Hopp til innhold

Søk støtte

TILSKUDDSORDNING – KULTURRÅDET

Publiseringsstøtte for musikkinnspillinger

Se vedtakslister

Viktig melding:

Grunnet omlegging av rutiner i Kulturdirektoratet ber vi om at alle fysiske eksemplarer heretter sendes til vår postboksadresse:


Kulturdirektoratet
Postboks 4808 Nydalen
0422 Oslo


Fysiske eksemplarer kan ikke leveres på vår besøksadresse i Oslo.

Fysiske vedlegg må sendes per post til postboksadresse i Nydalen. Mobilnr som benyttes til sending av pakker er 45737163.

Søknadsfrist

Løpende søknadsfrist

Om ordningen

Publiseringsstøtte for musikkinnspillinger skal bidra til at musikk i Norge av høy kvalitet blir utgitt, dokumentert, tilgjengeliggjort og formidlet. Fra ordningen kan det søkes om tilskudd til nye musikkutgivelser i alle sjangre. Det er produktet som vurderes, og man søker i etterkant av utgivelsen. Tilskuddet er øremerket den aktuelle utgivelsen og skal bidra til å dekke kostnader til innspilling, utgivelse og formidling. Utgiver er ansvarlig for å søke, håndtere tilskuddet og å rapportere.

Åpne alle

Formål

Publiseringsstøtten for musikkinnspillinger har som formål å øke kjennskapen til og formidlingen av musikk fra Norge, og skal bidra til å opprettholde en bred produksjon av kvalitetsutgivelser.

Forvaltning av ordningen

Kulturrådet forvalter ordningen og midlene kommer fra Kulturfondet. Kulturdirektoratet er sekretariat.

Hvem kan søke?

Kun utgivere kan søke. Med utgiver menes den aktøren som står for utgivelse av innspillingen.

Dersom andre søker, må det foreligge skriftlig avtale mellom utgiver og søker som bekrefter at søknad er innsendt på vegne av utgiver.

Forutsetninger for å kunne søke

Dersom utgiver ikke er mastereier må det foreligge skriftlig avtale mellom utgiver og mastereier. Både mastereier og artist må være informert om at det søkes støtte. 

Søker må ha organisasjonsnummer, men det stilles ellers ingen særskilte krav til organisasjonsform.

Hva kan få tilskudd?

Publiseringsstøtte søkes på bakgrunn av ferdig utgivelse. Ordningen er avgrenset til å gjelde utgivelser som oppfyller alle disse kriteriene:

 • Nye musikkutgivelser
 • Allment tilgjengelige utgivelser i digitalt og/eller fysisk format
 • Utgivelser med varighet på minimum 25 minutter og med omslag.  Eventuelle søknader hvor utgivelsen har kortere varighet må begrunnes særskilt.
 • Utgivelser med utøvere og/eller opphavere som bor og hovedsakelig har sitt virke i Norge

Hva kan ikke få tilskudd?

Det kan ikke søkes tilskudd til:

 • Utgivelser eldre enn seks måneder (Søknaden må sendes senest seks måneder etter utgivelsesdato)
 • Reutgivelser av allerede tilgjengelig materiale
 • Ordinære samleutgivelser uten vesentlig nytt materiale
 • Utgivelser som tidligere har blitt vurdert

 

Hva blir vektlagt i vurderingen?

I vurderingen av søknadene legges det vekt på:

 • kunstnerisk kvalitet
 • teknisk og produksjonsmessig kvalitet
 • profesjonalitet 
 • formidling av utgivelsen

I den samlede vurdering av søknadene vil mangfold i sjanger og uttrykk samt bredde blant utgiverne bli vurdert. Utgivelser fra norske utgivere vil bli prioritert.  

Hvem vurderer?

Søknadene behandles av Musikkutvalget for innspillings- og publiseringsstøtte, som oppnevnes av Kulturrådet.

