Hopp til innhold
Vedtaksliste

Prosjektstøtte visuell kunst - visningssteder

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 5. juni 2018

Tilbake til 2018 (Alle)

Om søknadsrunden

I denne runden ble det behandlet 155 søknader, 45 av disse fikk støtte.

Ordningen er sortert i tre deler: utstillinger, diverse tiltak og søknader fra institusjoner:

Utstillinger

Kategorien omfatter søknader fra enkeltkunstnere og kunstnergrupper. 88 søknader ble behandlet og 28 prosjekter er tildelt midler, til sammen kr 1 603 000. Samlet søknadssum var kr 7 390 225.

Søknadene representerer en stor variasjon av materialer og teknikker, og tildelingene viser at denne bredden er godt ivaretatt. Det er bevilget midler til prosjekter med fokus på maleri, fotografi, kunstfilm, installasjon, tekstil, performance, tegning, skulptur, keramikk, lyd og video.

I tillegg til generelle formale kunstneriske undersøkelser, var det i denne runden et fokus hos flere på klima og miljøspørsmål. Et eksempel på dette er Ane Graff som den siste tiden har fordypet seg i mikrobiologi for å lære mer om hvordan kroppen påvirkes av samtidens påvirkninger som miljøgifter og økt bruk av antibiotika. Hun jobber med disse problemstillingene formalt gjennom kjemisk manipulering av ulike tekstiler og andre objekter vi omgir oss med. Prosjektet skal ta form som et helhetlig leilighetsinteriør i en soloutstilling på galleri 1857 i Oslo. Deler av utstillingen vil også bli vist under en kollektivutstilling ved Trondheim kunstmuseum. Et annet eksempel er Kjersti Vetterstads utstilling og performance-vernissage på Tou Scene i Stavanger som tar for seg masseutryddelse av arter. Gjennom installasjoner, lyd og videoarbeid vil hun, i samarbeid med Georgina Dobre, mane frem et framtidig biologisk scenario med et tenkt, spesifikt artsmangfold.

I denne runden var det også flere gode søknader som kretset rundt eksistensielle filosofiske problemstillinger, som undersøker hvilken påvirkning ideologier har på vårt menneskesyn, grenseoppganger mellom ulike identiteter og utviklingen av moderniteter. Morten Andenæs tematiserer blant annet motsetningene mellom jeget og verden utenfor i sin soloutstilling ved Kunstnernes hus i 2019. Motivene i hans fotografier fremstår i et dust og mystisk slør og spenner fra landskap til portretter og stilleben. Den unge multikunstneren Victoria Durnak reflekterer på sin side rundt menneskelige relasjoner i en digital tidsalder. Med utgangspunkt i sin kommende roman, satt til et treningssenter i Oslo, skal hun utvikle video- og installasjonsarbeid som munner ut i en soloutstilling på Studio 17 i Stavanger. Treningssenteret utspilles som en metafor på alene-sammen-tilværelsen som preger samtiden.

Av søkerne som mottar støtte er det henholdsvis 12 kvinner og 16 menn. Søkerne har ofte bostedsadresse i de store byene, men aktiviteten foregår over hele landet. Det er for eksempel bevilget midler til utstillinger i Sandnessjøen, Trondheim, Ålesund, Skien, Tofte i Buskerud, Stavanger, Arendal og Kristiansand.

To prosjekter rettet mot barn og unge fikk støtte i denne runden. Øyvind Melbye fikk støtte til en videreutvikling av sitt prosjekt «Det elektriske korps». Melbye og Einar Goksøyr Åsen har utviklet bærbare elektriske trommemaskiner som fremmer samspill og musikalsk fellesskap for barn i alderen 6-18 år. André Steenbuch Marandon vil på sin side utforske grensene mellom lek og aktivitet i Sandslimarka barnehage i Bergen gjennom prosjektet «Nomader i skogen». Gjennom å oppholde seg i skogen over lengre tid, skape byggkonstruksjoner og fasilitere tegneworkshoper, skal prosjektet gi en følelse av samhold med hverandre i dialog med omgivelsene.

Søknader om prosjektstøtte utstillinger behandles av Faglig utvalg for visuell kunst.

Diverse tiltak

Porteføljen omfatter forskjellige tiltak som ikke faller inn under de andre kategoriene og støtteordninger på området visuell kunst: seminarer, forsøksprosjekter, kurs og workshops, andre formidlingstiltak m.m.

Det er behandlet 27 søknader og gitt 5 bevilgninger, til sammen kr 330 000. Samlet søknadssum var kr 2 747 749.

