Hopp til innhold
Vedtaksliste

Prosjektstøtte visuell kunst - visningssteder

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 2. juni 2022

Tilbake til 2022 (Alle)

Om søknadsrunden

Prosjektstøtte visuell kunst har som formål å styrke produksjon og formidling av samtidskunst. Ordningen er sortert i tre deler: utstillinger, diverse tiltak, og institusjoner. Utstillinger og diverse tiltak behandles av Faglig utvalg for visuell kunst. Søknader fra institusjoner behandles i Arrangørutvalget for visuell kunst.

Utstillinger

Kategorien omfatter søknader til utstillinger fra enkeltkunstnere og kunstnergrupper. 

Antall søknader: 106    
Søknadssum: kr 9 596 482        
Antall tildelinger: 48    
Vedtakssum: kr 2 500 000

I prioriteringene har utvalget lagt vekt på at midlene skal komme en bredde av kunstnere, miljøer og ulike utstillingsprosjekter til gode, spredning i kunstneriske teknikker og geografi, mangfold, kunstneriske kvaliteter, gjennomføringsevne og hvorvidt tiltaket representerer en god mulighet for kunstneren. Tildelingene gjenspeiler den store bredden i teknikker, metoder og materialer som kjennetegner det visuelle kunstfeltet. Det er bevilget til utstillinger og annen visning av maleri, fotografi, skulptur, installasjon, kunstfilm, tekstil, grafikk, glasskunst, deltakerbasert kunst, digital animasjonsfilm, keramikk og tegning. Sammenlignet med forrige søknadsrunde er det også en økning i performance og lydkunstprosjekter.

Porteføljen spenner over vidt forskjellige kunstneriske perspektiver, ståsteder, tematikker og problemstillinger. Verdt å trekke frem er prosjekter som problematiserer sansehierarkier og retter seg spesielt mot blinde og svaksynte (Thale Vangen), fremmer urfolksperspektiver og øko-feminisme (Carolina Caycedo), belyser sjøsamiske tekstile tradisjoner (Ramona Salo Myrseth) og skeive kunstnerperspektiver (Jannik Aabel).

Samtidig vedvarer tendensen med stedspesifikke og flermediale totalinstallasjoner. Eksempelvis har Camille Norment mottatt tilskudd til Festspillutstillingen våren 2023. Norment undersøker sosiokulturelle fenomener gjennom lyd, det kunstneren selv omtaler som kulturell psykoakustikk, og arbeider tverrfaglig med tegning, glass, lys, lyd, musikk, video, installasjon og performance. Bergen Kunsthall skal omformes til en stor stedsspesifikk flermedial lydinstallasjon som kretser rundt klokkelyd, resonans, feedback og sinusbølger. Det vil avholdes performance og offentlige publikumsarrangementer som en del av utstillingen. Gunvor Nervold Antonsen har fått en bevilgning til en separatutstilling ved Kunstnernes Hus i Oslo juni – august 2023. Utstillingen vil kretse rundt eksistensielle menneskelige erfaringer og skal blant annet vise store pigmenterte veggrelieffer i tre, monumentale bemalte tekstile montasjer og serier med frittstående treskulpturer i et ekspressivt uttrykk.

En overvekt av søkerne til denne ordningen har bostedsadresse i de store byene, men utstillingsaktiviteten viser en større geografisk spredning enn kunstnerens bostedsadresse. Samtlige søkere bosatt i Troms og Finnmark (3) og Nordland (1) fikk innvilget støtte. Det er bevilget midler til utstillingsprosjekter som finner sted i Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Tromsø, Bodø, Hamar, Kongsberg, Skien, Moss, Svolvær, samt mindre plasser og tettsteder som Manndalen i Kåfjord, Berger i Vestfold, Lier, Rakkestad, Brekstad i Ørland kommune, Tolga, Eidsberg og Nordre Follo. 

Diverse tiltak

Kategorien diverse tiltak omfatter søknader fra enkeltkunstnere og kunstnergrupper. Porteføljen omfatter ymse tiltak som ikke faller inn under de andre kategoriene og støtteordningene på området visuell kunst: seminarer, forsøksprosjekt, kurs og workshops, andre formidlingstiltak m.m. 

Tal på søknadar: 12     
Søknadssum: kr 1 544 800        
Tal på tildelingar: 4 (2 BU)    
Vedtakssum: kr 270 000

Mangfald i uttrykk, metodar og målgrupper er høgt. Dei to prosjekta som vart løyva midlar er Fugleperspektiver – The conference to the Birds (Eva Bakkeslett) og Kjøkken hage (Stacy Brafield). Begge er prosjekt som involverer publikum. Førstnemnte fordi det er ein konferanse, den andre fordi den er relasjonell kunst med – og soleis av – innsette i Bergen fengsel. Prosjekta skjer i Nordland og i Vestland.

