levere tenester til tidsskrift- og kritikkfeltet, og har såleis har konkurrert med sine eigne kundar om dei same fondsmidlane. Søkar, så vel som sekretariatet, ønska difor å overføre tiltaket til ordninga tverrgåande kulturverksemd.

Om økonomien i runden

I forkant av denne runden disponerte utvalet tilsaman 31 001 000 kroner. Desse midla fordelte seg på tre typer: 148 000 kroner gjenståande på 2023-budsjettet, som følge av revidert nasjonalbudsjett, 930 000 kroner frå tidsskrift- og kritikkordninga sin andel av overskotet av Norsk Tipping 2023, samt 29 923 000 kroner som Kulturrådet har vedteke sett av til tidsskrift og kritikk for 2024.

Fire søkarar fekk toårig produksjonstilskot, og to søkarar fekk treårig produksjonstilskot. Dette gir følgande fordeling av det samla tildelingsbeløpet:

58 søkarar fekk tilsaman 24 536 821 kroner for 2023 og 2024. Dette inkluderer Tekstallmenningen. Seks av desse fekk i tillegg tilsaman 4 964 000 kroner for 2025, og av desse igjen to som får 2 050 000 kroner for 2026.

Søknads- og tildelingsbeløpa under inkluderer dei fleirårige tilsegna, samt éin million kroner til Tekstallmenningen, overførd til Fagleg utval for tverrgåande ordningar.

Tal frå runden

  • Tal på søknadar: 93
  • Tal på tildelingar: 58
  • Søknadsbeløp: 87 726 537 kroner
  • Tildelingsbeløp: 31 550 821 kroner

Prosess:

  • Søknadsfrist: 5.9.2023 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: Dato ikke satt

  • Vedtak i rådsmøte: Dato ikke satt

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeSjangerÅrSøknadssumVedtakTilskuddhidden
Jon Henrik Knapskog Tidsskriftet Beijing Trondheim - 2024 Trøndelag 2026 -1 Avslås 0 MOTVIND KULTURLAG Magasinet Motvind - 2024-2026 Viken 2026 -1 Avslås 0 CAROLINE UGELSTAD ELNÆS Ny versjon - 2024-2025 Oslo 2026 -1 Avslås 0 ARGUMENT Argument - 2024 Oslo 2026 -1 Avslås 0 LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR Framtida.no - 2024 Vestland 2026 -1 Avslås 0 DYADE-FORLAG INGER HALVORSEN Studio for podcast og digital formidling - 2024 Oslo 2026 -1 Avslås 0 JOHN BERGE FORLAG KINOMAGASINET - 2024 Viken 2026 -1 Avslås 0 STIFTELSEN KUNSTKRITIKK Utviklingsprosjekt: Unge lesere - 2024-2026 Oslo 2026 -1 Avslås 0 CINEMA FORLAG AS Cinema - 2024 Oslo 2026 -1 Avslås 0 BOK365 AS Bok365 - 2024 Oslo 2026 -1 Avslås 0 FORENINGEN SALONGEN.NO Salongen - 2024 Oslo 2026 -1 Avslås 0 Leif Magne Tangen NOT ENOUGH: Norge - 2024 Troms og Finnmark 2026 -1 Avslås 0 AMERICAN STUDIES ASSOCIATION IN NORWAY ASANOR American Studies in Scandinavia - 2 issues Møre og Romsdal 2026 -1 Avslås 0 CREO - FORBUNDET FOR KUNST OG KULTUR Kontekst - 2023 Oslo 2026 -1 Avslås 0 HAUKNES INNOVASJON OG JAZZ salt peanuts* - 2024 Oslo 2026 -1 Avslås 0 UNIMA NORGE Ånd i hanske - 2023 Oslo 2026 -1 Avslås 0 CLAUDIA