Antall søknader har gått noe ned. I denne runden var det flere søknader til nettbaserte visningssteder og workshops. Det er flere søknader som fremstår som arbeidsstipend-søknader, noe som faller utenfor formålet med ordningen .

Det var 6 barn og unge-søknader hvorav 3 mottok bevilgning. Kjersti og Roar Sletteland har fått støtte til å gjennomføre verksted med eldre ungdommer (15-18 år) i samarbeid med Bergen Kunsthall. Verkstedsprosjektet bygger på tidligere erfaringer med teknologi- og installasjonsverksteder med ungdommer, og baseres på et ønske om å formidle forståelse for elektronisk kunst og kunstinstallasjoner basert på elektronikk. Det vil arbeides med mange ulike medier - fotografi, animasjon, lyd, video, tegning og skulpturelle objekter. Kunstnerne holder små forelesninger underveis der de setter prosjektet inn i en bredere kunstnerisk og kunsthistorisk kontekst, med eksempler fra installasjonskunst, film og scenekunst. I tidligere verkstedsprosjekter har søkerne erfart at det er vanskelig å nå ut til de eldre ungdommene. Derfor er dette prosjektet forankret gjennom Bergen Kunsthalls formidlingsprosjekt "unge kunstkjennere".

Prosjektet min bok, Min stemme - Vårt Asker er et praktisk og sosialt kunstprosjekt med fokus på tegning. Tema for prosjektet er å skape felles møteplasser for visuell samhandling der deltakerne jobber frem egne "artist books". Tilsammen skal disse bøkene danne en katalog over personlige historier fra et mangfold av ulike mennesker i den nye storkommunen Asker. Det skal gjennomføres 24 verksteder á 2-6 timer i 2018 og 2019, og deltakere rekrutteres gjennom samarbeid med Asker Internasjonale skole (4.-6.trinn). Prosjektet har potensiale for kunstformidling til et nytt publikum som ikke er så godt representert blant kunstpublikumet forøvrig.

Søknader om prosjektstøtte diverse tiltak behandles av Faglig utvalg for visuell kunst.

Søknader fra institusjoner

Det er behandlet 40 søknader og gitt 12 tildelinger, til sammen kr 1 705 000. Samlet søknadssum var kr 15 094 979.

Søknadene omfatter forskjellige typer tiltak: utstillingsprogrammering, konferanser, formidlingstiltak og enkeltutstillinger m.m og det er vanskelig å trekke ut klare tendenser i søknadsbunken fra gang til gang. Rundens 40 søknader er en nedgang i forhold til de to forrige rundene i år og også i forhold til fjorårets junifrist.

Prosjektstøtterdningen mottar jevnlig søknader fra veletablerte, mindre institusjoner som kunstforeninger/kunstlag (denne gangen Alta, Heimdal, Kongsvinger, Trondheim, Asker, Bodø), kunsthaller (Bærum, Trafo (Asker)) og kunstsentre (Hordaland, Møre og Romsdal, Akershus). Disse søknadene er som regel knyttet til enkeltstående utstillingsprosjekter og satsninger, men man finner også større søknader om flerårig virksomhetsstøtte.

Det ble gitt bevilgning til Kongsvinger Kunstforenings satsning på å utvikle et nytt visningssted knyttet til de gamle militæranleggene på Kongsvinger Festning. Et annet prosjekt som fikk støtte er Vestlandsutstillingen 2019, som ønsker å supplere sin vandreutstilling med nyproduksjon av stedsspesifikke verk på hvert av de lokale visningsstedene.

5 søknader i bunken knyttet seg til prosjekter for barn og unge. Av disse fikk ett prosjekt innvilget støtte – Plot Stavanger, et samarbeidstiltak mellom Kunsthall Stavanger, Rogaland Kunstsenter, Stavanger Kunstmuseum og Tou Scene med formidlingstiltak for unge mellom 16 og 26.

Geografisk fordeling

Hordaland (7), Akershus (7), Oslo (6), Trøndelag (4), Troms (3), Buskerud (3), Finnmark (2), Nordland (2), Rogaland (2), Møre og Romsdal (1), Hedmark (1), Telemark (1).

Prosjektstøttesøknader fra institusjoner behandles av Arrangørutvalget for visuell kunst.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 155

Søknadssum: 25 232 953

Antall tildelinger: 45

Tildelingssum: 3 638 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 5.6.2018

  • Vedtak i faglig utvalg for visuell kunst: Dato ikke satt

  • Vedtak i arrangørutvalget for visuell kunst: Dato ikke satt

  • Vedtak i rådsmøte: Dato ikke satt