Hopp til innhold
Vedtaksliste

Prosjektstøtte visuell kunst - visningssteder

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 2. september 2022

Tilbake til 2022 (Alle)

Om søknadsrunden

Prosjektstøtte visuell kunst har som formål å styrke produksjon og formidling av samtidskunst. Ordningen er sortert i tre deler: utstillinger, diverse tiltak, og institusjoner. Utstillinger og diverse tiltak behandles av Faglig utvalg for visuell kunst. Søknader fra institusjoner behandles i Arrangørutvalget for visuell kunst.

Utstillinger 

Kategorien utstillinger omfatter søknader fra enkeltkunstnere og kunstnergrupper.
Antall søknader: 132    
Søknadssum: kr 11 819 331        
Antall tildelinger: 55    
Vedtakssum: kr 2 587 000

De kunstneriske praksisene i visuelle kunstfeltet kjennetegnes av stor bredde i teknikker, metoder og materialer, noe som speiles i tildelingene på prosjektstøtte visuell kunst. Det ble i denne søknadsrunden bevilget tilskudd til produksjon av utstillinger og annen visning av maleri, fotografi, skulptur, collage, installasjon, tekstil, grafikk, performance, lydkunst, kunstfilm, video, tekst og tegning. Det er en hovedtendens at flere kunstnere skaper flermediale totalinstallasjoner. I et miljø- og bærekraftperspektiv er det verdt å merke seg tildelinger til kunstnere som gjenvinner elementer fra tidligere skulpturer eller installasjoner i nye verk (Anna Ihle, Ana Rita Antonio). 

Andre tendenser er prosjekter som problematiserer sansehierarkier og retter seg mot personer med kognitiv funksjonsvariasjon (Daisuke Kosugi), trekker frem erfaringer knyttet til kvinnelig svart skeiv identitet (Jessica Lauren Taylor) eller fremviser ulike generasjoners vitnesbyrd og perspektiver på konflikt ut fra et diaspora-ståsted (Damir Avdagic).

En rekke prosjekter har fokus på medieteknologier. Øystein Wyller Odden arbeider eksempelvis med elektrisk strøm som både som lydkilde og tema, og undersøker forholdet mellom teknologi, arkitektur, institusjoner og mennesker. I en kommende separatutstilling ved Trøndelag senter for samtidskunst i Trondheim våren 2023 vil han vise stedsspesifikke lydinstallasjoner og orgelkomposisjoner med utgangspunkt i strømlyd fra visningsstedet og fra Nidarosdomen. Øyvind Mellbye og Einar Goksøyr Åsen skal omgjøre Nordnorsk Kunstnersenter til en brukerstyrt fritidsklubb våren 2023. Sentrert rundt en interaktiv lydkunstinstallasjon i form av bordtennisbord med integrert lydsystem, spiller deltakere med spesielt utformede racketer med sensorer som sørger for at ulike lyder spilles av i det deltakerne treffer ballen. Prosjektet retter prosjektet seg mot barn og unge, men er for alle.

Over halvparten av tildelingene i denne runden er bevilget til utstillinger som finner sted utenfor de største byene. Kulturfondet finansierte eksempelvis utstillinger på Lista, i Førde, Haugesund, Skien, Arendal, Kongsvinger, Os, Mysen, Horten, Bodø og Svolvær.

Diverse tiltak

Diverse tiltak omfattar søknader frå enkeltkunstnarar og kunstnargrupper. Porteføljen omfattar ymse tiltak som ikkje fell inn under dei andre kategoriane og støtteordningar på området visuell kunst: seminarar, forsøksprosjekt, kurs og workshops, andre formidlingstiltak m.m.

Tal på søknadar: 17 (5 BU)
Søknadssum: kr 2 418 740  
Tal på tildelingar: 6 (3 BU)
Vedtakssum: kr 250 000

Tre søknadar går til keramikkprosjekt og eitt anna materialbasert prosjekt, to naturstiar og to andre utandørsprosjekt (fire utandørsprosjekt til saman), fire med nett som formidlingskanal og/eller materiale, og to filmprosjekt. Det var i denne runden god geografisk spreiing i søknadane, både når det kjem til søkar men også kor prosjektet skal gjennomførast. Eit døme på prosjekt som vart tilgodesett i runden er Heidi Rødstøls Varde, som blir installert på Averøya på Nordmøre. Andre døme er K. S. Mathiesens Mysterier som skal gjennomførast på Hamarøy i Nordland og Aleksander Stavs Grindvoll kultursti, skulptur, som blir installert i Innlandet.

Barn og unge

Oppsummeringa gjeld søknadar som rettar seg heilt og fullt til barn og unge. Fem av seks sorterer under diverse-portefølja, og eitt prosjekt er eit utstillingsprosjekt, behandla saman med øvrige søknadar til utstillingsstøtte. To av søkarane som blei tilgodesett med støtte har vore tilgodesett med støtte frå denne avsetninga før.