C. SANDOR Cascading Stylist - 2024 Oslo 2026 -1 Avslås 0 KRITIKK AV KUNST FOR BARN OG UNGE Periskop - 2024 Oslo 2026 -1 Avslås 0 PREUS MUSEUM Fotografi - 2024 Vestfold og Telemark 2026 -1 Avslås 0 NORSKE DANSEKUNSTNERE FORBUNDET FOR DANSERE KOREOGRAFER OG PEDAGOGER Dansekunst - 2024 - 2026 Oslo 2026 -1 Avslås 0 JAKOB SANDE-SELSKAPET Tidsskriftet Jaja - 2023 Vestland 2026 -1 Avslås 0 FILMMAGASINET AS Filmmagasinet - 2023 Oslo 2026 -1 Avslås 0 DER MEDIA AS Podkasten "DER" - 2024 Vestland 2026 -1 Avslås 0 OBJEKTIV FORLAG AS Objektiv Forlag - 2024 Oslo 2026 -1 Avslås 0 CONTEMPORARY ART STAVANGER CAS — Contemporary Art Stavanger - 2024 - 2026 Rogaland 2026 -1 Avslås 0 ROM FOR KUNST OG ARKITEKTUR Metode - 2024 - 2026 Oslo 2026 -1 Avslås 0 MEDIER OG LEDELSE AS Samtiden - 2024 2025 2026 Oslo 2026 -1 Avslås 0 H. SØRSTRØM Hakapik 2024 - 2024 Troms og Finnmark 2026 -1 Avslått 0 NORSK TIDSSKRIFTFORENING Tidsskriftdagen 2024 - 2024 Oslo 2026 -1 Avslått 0 SIRI LINDSTAD Skeive essays i Blikk - 2024 Innlandet 2026 -1 Avslått 0 STIFTELSEN KUNSTKRITIKK Indigenous Criticism - 2024-2025 Oslo 2026 -1 Avslått 0 EINAR STRAY Popkammeret - 2024 Oslo 2026 -1 Avslått 0 SCENEKUNST.NO AS Scenekunst.no - 2024, 2025, 2026 Oslo 2026 -1 Bevilget 1610000 KULTURPLATTFORMEN TBA - TO BE ANNOUNCED Kulturplattformen TBA - To Be Announced - 2024 Oslo 2026 -1 Avslått 0 STIFTELSEN KUNSTKRITIKK Kunstkritikk - 2024 Oslo 2026 -1 Avslått 0 LE MONDE DIPLOMATIQUE NORGE AS Le Monde diplomatique - 2024–2026 Viken 2026 -1 Avslått 0 MONTAGES AS Montages - 2024 Viken 2026 -1 Avslått 0 CECILIE TYRI HOLT Kunstpodden - 2024 Vestfold og Telemark 2026 -1 Avslått 0 SERIX Serienett - 2024 Vestland 2026 -1 Avslått 0 IDA STENBERG ERITSLAND Om Stil  - 2024 Oslo 2026 -1 Avslått 0 SHUDDHASHAR Shuddhashar FreeVoice - 2024-27 Vestfold og Telemark 2026 -1 Avslått 0 RUSH PRINT AS Rushprint - 2024 Oslo 2026 -1 Avslått 0 GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Vinduet - 2024 Oslo 2026 -1 Avslått 0 NORSK BARNEBLAD SA Norsk Barneblad - 2024 Oslo 2026 -1 Avslått 0 POESIHUSET Fossile brensler. En verden i brann - 2023-24 Viken 2026 -1 Avslått 0 NORSK FILMKLUBBFORBUND Z filmtidsskrift, innkjøp - 2024 Oslo 2026 -1 Avslått 0 STIFTINGA DET NORSKE SAMLAGET Syn og Segn - 2024 Oslo 2026 -1 Avslått 0 KUNSTAVISEN AS Kunstavisen - 2024 Oslo 2026 -1 Avslås 0 KUNSTAVISEN AS Essayserie: Outsider Art - 2024 Oslo 2026 -1 Avslått 0 STIFTELSEN NORSK KUNSTÅRBOK Norsk kunstårbok - 2024 Vestland 2026 -1 Avslått 0 VAGANT AS Vagant - 2024 Vestland 2026 -1 Avslått 0 NY BOLIGPLAN NY BOLIGPLAN - 2023 - 2026 Oslo 2026 -1 Avslått 0 TEORI OG PRAKSIS - ANDERS RUBING Nordisk meddeler - 2024 Vestland 2026 -1 Avslått 0 DER MEDIA AS DER - 2024 Vestland 2026 -1 Avslått 0 NORSK FORENING FOR HISTORISK LYD