Barn og unge

Dei to søknadane som blei tildelt støtte er verkstadsbaserte, og involverer barn eller unge aktivt: Liva Mork og Katja Høst får støtte til å engasjere ungdommar ved Hersleb Vidaregåande skule med tekstilarbeid. Prosjektet utforskar tekstil som kunstnarisk og politisk uttrykksform. Wisam Al-Samad er ein keramikar som har fått støtte før for verkstadar i leire. No testar han ut ein ny type verkstad for barn i barnehagealder der barn ned til tre års alder få moglegheit til å jobbe med leire med ein profesjonell keramikar.

Institusjoner

Prosjektstøtte visuell kunst institusjoner omfavner søknader fra kunstnerdrevne visningssteder, prosjektrom, gallerier, kunsthaller, biennaler, kunstforeninger og museer landet over.
Antall søknader: 60 
Søknadssum: kr 16 461 415 
Antall tildelinger: 32 (2 BU)
Vedtakssum: kr 3 010 000 

Tiltakene spenner over et bredt felt av uttrykksmåter og gjenspeiler et aktivt og samtidsengasjert kunstfelt. Tematikk i søknadene berørte blant annet miljø, biologi, arkiv og historie, aktivisme, institusjons- og kunstkritikk, fokus på materialitet og formidling gjennom programmering, utstillinger, workshops og seminarer - både fysisk og digitalt. Eksempelvis har Norwegian BioArt Arena (NOBA) fra Vitenparken på Ås mottatt midler til et internasjonalt seminar som tar for seg miljørelaterte aspekter knyttet til jord og jordsmonn. KRAFT i Bergen mottar støtte til en workshop som bygger opp under institusjonens arbeid med synsformidling for blinde og svaksynte. Khartoum Contemporary Art Center i Oslo ble trukket frem av utvalget i forhold til felleskap og mangfold, og fikk innvilget støtte for utvidelse av sine lokaler i Møllergata i Oslo. I Trøndelag ble Stiftinga Hilmart Alexander og Saemien Sitje Museum på Snåsa tilgodesett for andre del av triologien Jord-Luft-Vann. Speed arkitekter, og Miguel Quintanilla og Torfinn Ergas mottok midler til to utstillinger knyttet til Skeivt kulturår på Rom for kunst og arkitektur våren 2023. 

Det var ti nye søkere og fire av disse mottok tildelinger. Prosjektet fra Salangen Biennale i indre Troms tar utgangspunkt i ruinene for den nedlagte jernindustrien Salangsverket (1907-1912). Biennalen har valgt kunstnergruppen IPHIAN som kuratorer i 2023 og har lokal tilhørighet og nedslagsfelt. Det var i runden ti søkere som mottar driftsmidler over statsbudsjettet. Seks av disse ble tilgodesett. Kristiansand Kunsthall mottok midler til en større produksjon som omhandler den norske kunstnergruppen Lambretta, og til produksjon av et nytt lydverk i forbindelse med Søssa Jørgensen & Geir Tore Holms retrospektive utstilling Samarbeide 1992-2022. Lydarbeidet vil ta utgangspunkt i tilstedeværelsen av reindriftssamer i Setesdal i perioden 1886 til 1979. 

Det visuelle feltet har mange kunstnerinitierte visningssteder i og rundt de største byene som spiller en sentral rolle i utviklingen av feltet. Følgende steder mottok midler til programmering i denne runden: Gyldenpris Kunsthall, Oceana kunst- og kultursenter, Mikey Laundry Art Garden (MLAG) og BEK - Bergen senter for elektronisk kunst, Piksel, Hulias, Femtensesse, 222T, Spikersuppa Lydgalleri og K4. Vestfold Kunstsenter, Buskerud Kunstsenter og Kongsberg Kunstforening mottok også midler. Alle landets elleve fylker var representert i søknadsrunden og tildelingsprosenten i forhold til antall søknader var femti prosent eller over i følgende fylker: Agder, Møre og Romsdal, Nordland, Oslo, Trøndelag, Vestfold/Telemark, Vestland og Viken. 

Barn og unge

Formidling til barn og unge er ofte inkludert som en del av den ordinære programmeringen for tiltakene som har mottatt midler, men det var kun tre søknader i denne søknadsrunden med hovedfokus på barn og unge. Møre og Romsdal Kunstsenter ble bevilget til Såkorn 2022-2024 som er et bredt formidlingsprosjekt med yrkesmessig fokus for barn og unge. I løpet av våren 2023 skal femten profesjonelle kunstnere fra regionen besøke tjuetre sentrale skoler i fylket. Norske Grafikere ble også tildelt midler til formidlingsprosjektet Blikk for grafikk i samarbeide med fritidsklubber i Oslo. Prosjektet har som mål å synliggjøre og aktualisere grafiske uttrykk hos unge i målgruppen 15-18 år.

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.6.2022