Hopp til innhold
Vedtaksliste

Prosjektstøtte visuell kunst - visningssteder

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 2. desember 2021

Tilbake til 2022 (Alle)

Om søknadsrunden

Prosjektstøtte visuell kunst har som formål å styrke produksjon og formidling av samtidskunst. Ordningen er sortert i tre deler: utstillinger, diverse tiltak, og institusjoner. Utstillinger og diverse tiltak behandles av Faglig utvalg for visuell kunst. Søknader fra institusjoner behandles i Arrangørutvalget for visuell kunst.

Avsetningen ble i denne runden styrket med ekstraordinære stimulimidler.

Utstillinger

Kategorien omfatter søknader til utstillinger fra enkeltkunstnere og kunstnergrupper. 

116 søknader ble behandlet og 66 prosjekter er tildelt midler på til sammen kr 3 486 000. Samlet søknadssum var kr 10 744 440. 

De fleste søkerne i denne søknadsrunden har bostedsadresse i Oslo/Viken og Vestland. Det er likevel en god geografisk spredning i utstillingsaktiviteten da 45 av 66 prosjekter finner sted utenfor Oslo. Det er bevilget midler til prosjekter i Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Molde, Bodø, Kongsvinger, Ålesund, Førde, Kristiansund, Fredrikstad, Kirkenes, Haugesund, Øystese, Risør, Horten, Tolga, Os, Surnadal, Blaker og Mælen i Hardanger. Blant søkerne som mottar tilskudd i denne runden er det 37 kvinner og 29 menn.

Tendenser og trekk i søknadsmaterialet

Søknadene til denne tildelingsrunden viser et bredt mangfold av kunstneriske teknikker, og det er bevilget midler til kunstnere og kunstnergrupper som arbeider med flermediale installasjoner, skulptur, maleri, tekstil, keramikk, video, kunstfilm, tegning, grafikk, performance, tekst, lyd, lukt, ny teknologi og fotografi.

Søknadsrunden viste mange materialbaserte prosjekter. Gunvor Nervold Antonsen mottar tilskudd til å produsere nye monumentale, bemalte tekstile montasjer, samt skulpturgrupper og veggrelieffer i tre. Verkene skal vises ved Kongsvinger kunstforening, Soft Galleri i Oslo og Kabuso i Øystese i 2022 og 2023. Hanne Friis mottok tilskudd til sin soloutstilling ved Vigelandsmuseet i Oslo i september 2022. Her vil tekstile skulpturer og installasjoner i folde- og sømteknikk laget av industrielt materiale som plast, silikon, skai og vinyl gå i dialog med Gustav Vigelands skulpturer. 
Tendensen med kunstnerinitierte gruppeutstillinger vedvarer. I disse prosjektene er kunstnerne både medvirkende, kuratorer og produsenter i eget prosjekt. Et eksempel er silketrykk-workshop og utstillingen BLOKK UT! i Fredrikstad Fellesverksted i mars-mai 2022, arrangert av Arne Revheim og Hege Liseth. Et annet eksempel er en utstilling i 2023 i Kristiansand Kunsthall som vil dokumentere og videreutvikle kunstnerkollektivet Joy Forums virksomhet. Kollektivet utforsker kunstens vilkår og autonomi i møte med nyliberalistisk nyttetenkning og regulering. Rundt 15 kunstnere er involvert, og utstillingen vil blant annet bestå av skulptur, skjermkunst, installasjoner, bøker, fotografi, foredrag, musikkinnslag og happenings. 

Søknadsrunden omfattet flere søknader om samarbeid mellom visuelle kunstnere og kunstnere fra andre kunstområder som musikk eller arkitektur, eller samarbeid med forskere knyttet til klima- og miljøproblematikk. Kjersti Andvig har mottar tilskudd til en flerkanals konsert/lydinstallasjon i samarbeid med musiker og lydkunstner Ioana Mandrescu. Den skal først vises ved Atelier Nord i Oslo vinteren 2023. Ved å bruke blant annet digitale samples av stemmen til Wikileaks-grunnlegger Julian Assange, vil Andvig gjenskape operaen Die Meistersinger von Nürnberg av Richard Wagner. Det skal bygges et 40-50 kanals orkester av høyttalere for presentasjon og det ferdige arbeidet vil bli på 4-5 timer. 