Historisk Lyd - 2024 Oslo 2026 -1 Avslått 0 TIDSSKRIFTET MELLOM Mellom - 2024 Oslo 2026 -1 Avslått 0 FORENINGEN TEGNESERIEKULTUR Empirix - 2024 Agder 2026 -1 Avslått 0 PROSOPOPEIA Prosopopeia - 2024 Vestland 2026 -1 Avslått 0 LESEPLANETEN AS Leseplaneten - 2024 Vestland 2026 -1 Avslått 0 SINDRE EKRHEIM Krabben tidsskrift for poesikritikk - 01.01.24-31.12.24 Vestland 2026 -1 Avslått 0 FETT Fett - 2024 Oslo 2026 -1 Avslått 0 STIFTELSEN ODIN Jazznytt - 2024 Oslo 2026 -1 Avslått 0 TEGNERFORBUNDET Numer - 2024 Oslo 2026 -1 Avslått 0 NORSKE BILLEDKUNSTNERE Billedkunst - 2024 Oslo 2026 -1 Avslått 0 NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE FORMIDLING Kunsthåndverk  - 2024 og 2025 Oslo 2026 -1 Avslått 0 TIDSSKRIFTET RØYST Tidsskriftet Røyst - 2024 Vestland 2026 -1 Avslått 0 BJELKE ANDERSEN Gespenster - 2024 Oslo 2026 -1 Avslått 0 DYPE SKOGER AS Fotballtidsskriftet Josimar - 2024 Oslo 2026 -1 Avslått 0 TORGGATA BLAD Torggata Blad - 2024 Oslo 2026 -1 Avslått 0 TEKSTALLMENNINGEN AS Tekstallmenningen - 2024-2026 Vestland 2026 -1 Avslått 0 STUDENTTIDSSKRIFTET FORTID Fortid nr. 3, 2023 - 2023 Oslo 2026 -1 Avslått 0 NY TID & ORIENTERING AS NY TID - 2024, 2025, 2026 Oslo 2026 -1 Avslått 0 KULTURAKADEMIET AS Europeisk samarbeid - tidsskrift og kritikk - 2023-2024 Oslo 2026 -1 Avslås 0 NORSK SHAKESPEARE- OG TEATERTIDSSKRIFT Norsk Shakespearetidsskrift - 2024, 2025 Oslo 2026 -1 Avslått 0 UTROP AS Utrop - 2024 Oslo 2026 -1 Avslått 0 ABM-MEDIA AS Aksess - 2024 Oslo 2026 -1 Avslått 0 ABM-MEDIA AS Museum - 2024-25 Oslo 2026 -1 Avslått 0 STIFTELSEN SENTER FOR TIDLIGMUSIKK Musikk og Historie - 2024 Trøndelag 2026 -1 Avslått 0 FORENINGEN GOD KRITIKK Barnebokkritikk - 2024 Oslo 2026 -1 Avslått 0 FOLKORG - ORGANISASJON FOR FOLKEMUSIKK OG FOLKEDANS magasinet Folkemusikk - 2024 Oslo 2026 -1 Avslått 0 H ASCHEHOUG & CO W NYGAARD AS Kirke og kultur - 2024 Oslo 2026 -1 Avslått 0 H ASCHEHOUG & CO W NYGAARD AS Tidsskriftet Agora - 2024–26 Oslo 2026 -1 Bevilget 440000 FILOLOGEN Filologen - 2024 Oslo 2026 -1 Avslått 0 SOLUM BOKVENNEN AS Bokvennen litterær avis (BLA) - 2024 Oslo 2026 -1 Avslått 0 SOLUM BOKVENNEN AS Litterære samtaler - 2024 Oslo 2026 -1 Avslås 0 SOLUM BOKVENNEN AS Debutantanmeldelser - 2024 Oslo 2026 -1 Avslås 0 NORSK KRITIKERLAG Internasjonale kritikersamtaler - 2024 Oslo 2026 -1 Avslått 0 NORSK KRITIKERLAG Debattmøter teater, musikk og dans - 2024 Oslo 2026 -1 Avslått 0 NORSK KRITIKERLAG Kritikersamling: kunstbyen Bergen - 2024 Oslo 2026 -1 Avslås 0 NORSK KRITIKERLAG Kritikerseminaret 2024 - 2024 Oslo 2026 -1 Avslått 0 NORSK KRITIKERLAG Hvor god er egentlig ...? - 2024 Oslo 2026 -1 Avslått 0 NORWEGIAN CRAFTS AS The Vessel - 2024 Oslo 2026 -1 Avslås 0 KRAFT BERGEN AS Parallell - 2024-2025 Vestland 2026 -1 Avslås 0 Jon Henrik