Om tilskudd og beløp

Tilskudd som gis fra ordningen er fastsatt til kr 90 000 per utgivelse, og er øremerket den aktuelle utgivelsen. Utgiver er ansvarlig for håndtering av tilskudd og rapportering, i samarbeid med mastereier og artist.

Krav til søknaden

Ordningen har ikke søknadsfrister. Søknadene skal sendes umiddelbart etter utgivelse og senest seks måneder etter utgivelsesdato.

Søknaden består av et søknadsskjema og den aktuelle utgivelsen. Søknadsskjemaet skal leveres via Kulturrådets elektroniske søknadsportal. For rene digitale utgivelser skal samtlige spor og digitalt omslag lastes opp som vedlegg i søknadsskjemaet.

For alle utgivelser som finnes fysisk skal sju eksemplarer sendes per post til Kulturdirektoratet:

Kulturdirektoratet
Postboks 4808 Nydalen
0422 Oslo

Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Kulturrådet. Søknader som faller utenfor ordningen eller er ufullstendig vil bli avvist.

 

 

Søknadsskjema

Les utlysingsteksten nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. 

Har du problemer med å logge deg på eller sende vedlegg?

Se brukerstøtte

For å søke denne ordningen kreves organisasjonsnummer. 

Gå til søknadsskjema

Slik behandles søknaden

Se hvordan søknadene blir behandlet, fra søknaden blir sendt inn til vedtakene blir offentleggjort.

Slik behandles søknaden - Norsk kulturfond

Vilkår for tilskuddsmottaker ved tildeling

Utbetaling

Hele tilskuddet utbetales normalt innen tre uker fra kontrakten er akseptert.  

Bortfall av tilskudd – akseptfrist

Tilskuddet faller bort dersom den ikke er akseptert innen fristen som er fastsatt i kontrakten. Eventuell utsettelse av akseptfristen forutsetter skriftlig søknad før fristens utløp.

Rapportering

Et fullstendig regnskap for utgivelsen skal leveres innen 12 måneder etter utgivelsesdato. Regnskapet leveres via Altinn. Krav til hva regnskapet skal inneholde fremkommer i kontrakten.

Tilskuddet skal inngå som en inntekt på lik linje med andre inntekter til utgivelsen, og fordeles etter gjeldende avtaler. Bilag må kunne framlegges ved forespørsel.

Tilbakehold og tilbakebetaling av tilskudd

Ved manglende eller mangelfull rapportering for tidligere tilskudd kan eventuelle nye tilskudd til samme mottaker tilbakeholdes.

Kulturrådet kan holde tilbake tilskudd som ikke er utbetalt og kreve at utbetalte tilskudd betales tilbake dersom det avdekkes at tilskuddet ikke nyttes etter forutsetningene, at tilskuddet er gitt på bakgrunn av urette opplysninger eller at det foreligger andre vesentlige brudd på vilkårene.

Evaluering

I forbindelse med evaluering av prosjektet plikter tilskuddsmottaker å fremlegge etterspurt dokumentasjon dersom Kulturrådet krever det.

Hvordan sende inn rapporten

Du vil få to varsler om rapportering før rapportfristen. Det første kommer tre måneder før rapportfristen og det andre to uker før fristen. Disse varslene kommer i din meldingsboks i Altinn. Les artikkel om strengere oppfølging.

Hvis du har behov for å utsette en rapporteringsfrist, ta kontakt med saksbehandler i god tid før fristen slik at vi kan vurdere utsettelse. Hvis du venter til rapporteringsfristen har gått ut vil eventuelle gjenstående midler automatisk bli trukket tilbake. Også allerede utbetalte midler kan kreves tilbakebetalt. Ikke utbetalte midler vil bli tilbakeført til Kulturfondet, og kommer annen kunst og kultur til gode.

Tilskuddsmottakere som har akseptert kontrakt før 2. november 2017, skal, som tidligere, sende rapportdokumentene på epost til post@kulturradet.no med henvisning til prosjektnummer.