Hopp til innhold
Vedtaksliste

Prosjektstøtte visuell kunst - visningssteder

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 2. mars 2022

Tilbake til 2022 (Alle)

Om søknadsrunden

Prosjektstøtte visuell kunst har som formål å styrke produksjon og formidling av samtidskunst. Ordningen er sortert i tre deler: utstillinger, diverse tiltak, og institusjoner. Utstillinger og diverse tiltak behandles av Faglig utvalg for visuell kunst. Søknader fra institusjoner behandles i Arrangørutvalget for visuell kunst.

Utstillinger

Kategorien omfatter søknader til utstillinger fra enkeltkunstnere og kunstnergrupper. 

Antall søknader: 126    
Søknadssum: kr 12 467 257        
Antall tildelinger: 58    
Vedtakssum: kr 2 681 000

Det er bevilget midler til produksjon og formidling av maleri, tegning, grafikk, tekstil, glasskunst, keramikk, smykkekunst, fotografi, skulptur, installasjon, lydkunst, video, kunstfilm, performance og relasjonell praksis. Tildelingene viser at bredden av kunstneriske uttrykk er godt ivaretatt med stor variasjon i materialer og teknikker.

En overordnet tendens blant utstillingsprosjektene i denne søknadsrunden er å kombinere flere kunstneriske teknikker i totale installasjoner i visningsrommet. Pedro Gómez-Egaña er tildelt midler til en installasjon med performance som først vises ved den 16. Lyon-biennalen september-desember 2022 og senere som en adapsjon ved det kunstnerdrevne visningsrommet Podium i Oslo våren 2023. Via tid, rytme og bevegelse problematiserer verket kroppslige og mentale konsekvenser av digital teknologi for det private, hjemlige og kroppslige. 

Ellinor Aurora Aasgaard gitt tilskudd til å produsere interaktiv utstillingsarkitektur hvor skulpturelle plattformer med maleri og tekstile skulpturer går i dialog med Gustav Vigelands verk. Arbeidet vises som en del av gruppeutstillingen Parade ved Vigelandsmuseet i Oslo sommeren 2022 i forbindelse med Skeivt kulturår 2022 og er kuratert av Bjørn Hatterud og Håkon Lillegraven. Tiril Hasselknippe er bevilget midler til utstillingen Play på Nitja senter for samtidskunst i Lillestrøm november - desember 2022. Her vil kunstneren skape en større skulpturell installasjon spesifikt utformet for barn og unge med funksjonsmangfold. Vann vil ha en sanselig tilstedeværelse i verket, som vil anspore til utforsking gjennom lys, form og materialitet. 

Flere tildelte prosjekter tematiserer identitet og historie, og løfter frem underliggende og fortrengte fortellinger og posisjoner. Elin Már Øyen Vister og Sissel Mutale Bergh har mottatt tilskudd til en trioutstilling med Carolina Caycedo ved Kunsthall Trondheim i årsskiftet 2022/2023. Utstillingen setter søkelys på sørsamisk språk og plantekunnskap, matrilineær kulturarv og fruktbarhetskultus med utgangspunkt ordet/stedsnavnet Kunna/Kuinna og sagnskikkelsen Guri Kunna. Prosjektet involverer en rekke samarbeidspartnere og vil blant annet vise lydinstallasjoner, lydskulpturer, video og tegnede kart. 

Wendimagegn Belete utforsker på sin side hvordan historie, minner og identitet nedarves gjennom generasjoner og påvirker vår egen samtid. I en monumental vegginstallasjon som skal vises ved Trøndelag senter for samtidskunst i november-desember 2022 vil kunstneren kombinere arkivfotografi fra den andre italiensk-etiopiske krig (1935-41) med funnede og 3D-scannede afrikanske objekter. 

Diverse tiltak

Kategorien diverse tiltak omfatter søknader fra enkeltkunstnere og kunstnergrupper. Porteføljen omfatter ymse tiltak som ikke faller inn under de andre kategoriene og støtteordningene på området visuell kunst: seminarer, forsøksprosjekt, kurs og workshops, andre formidlingstiltak m.m. 

Tal på søknadar: 24     
Søknadssum: kr 3 083 850        
Tal på tildelingar: 9    
Vedtakssum: kr 480 000

Tilskota går i denne runden til eit særleg breitt spekter av tiltak. Prosjekta rangerer frå kasettutgjevnadar av plommehagar frå Sunnmøre, via matskulpturar og matstudioinstallasjonar i Rendalen, til barkingsprosjekt i Finnmark med bakgrunn i doudji-tradisjon og -metode. Alle dei nemnte prosjekta mottek prosjektstøtte i denne runden. 

Fagleg utval behandla i denne runden 24 søknadar, derav fem retta mot barn og unge. 7 søkarar var frå Oslo og 7 frå Viken. Elles var 2 frå Troms og Finnmark, 2 frå Vestland, og éin frå fylka Trøndelag, Vestfold og Telemark, Utlandet, Rogaland, Innlandet og Møre og Romsdal. Begge søknadane frå Troms og Finnmark, og begge frå Vestland, får støtte. Også prosjekt frå Møre og Romsdal og Innlandet mottek midlar i denne runden, og det same gjeld to prosjekt frå Oslo og éitt frå Viken.