Knapskog Tidsskriftet Beijing Trondheim - 2024 Trøndelag 2025 -1 Avslås 0 MOTVIND KULTURLAG Magasinet Motvind - 2024-2026 Viken 2025 -1 Avslås 0 CAROLINE UGELSTAD ELNÆS Ny versjon - 2024-2025 Oslo 2025 -1 Avslås 0 ARGUMENT Argument - 2024 Oslo 2025 -1 Avslås 0 LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR Framtida.no - 2024 Vestland 2025 -1 Avslås 0 DYADE-FORLAG INGER HALVORSEN Studio for podcast og digital formidling - 2024 Oslo 2025 -1 Avslås 0 JOHN BERGE FORLAG KINOMAGASINET - 2024 Viken 2025 -1 Avslås 0 STIFTELSEN KUNSTKRITIKK Utviklingsprosjekt: Unge lesere - 2024-2026 Oslo 2025 -1 Avslås 0 CINEMA FORLAG AS Cinema - 2024 Oslo 2025 -1 Avslås 0 BOK365 AS Bok365 - 2024 Oslo 2025 -1 Avslås 0 FORENINGEN SALONGEN.NO Salongen - 2024 Oslo 2025 -1 Avslås 0 Leif Magne Tangen NOT ENOUGH: Norge - 2024 Troms og Finnmark 2025 -1 Avslås 0 AMERICAN STUDIES ASSOCIATION IN NORWAY ASANOR American Studies in Scandinavia - 2 issues Møre og Romsdal 2025 -1 Avslås 0 CREO - FORBUNDET FOR KUNST OG KULTUR Kontekst - 2023 Oslo 2025 -1 Avslås 0 HAUKNES INNOVASJON OG JAZZ salt peanuts* - 2024 Oslo 2025 -1 Avslås 0 UNIMA NORGE Ånd i hanske - 2023 Oslo 2025 -1 Avslås 0 CLAUDIA C. SANDOR Cascading Stylist - 2024 Oslo 2025 -1 Avslås 0 KRITIKK AV KUNST FOR BARN OG UNGE Periskop - 2024 Oslo 2025 -1 Avslås 0 PREUS MUSEUM Fotografi - 2024 Vestfold og Telemark 2025 -1 Avslås 0 NORSKE DANSEKUNSTNERE FORBUNDET FOR DANSERE KOREOGRAFER OG PEDAGOGER Dansekunst - 2024 - 2026 Oslo 2025 -1 Avslås 0 JAKOB SANDE-SELSKAPET Tidsskriftet Jaja - 2023 Vestland 2025 -1 Avslås 0 FILMMAGASINET AS Filmmagasinet - 2023 Oslo 2025 -1 Avslås 0 DER MEDIA AS Podkasten "DER" - 2024 Vestland 2025 -1 Avslås 0 OBJEKTIV FORLAG AS Objektiv Forlag - 2024 Oslo 2025 -1 Avslås 0 CONTEMPORARY ART STAVANGER CAS — Contemporary Art Stavanger - 2024 - 2026 Rogaland 2025 -1 Avslås 0 ROM FOR KUNST OG ARKITEKTUR Metode - 2024 - 2026 Oslo 2025 -1 Avslås 0 MEDIER OG LEDELSE AS Samtiden - 2024 2025 2026 Oslo 2025 -1 Avslås 0 H. SØRSTRØM Hakapik 2024 - 2024 Troms og Finnmark 2025 -1 Avslått 0 NORSK TIDSSKRIFTFORENING Tidsskriftdagen 2024 - 2024 Oslo 2025 -1 Avslått 0 SIRI LINDSTAD Skeive essays i Blikk - 2024 Innlandet 2025 -1 Avslått 0 STIFTELSEN KUNSTKRITIKK Indigenous Criticism - 2024-2025 Oslo 2025 -1 Avslått 0 EINAR STRAY Popkammeret - 2024 Oslo 2025 -1 Avslått 0 SCENEKUNST.NO AS Scenekunst.no - 2024, 2025, 2026 Oslo 2025 -1 Bevilget 1570000 KULTURPLATTFORMEN TBA - TO BE ANNOUNCED Kulturplattformen TBA - To Be Announced - 2024 Oslo 2025 -1 Avslått 0 STIFTELSEN KUNSTKRITIKK Kunstkritikk - 2024 Oslo 2025 -1 Avslått 0 LE MONDE DIPLOMATIQUE NORGE AS Le Monde diplomatique - 2024–2026 Viken 2025 -1 Bevilget 820000 MONTAGES AS Montages - 2024 Viken 2025 -1 Avslått 0 CECILIE TYRI HOLT Kunstpodden - 2024 Vestfold og Telemark 2025 -1 Avslått 0 SERIX Serienett - 2024 Vestland 2025 -1 Avslått 0 IDA STENBERG ERITSLAND Om Stil  - 2024 Oslo 2025 -1 Avslått 0 SHUDDHASHAR Shuddhashar FreeVoice - 2024-27 Vestfold og Telemark 2025 -1 Bevilget 600000 RUSH PRINT AS Rushprint - 2024 Oslo 2025 -1 Avslått 0 GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Vinduet - 2024 Oslo 2025 -1 Avslått 0 NORSK BARNEBLAD SA Norsk Barneblad - 2024 Oslo 2025 -1 Avslått 0 POESIHUSET Fossile brensler. En verden i brann - 2023-24 Viken 2025 -1 Avslått 0 NORSK FILMKLUBBFORBUND Z filmtidsskrift, innkjøp - 2024 Oslo 2025 -1 Avslått 0 STIFTINGA DET NORSKE SAMLAGET Syn og Segn - 2024 Oslo 2025 -1 Avslått 0 KUNSTAVISEN AS Kunstavisen - 2024 Oslo 2025 -1 Avslås 0 KUNSTAVISEN AS Essayserie: Outsider Art - 2024 Oslo 2025 -1 Avslått 0 STIFTELSEN NORSK KUNSTÅRBOK Norsk kunstårbok - 2024 Vestland 2025 -1 Avslått 0 VAGANT AS Vagant - 2024 Vestland 2025 -1 Avslått 0 NY BOLIGPLAN NY BOLIGPLAN - 2023 - 2026 Oslo 2025 -1 Avslått 0 TEORI OG PRAKSIS - ANDERS RUBING Nordisk meddeler - 2024 Vestland 2025 -1 Avslått 0 DER MEDIA AS DER - 2024 Vestland 2025 -1 Avslått 0 NORSK FORENING FOR HISTORISK LYD Historisk Lyd - 2024 Oslo 2025 -1 Avslått 0 TIDSSKRIFTET MELLOM Mellom - 2024 Oslo 2025 -1 Avslått 0 FORENINGEN TEGNESERIEKULTUR Empirix - 2024 Agder 2025 -1 Avslått 0 PROSOPOPEIA Prosopopeia - 2024 Vestland 2025 -1 Avslått 0 LESEPLANETEN AS Leseplaneten - 2024 Vestland 2025 -1 Avslått 0 SINDRE EKRHEIM Krabben tidsskrift for poesikritikk - 01.01.24-31.12.24 Vestland 2025 -1 Avslått 0 FETT Fett - 2024 Oslo 2025 -1 Avslått 0 STIFTELSEN ODIN Jazznytt - 2024 Oslo 2025 -1 Avslått 0 TEGNERFORBUNDET Numer - 2024 Oslo 2025 -1 Avslått 0 NORSKE BILLEDKUNSTNERE Billedkunst - 2024 Oslo 2025 -1 Avslått 0 NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE FORMIDLING Kunsthåndverk  - 2024 og 2025 Oslo 2025 -1 Bevilget 310000 TIDSSKRIFTET RØYST Tidsskriftet Røyst - 2024 Vestland 2025 -1 Avslått 0 BJELKE ANDERSEN Gespenster - 2024 Oslo 2025 -1 Avslått 0 DYPE SKOGER AS Fotballtidsskriftet Josimar - 2024 Oslo 2025 -1 Avslått 0 TORGGATA BLAD Torggata Blad - 2024 Oslo 2025 -1 Avslått 0 TEKSTALLMENNINGEN AS Tekstallmenningen - 2024-2026 Vestland 2025 -1 Avslått 0 STUDENTTIDSSKRIFTET FORTID Fortid nr. 3, 2023 - 2023 Oslo 2025 -1 Avslått 0 NY TID & ORIENTERING AS NY TID - 2024, 2025, 2026 Oslo 2025 -1 Avslått 0 KULTURAKADEMIET AS Europeisk samarbeid - tidsskrift og kritikk - 2023-2024 Oslo 2025 -1 Avslås 0 NORSK SHAKESPEARE- OG TEATERTIDSSKRIFT Norsk Shakespearetidsskrift - 2024, 2025 Oslo 2025 -1 Bevilget 1244000 UTROP AS Utrop - 2024 Oslo 2025 -1 Avslått 0 ABM-MEDIA AS Aksess - 2024 Oslo 2025 -1 Avslått 0 ABM-MEDIA AS Museum - 2024-25 Oslo 2025 -1 Avslått 0 STIFTELSEN SENTER