Wisam Al-Samad, busett i Viken, blir tilgodesett med støtte for å gjennomføre keramikkverkstadar med naturen som motiv, for barn og ungdommar. Ane Hjorth Guttu sitt filmprosjekt The Voice bruker møte mellom kunstnarar og ungdommar med innvandrarbakgrunn i Groruddalen som tematikk og motiv. Prosjektet problematiserer utanforskap og medborgarskap, deltaking, friheit og makt, sosial endring og einskildpersonar sitt handlingsrom. Blant dei kunstnariske kvalitetane i prosjektet, er tvisynet, fråværet av sjablongar og stereotypar, og det uføreseielege i manus og filmgrep.

Institusjoner

Prosjektstøtte visuell kunst institusjoner omfatter søknader fra kunstnerdrevne visningssteder, prosjektrom, gallerier, kunsthaller, biennaler, festivaler, kunstforeninger og museer landet over. Ordningen er sentral for utviklingen av det visuelle kunstfeltet på institusjonsnivå i Norge og Sápmi. 

Antall søknader: 83
Søknadssum: kr 28 694 190
Antall tildelinger: 34 (6 BU)
Vedtakssum: kr 3 542 000

Det var flest søknader fra Vestland, Viken og Oslo og tildelingene viser god geografisk spredning. Rogaland kom best ut med tildeling til fire av fem søknader. Ordningen er under press og fagutvalget måtte foreta strenge prioriteringer, også i tildelingene av flerårig støtte. 
Foruten en tydelig tverrfaglig orientering og et mangfold av kunstneriske uttrykksformer viser årets siste søknadsrunde at arrangørsiden i det visuelle feltet vektlegger miljø- og bærekraft, lokal forankring, samarbeid og ytringsrom. Kjerringøy Land Art Biennale 2023/24 i Nordland fylke mottok støtte til sin niende utgave av biennalen som denne gangen strekker seg over to år. Prosjektet vektlegger utforskning og arbeid med biologisk nedbrytbare lokale materialer. Tiltaket er en del av det offisielle kunstneriske programmet for Bodø 2024. 
Utvalget ser en god økning i søknader med samisk hovedfokus. Levanger kommune fikk tilskudd til festivalen LevArt - Giltebe! 2023, som har fokus på sørsamisk kunst og kultur. Saviomusea i Karasjok fikk midler til utstillingen Ut i den vide verden - i dialog med John Savios kunst 2022-23. Tegnerforbundet mottok støtte til Iver Jåks første retrospektive utstilling i Oslo, og Lydgalleriet i Bergen fikk støtte til innholdsproduksjon i forbindelse med Jiennagoáhtis – en lyttegamme som skal oppføres på Torrfjellet.

Glasskunst som uttrykksform var fremtredende i denne søknadsrunden. Kunstbanken senter for samtidskunst på Hamar ble tildelt midler til utstillingen Glasskunst nå! og Glasslåven på Gran i Hadeland mottar midler til programmering i 2023. Neste sommer skal Glasslåven løfte frem det beste innen blåst glass, og viser verk fra 25 glasshytter over hele Norge.

Det var et femten nye søkere og tre av disse fikk tilskudd. Rjukan Solar Punk Academy tildeles støtte til oppstarten av Solarpunk Arts Festival 2023 på Rjukan i indre Telemark. Festivalen samarbeider med Norges Miljø- og Biovitenskaplige Universitet (NMBU) og har hovedfokus på solenergi, bærekraft og grønn innovasjon gjennom kunstnerisk produksjon og forskning. Av tolv søkere som mottar driftsmidler over statsbudsjettet ble syv prosjekter innvilget tilskudd, blant annet Norske tekstilkunstnere som mottok støtte til soloutstilling med tekstilkunstneren Carin Wessel.

Barn og unge

Det var seks søknader som hadde hovedfokus på barn og unge og alle disse mottok støtte. Utvalget er opptatt av at barn og unge er en stor målgruppe med svært ulike behov i forhold til alder.

Kunsthall Oslo mottok midler over to år til Oslo Kunst- og Kunnskapsverksted (OKKV) - et langsiktig arbeid for å utvikle et varig profesjonelt kunsttilbud til ungdom med ulik sosioøkonomisk bakgrunn i Oslo. OKKV styres av og med ungdom gjennom et rådsorgan og en jury. I 2023 skal det arrangeres verksteder, en juryert utstilling med Open Call og sommerskole. Kunsthall 3,14 i Bergen, Stavanger Kunstmuseum, Kristiansand Kunsthall, Erfjordgata 8 AS Elefant i Stavanger og Glen Farley på Østfold Kunstsenter mottok også tilskudd.

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.9.2022

  • Vedtak i fagutvalg: Dato ikke satt

  • Vedtak i rådsmøte: Dato ikke satt