Barn og unge

Fagleg utval for visuell kunst behandla i denne runden fem søknadar til barn og unge-prosjekt. Søknadane kom frå Oslo (2), og elles frå Viken, Vestfold og Telemark, og Vestland. Tre prosjekt mottek støtte.

Tre av fem søknadar var verkstadsbaserte, og alle desse tre involverte barn eller unge aktivt. To av fem søknadar var animasjonsfilmprosjekt. Også her er spennet stort når det kjem til uttrykk. Støtte blir gitt til animasjonsverkstader og filmvisning om og av folkeeventyret Kjetta på Dovre, kajakkverkstadar i Finnmark, og sci-fi-prosjektet Tellus8Mars, som blir ein installasjon og podcast retta mot yngre barn.

Institusjoner

Antall søknader: 80
Søknadssum: 21 137 958
Antall tildelinger: 30    
Vedtakssum: kr 2 390 000

Prosjektstøtten for institusjoner spenner over vidt forskjellige tiltak og aktiviteter., Iog i årets andre tildelingsrunde handlet mange søknader om utstilling eller programmering. Halvparten av søknadene var til enkeltutstillinger, mens atten søknader omhandlet programmering. Åtte av utstillingssøknadene var i tilknytning til festivaler, mens tre søknader handlet om utstilling i kombinasjon med verksted, seminar eller kunstnersamtaler.

Søknadsrunden viste flere tverrfaglige prosjekter og installasjoner, stedsspesifikke prosjekter og relasjonelle uttrykk. KSjangre som kunstfilm, lydkunst, arkitektur, design, mote, lyskunst og gatekunst gjorde seg også gjeldene. I en ordning som sjangermessig favner såpass bredt og samtidig har svært begrensede midler til disposisjon, måtte utvalget foreta mange vanskelige prioriteringer.

Det var seks nye søkere i søknadsrunden. Kristiansund Kunsthall, som har som mål å etablere et varig visningssted i by med lite aktivitet på samtidskunstscenen, er bevilget støtte. 

Det var elleve søknader fra institusjoner som ligger på statsbudsjettet, tre av disse ble bevilget støtte, hvor den ene hadde barn og unge som målgruppe. Tilskuddene ble gitt på grunnlag av at de omsøkte prosjektene utgjorde samarbeid med det frie feltet. I tillegg ble disse prosjektene vurdert til å være av en ekstraordinær karakter og å falle utenfor det som kan forventes å dekkes av virksomhetenes ordinære driftsbudsjett og -tilskudd.

Flere prosjekter undersøker materialitet og ulike formidlingsformater innen samtidskunsten. Tematisk løftes også spørsmål knyttet til identitet og tilhørighet, språk og klasse, kjønn og legning. Det var også søknader som omhandler postkolonialisme, kulturarv, klima- og miljøproblematikk. Tre av søknadene var prosjekter i tilknytning til Skeivt kulturår, og to søknader hadde et rent samisk fokus. 

Prosjektstøtteordningen favner søknader fra et bredt spekter av sjangere. Eksperimentell film- og videokunst omfattes også av denne ordningen, og filmbyrået Jack får tilskudd til kuratering av månedlige visinger på Vega Scene i Oslo. En bevilgning med spesielt søkelys på lydkunst går til det kunstnerdrevne visningsstedet Kurant i Tromsø. Lyttestasjon9000 som profilerer unge, nyetablerte kunstnere som jobber med lyd på tvers av landegrenser i nord. Utover lydprosjektet arrangerer Kurant også utstillinger, queer nights, verksted og søndagsklubb. 
Tromsø kunstforening er bevilget støtte til et prosjekt som skal omskape Muséparken i byen til et gjøre- og brukssted med fokus på dekolonialisering og naturmangfold i byrommet. Et hovedspørsmål som stilles i prosjektet er hvorfor det ikke finnes synlige tegn på samisk og kvensk tilstedeværelse i byrommet i Tromsø.  Enkelte soloutstillinger er også bevilget tilskudd i denne søknadsrunden. Blant dem er en utstilling med Lea Guldditte Hestelund vedpå Aldea i Bergen med tilhørende samtaleprogram som gjennomføres i samarbeide med Den Nationale Scene, og en retrospektiv utstilling med Ingerid Kuiters på det kunstnerdrevne visningsstedet Femtenesse i Oslo.

Geografisk kom overvekten av søknadene fra Oslo og Vestland, etterfulgt av Viken, Troms/Finnmark og Trøndelag. Agder, Troms/Finnmark og Rogaland har høyest innvilgelsesprosent i forhold til antall søknader.

Barn og unge

Det ble mottatt fjorten søknader med et rent fokus på barn og unge. Sju av disse mottok støtte. De fleste søknadene var basert på tradisjonelle formidlingsgrep. Ett av tiltakene, Teen Advisory Board fra Praksis, viste særlig innovasjon hva angår læring, medvirkning og mangfold. 
Søknadene fra Alta kunstforening, Tinn kunstforening og Sunnfjord kunstlag inngår i Norske kunstforeningers ungdomssatsing og tematiserer kulturminner/kulturvern, tradisjon og lokale forhold i et langvarig samarbeid mellom kunst-foreningene, kunstnere og ungdom i videregående skole. Prosjektene vil gjennomføres innenfor kunsthåndverk, tradisjonskunst, samisk samtidskunst og relasjonell kunst.

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.3.2022

  • Vedtak i fagutvalg: Dato ikke satt

  • Vedtak i rådsmøte: Dato ikke satt