FOR TIDLIGMUSIKK Musikk og Historie - 2024 Trøndelag 2025 -1 Avslått 0 FORENINGEN GOD KRITIKK Barnebokkritikk - 2024 Oslo 2025 -1 Avslått 0 FOLKORG - ORGANISASJON FOR FOLKEMUSIKK OG FOLKEDANS magasinet Folkemusikk - 2024 Oslo 2025 -1 Avslått 0 H ASCHEHOUG & CO W NYGAARD AS Kirke og kultur - 2024 Oslo 2025 -1 Avslått 0 H ASCHEHOUG & CO W NYGAARD AS Tidsskriftet Agora - 2024–26 Oslo 2025 -1 Bevilget 420000 FILOLOGEN Filologen - 2024 Oslo 2025 -1 Avslått 0 SOLUM BOKVENNEN AS Bokvennen litterær avis (BLA) - 2024 Oslo 2025 -1 Avslått 0 SOLUM BOKVENNEN AS Litterære samtaler - 2024 Oslo 2025 -1 Avslås 0 SOLUM BOKVENNEN AS Debutantanmeldelser - 2024 Oslo 2025 -1 Avslås 0 NORSK KRITIKERLAG Internasjonale kritikersamtaler - 2024 Oslo 2025 -1 Avslått 0 NORSK KRITIKERLAG Debattmøter teater, musikk og dans - 2024 Oslo 2025 -1 Avslått 0 NORSK KRITIKERLAG Kritikersamling: kunstbyen Bergen - 2024 Oslo 2025 -1 Avslås 0 NORSK KRITIKERLAG Kritikerseminaret 2024 - 2024 Oslo 2025 -1 Avslått 0 NORSK KRITIKERLAG Hvor god er egentlig ...? - 2024 Oslo 2025 -1 Avslått 0 NORWEGIAN CRAFTS AS The Vessel - 2024 Oslo 2025 -1 Avslås 0 KRAFT BERGEN AS Parallell - 2024-2025 Vestland 2025 -1 Avslås 0 Jon Henrik Knapskog Tidsskriftet Beijing Trondheim - 2024 Trøndelag 2024 -1 Avslås 0 MOTVIND KULTURLAG Magasinet Motvind - 2024-2026 Viken 2024 -1 Avslås 0 CAROLINE UGELSTAD ELNÆS Ny versjon - 2024-2025 Oslo 2024 -1 Avslås 0 ARGUMENT Argument - 2024 Oslo 2024 -1 Avslås 0 LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR Framtida.no - 2024 Vestland 2024 -1 Avslås 0 DYADE-FORLAG INGER HALVORSEN Studio for podcast og digital formidling - 2024 Oslo 2024 -1 Avslås 0 JOHN BERGE FORLAG KINOMAGASINET - 2024 Viken 2024 -1 Avslås 0 STIFTELSEN KUNSTKRITIKK Utviklingsprosjekt: Unge lesere - 2024-2026 Oslo 2024 -1 Avslås 0 CINEMA FORLAG AS Cinema - 2024 Oslo 2024 -1 Avslås 0 BOK365 AS Bok365 - 2024 Oslo 2024 -1 Avslås 0 FORENINGEN SALONGEN.NO Salongen - 2024 Oslo 2024 -1 Avslås 0 Leif Magne Tangen NOT ENOUGH: Norge - 2024 Troms og Finnmark 2024 -1 Avslås 0 AMERICAN STUDIES ASSOCIATION IN NORWAY ASANOR American Studies in Scandinavia - 2 issues Møre og Romsdal 2024 -1 Avslås 0 CREO - FORBUNDET FOR KUNST OG KULTUR Kontekst - 2023 Oslo 2024 -1 Avslås 0 HAUKNES INNOVASJON OG JAZZ salt peanuts* - 2024 Oslo 2024 -1 Avslås 0 UNIMA NORGE Ånd i hanske - 2023 Oslo 2024 -1 Avslås 0 CLAUDIA C. SANDOR Cascading Stylist - 2024 Oslo 2024 -1 Avslås 0 KRITIKK AV KUNST FOR BARN OG UNGE Periskop - 2024 Oslo 2024 -1 Avslås 0 PREUS MUSEUM Fotografi - 2024 Vestfold og Telemark 2024 -1 Avslås 0 NORSKE DANSEKUNSTNERE FORBUNDET FOR DANSERE KOREOGRAFER OG PEDAGOGER Dansekunst - 2024 - 2026 Oslo 2024 -1 Avslås 0 JAKOB SANDE-SELSKAPET Tidsskriftet Jaja - 2023 Vestland 2024 -1 Avslås 0 