Om koronasituasjonen

Koronapandemien medførte i 2020 og 2021 en rekke utsettelser i utstillingsprogrammeringen ved de mest etablerte visningsstedene i de største byene. Dette har ført til en økt geografisk spredning i utstillingsaktiviteten, ved at regionale og lokale visningsrom over hele landet tas i bruk i større grad enn før pandemien. Parallelt er det en økende selvorganisering i større kunstnergrupper som både produserer, kuraterer og medvirker i egne utstillingsprosjekter. Samtidig er det noe økende internasjonal aktivitet, med søknader fra deltagere til biennalene i Venezia og Istanbul, samt enkelte søknader fra utenlandske kunstnere som stiller ut i Norge.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 116    
Søknadssum: kr 10 744 440        
Antall tildelinger: 66    
Vedtaksum: kr 3 486 000

Diverse tiltak

Diverse tiltak omfatter prosjekter og aktiviteter som ikke faller inn under de andre kategoriene og støtteordningene på området visuell kunst: seminarer, forsøksprosjekt, kurs og workshops, andre formidlingstiltak m.m. 
Faglig utvalg for visuell kunst behandlet i denne runden 28 søknader i denne kategorien, derav åtte prosjekt rettet mot barn og/eller unge. 13 søkere kom fra Oslo, sju fra Viken, tre fra Troms og Finnmark, to fra Trøndelag, og én fra fylkene Innlandet, Vestlandet og Rogaland.

Tendenser og trekk i søknadsmaterialet

Tilskuddene går til et vidt spekter av tiltak. Her er et mangfold av uttrykk, format og kanaler for formidling. I Tromsø har Robert Julian Badenhope Hvistendal fått støtte til et pilotprosjekt på gjenbruk av kunstnerisk materiale, kalt Materialbanken for Kreative Prosjekter. Hege Vadstein og Paul Brady får støtte til den kollektivistiske og situasjonismeinspirerte arrangementsrekka Doktor Tulps anatomitime. Den omfatter aksjonismekabaret, figurskaperverksted på Hausmania og novellekonkurranse på Litteraturhuset, begge deler i Oslo. Knut Åsdam får støtte til filmprosjektet Murmansk Kirkenes film 2, og Cecilie Tyri Holt til podcasten Kunstpodden. Tiril Havdal og Marthe Belsvik Stavrum mottar støtte til Berginger, et utendørs tverrfaglig prosjekt med store keramiske installasjoner og lydinstallasjoner i landskapet.  

Prosjekter rettet mot barn og unge

Faglig utvalg for visuell kunst behandlet i denne runden åtte søknader som hovedsakelig retter seg mot barn og unge. Søknadene kom fra Viken (6) og Oslo (2). Alle omhandlet verksteder. Tre søknader ble tildelt midler. 
Anne-Liis Kogan får støtte til Hersleb, et prosjekt som samler historier fra elever ved Hersleb skole. Utvalget la vekt på Kogans vilje til å rigge verksteder på ungdommenes premisser. Wisam Alsamad får støtte til to keramikkverksteder, et på Romsås Frivillighetssentral og et på Mortensrud aktivitetshus. Utvalget vektla søkers ønske om å vekke skaperglede og øke bevissthet rundt spesifikke, tradisjonelle kulturuttrykk.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 28    
Søknadssum: kr 4 628 373        
Antall tildelinger: 8     
Vedtakssum: kr 570 000

Institusjoner

Institusjonenes søknader til prosjektstøtte visuell kunst spenner over vidt forskjellige tiltak og aktiviteter. I årets første tildelingsrunde var det mange søknader fra visningssteder som ønsket tilskudd til programmering av utstillinger og aktiviteter for 2022. Søknadene omfattet blant annet maleri, fotografi, tekstil, keramikk, tre, glass, porselen, video/film/dokumentar, dataspill, installasjoner, stedsspesifikke- og relasjonelle uttrykk, lydkunst og performance.