FILMMAGASINET AS Filmmagasinet - 2023 Oslo 2024 -1 Avslås 0 DER MEDIA AS Podkasten "DER" - 2024 Vestland 2024 -1 Avslås 0 OBJEKTIV FORLAG AS Objektiv Forlag - 2024 Oslo 2024 -1 Avslås 0 CONTEMPORARY ART STAVANGER CAS — Contemporary Art Stavanger - 2024 - 2026 Rogaland 2024 -1 Avslås 0 ROM FOR KUNST OG ARKITEKTUR Metode - 2024 - 2026 Oslo 2024 -1 Avslås 0 MEDIER OG LEDELSE AS Samtiden - 2024 2025 2026 Oslo 2024 -1 Avslås 0 H. SØRSTRØM Hakapik 2024 - 2024 Troms og Finnmark 2024 -1 Bevilget 550000 NORSK TIDSSKRIFTFORENING Tidsskriftdagen 2024 - 2024 Oslo 2024 -1 Bevilget 100000 SIRI LINDSTAD Skeive essays i Blikk - 2024 Innlandet 2024 -1 Bevilget 40000 STIFTELSEN KUNSTKRITIKK Indigenous Criticism - 2024-2025 Oslo 2024 -1 Bevilget 200000 EINAR STRAY Popkammeret - 2024 Oslo 2024 -1 Bevilget 50000 SCENEKUNST.NO AS Scenekunst.no - 2024, 2025, 2026 Oslo 2024 -1 Bevilget 1520000 KULTURPLATTFORMEN TBA - TO BE ANNOUNCED Kulturplattformen TBA - To Be Announced - 2024 Oslo 2024 -1 Bevilget 50000 STIFTELSEN KUNSTKRITIKK Kunstkritikk - 2024 Oslo 2024 -1 Bevilget 2400000 LE MONDE DIPLOMATIQUE NORGE AS Le Monde diplomatique - 2024–2026 Viken 2024 -1 Bevilget 800000 MONTAGES AS Montages - 2024 Viken 2024 -1 Bevilget 820000 CECILIE TYRI HOLT Kunstpodden - 2024 Vestfold og Telemark 2024 -1 Bevilget 105000 SERIX Serienett - 2024 Vestland 2024 -1 Bevilget 120000 IDA STENBERG ERITSLAND Om Stil  - 2024 Oslo 2024 -1 Bevilget 50000 SHUDDHASHAR Shuddhashar FreeVoice - 2024-27 Vestfold og Telemark 2024 -1 Bevilget 580000 RUSH PRINT AS Rushprint - 2024 Oslo 2024 -1 Bevilget 650000 GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Vinduet - 2024 Oslo 2024 -1 Bevilget 750000 NORSK BARNEBLAD SA Norsk Barneblad - 2024 Oslo 2024 -1 Bevilget 494372 POESIHUSET Fossile brensler. En verden i brann - 2023-24 Viken 2024 -1 Bevilget 100000 NORSK FILMKLUBBFORBUND Z filmtidsskrift, innkjøp - 2024 Oslo 2024 -1 Bevilget 51196 STIFTINGA DET NORSKE SAMLAGET Syn og Segn - 2024 Oslo 2024 -1 Bevilget 1054078 KUNSTAVISEN AS Kunstavisen - 2024 Oslo 2024 -1 Avslås 0 KUNSTAVISEN AS Essayserie: Outsider Art - 2024 Oslo 2024 -1 Bevilget 120000 STIFTELSEN NORSK KUNSTÅRBOK Norsk kunstårbok - 2024 Vestland 2024 -1 Bevilget 358880 VAGANT AS Vagant - 2024 Vestland 2024 -1 Bevilget 1693329 NY BOLIGPLAN NY BOLIGPLAN - 2023 - 2026 Oslo 2024 -1 Bevilget 50000 TEORI OG PRAKSIS - ANDERS RUBING Nordisk meddeler - 2024 Vestland 2024 -1 Bevilget 50000 DER MEDIA AS DER - 2024 Vestland 2024 -1 Bevilget 265526 NORSK FORENING FOR HISTORISK LYD Historisk Lyd - 2024 Oslo 2024 -1 Bevilget 20000 TIDSSKRIFTET MELLOM Mellom - 2024 Oslo 2024 -1 Bevilget 186785 FORENINGEN TEGNESERIEKULTUR Empirix - 2024 Agder 2024 -1 Bevilget 235000 PROSOPOPEIA Prosopopeia - 2024 Vestland 2024 -1 Bevilget 35000 LESEPLANETEN AS Leseplaneten - 2024 Vestland 2024 -1 Bevilget 207916 SINDRE EKRHEIM Krabben tidsskrift for poesikritikk - 01.01.24-31.12.24 Vestland 2024 -1 Bevilget 152225 FETT Fett - 2024 Oslo 2024 -1 Bevilget 789130 STIFTELSEN ODIN Jazznytt - 2024 Oslo 2024 -1 Bevilget 395222 TEGNERFORBUNDET Numer - 2024 Oslo 2024 -1 Bevilget 12649 NORSKE BILLEDKUNSTNERE Billedkunst - 2024 Oslo 2024 -1 Bevilget 383601 NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE FORMIDLING Kunsthåndverk  - 2024 og 2025 Oslo 2024 -1 Bevilget 329819 TIDSSKRIFTET RØYST Tidsskriftet Røyst - 2024 Vestland 2024 -1 Bevilget 409384 BJELKE ANDERSEN Gespenster - 2024 Oslo 2024 -1 Bevilget 80000 DYPE SKOGER AS Fotballtidsskriftet Josimar - 2024 Oslo 2024 -1 Bevilget 613706 TORGGATA BLAD Torggata Blad - 2024 Oslo 2024 -1 Bevilget 167270 TEKSTALLMENNINGEN AS Tekstallmenningen - 2024-2026 Vestland 2024 -1 Bevilget 1000000 STUDENTTIDSSKRIFTET FORTID Fortid nr. 3, 2023 - 2023 Oslo 2024 -1 Avslått 0 NY TID & ORIENTERING AS NY TID - 2024, 2025, 2026 Oslo 2024 -1 Bevilget 614464 KULTURAKADEMIET AS Europeisk samarbeid - tidsskrift og kritikk - 2023-2024 Oslo 2024 -1 Avslås 0 NORSK SHAKESPEARE- OG TEATERTIDSSKRIFT Norsk Shakespearetidsskrift - 2024, 2025 Oslo 2024 -1 Bevilget 1236998 UTROP AS Utrop - 2024 Oslo 2024 -1 Bevilget 350000 ABM-MEDIA AS Aksess - 2024 Oslo 2024 -1 Bevilget 306610 ABM-MEDIA AS Museum - 2024-25 Oslo 2024 -1 Bevilget 512982 STIFTELSEN SENTER FOR TIDLIGMUSIKK Musikk og Historie - 2024 Trøndelag 2024 -1 Bevilget 105972 FORENINGEN GOD KRITIKK Barnebokkritikk - 2024 Oslo 2024 -1 Bevilget 820000 FOLKORG - ORGANISASJON FOR FOLKEMUSIKK OG FOLKEDANS magasinet Folkemusikk - 2024 Oslo 2024 -1 Bevilget 370000 H ASCHEHOUG & CO W NYGAARD AS Kirke og kultur - 2024 Oslo 2024 -1 Bevilget 288388 H ASCHEHOUG & CO W NYGAARD AS Tidsskriftet Agora - 2024–26 Oslo 2024 -1 Bevilget 427774 FILOLOGEN Filologen - 2024 Oslo 2024 -1 Bevilget 30000 SOLUM BOKVENNEN AS Bokvennen litterær avis (BLA) - 2024 Oslo 2024 -1 Bevilget 1041545 SOLUM BOKVENNEN AS Litterære samtaler - 2024 Oslo 2024 -1 Avslås 0 SOLUM BOKVENNEN AS Debutantanmeldelser - 2024 Oslo 2024 -1 Avslås 0 NORSK KRITIKERLAG Internasjonale kritikersamtaler - 2024 Oslo 2024 -1 Bevilget 90000 NORSK KRITIKERLAG Debattmøter teater, musikk og dans - 2024 Oslo 2024 -1 Bevilget 100000 NORSK KRITIKERLAG Kritikersamling: kunstbyen Bergen - 2024 Oslo 2024 -1 Avslås 0 NORSK KRITIKERLAG Kritikerseminaret 2024 - 2024 Oslo 2024 -1 Bevilget 150000 NORSK KRITIKERLAG Hvor god er egentlig ...? - 2024 Oslo 2024 -1 Bevilget 40000 NORWEGIAN CRAFTS AS The Vessel - 2024 Oslo 2024 -1 Avslås 0 KRAFT BERGEN AS Parallell - 2024-2025 Vestland 2024 -1 Avslås 0 STUDENTTIDSSKRIFTET FORTID Fortid nr. 3, 2023 - 2023 Oslo 2023 -1 Bevilget 12000