Tendenser og trekk i søknadsmaterialet 

Dette var det første møtet til det nye Arrangørutvalget for visuell kunst. Utvalget mente overordnet at det var svært god kvalitet på mange av prosjektene i søknadsrunden, og måtte derfor foreta krevende prioriteringer innenfor en svært stram budsjettramme.
Blant søkerne som ble bevilget programmeringsstøtte var K.O.S.A., et forholdsvis nytt visningssted i Maridalen i Oslo, der kunst, økologi og filosofi står sentralt. Vestfold Kunstsenter mottok støtte til videreføring av sitt kunstfaglige program, som også har formidlingstiltak spesielt rettet mot barn og unge. Kunsthall Grenland ble tildelt støtte til gruppeutstillingen Fortune Tellers og seminaret AfterGlow. Utstillingen tar utgangspunkt i lokale forekomster av kalkstein og marmor, og regional geologisk mangfold og historie, mens seminaret setter søkelys på muligheter og utfordringer som har oppstått i kjølvannet av nedleggingen av porselensindustrien i Norden.     

Det var 13 nye søkere til denne ordningen i søknadsrunden. Blant nye søkere som ble bevilget støtte var Space for Production of Arab Culture in Exile som arrangerer en fotoutstillingen som en del av den Masahat årlige festival for arabisk kunst og kultur i Oslo denne våren. Prosjektet inkluderer samarbeide med Khartoum Contemporary Art Center, Fotogalleriet og Møllergata skole og retter søkelys mot prekære miljøutfordringer i autoritære og korrupte regimer.

2022 er Skeivt kulturår og Skiens Kunstforening mottok støtte til Skeive motstandsbevegelser. Prosjektet ønsker å gi en utvidet forståelse av skeiv kultur og historie.

Det var også smale og marginale kunstuttrykk blant søknadene i denne runden. Et eksempel var Breton Cassette som mottok tilskudd til produksjon av syv lydverk på kassettbånd. 

Det er forholdsvis sjelden å se prosjekter som retter seg mot eldre, men Se Kunst i Nord-Norges Go Cry on Somebody Else's Shoulder med kunstneren Kiyoshi Yamamoto gjør nettopp det. Prosjektet er av relasjonell og deltakende karakter og foregår i samarbeide med Tusenhjemmet Kultur- og Kunnskapssenter, Bodøs kommunale eldresatsing.

Prosjekter rettet mot barn og unge

Elefant / Erfjordgt. 8 AS ble tildelt støtte for å gjennomføre en fire ukers kunstworkshop for barn og unge. I prosjektet fokuseres det spesielt på farger og maleri, med hovedvekt på deltakelse blant barn og ungdom i lavinntektsfamilier i Østre bydel i Stavanger. Det var for øvrig få prosjekter som utelukkende fokuserte på barn og unge i denne runden, men flere søkere har gode formidlingstiltak spesielt rettet mot målgruppen. 

Antall rene BU-søknader: 3
Søknadssum: 532 000
2022: 532 000 
 
Antall tildelinger: 1 
Vedtakssum: 
2022: 40 000

Om koronasituasjonen

Få institusjoner som søkte til 2. desemberfristen omtalte korona som et moment i planleggingen, det er snarere en optimistisk tendens i forhold til normal drift og publikumsaktiviteter for tiden fremover. Det er derimot fortsatt forholdsvis lav internasjonal aktivitet på de små og mellomstore visningsstedene. Enkelte samarbeidsprosjekter med utenlandske kunstnere veier opp dette inntrykket.

Tall fra søknadsrunden og søknadsoversikt

Antall søknader: 72
Søknadssum 2021: 100 000
Søknadssum 2022:  16 255 750
Søknadssum 2023: 2 107 000
Søknadssum 2024: 1 510 000
Total søknadssum: 19 972 750

Antall tildelinger: 31

Tildelingsprosent (antall): 43,06 %

Vedtakssum for 2022: 2 700 000
Vedtakssum for 2023: 0
Vedtakssum for 2024: 0 
Vedtakssum totalt: 2 700 000  

Tildelingsprosent (kroner): 13,52 %

Geografisk fordeling

Fylke Antall søknader Antall tildelinger Tildelingsprosent
Oslo 23 7 30,43 %
Innlandet 4 3 75 %
Vestland 15 7 46,67 %
Viken 9 4 44,44 %
Agder 2 1 50 %
Troms og Finnmark 6 2 33,33 %
Vestfold og Telemark 5 4 80 %
Nordland 3 1 33,33 %
Trøndelag 3 0 0 %
Rogaland 2 2 100 %
SUM 72 31 43,06 %

  

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.12.2021