Hopp til innhold
Vedtaksliste

Prosjektstøtte visuell kunst - visningssteder

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 5. september 2017

Tilbake til 2017 (Alle)

Om søknadsrunden

I denne runden ble 220 søknader behandlet og det er gitt 49 bevilgninger. Samlet søknadssum var kr 30 401 085. Ordningen er sortert i tre deler: utstillinger, diverse søknader og søknader fra institusjoner:

Utstillinger

Omfatter søknader fra enkeltkunstnere, kunstnergrupper og frilanskuratorer.

Det kom inn 99 søknader til september-fristen og 18 prosjekter er tildelt midler, til sammen kr 1 220 000 fordelt over to år.

Utstillingene representerer en stor variasjon av materialer og teknikker, og tildelingene viser at denne bredden er ivaretatt. Det ble behandlet flere søknader om film i denne runden. Filmproduksjon er generelt mer kostnadskrevende enn utstillingsproduksjon, og de to filmprosjektene som mottok støtte utgjorde en betydelig del av de samlede midlene til visninger. Det var videre flere søknader hvor monumentalformatet var i fokus og det er blant annet gitt støtte til utstillinger med monumentale arbeider i tekstil og papir. I tillegg ble det gitt midler til flere omfattende retrospektive utstillinger.

Søknader om utstillinger behandles av faglig utvalg for visuell kunst.

Diverse tiltak

Porteføljen omfatter forskjellige tiltak som ikke faller inn under de andre kategoriene og støtteordninger på området visuell kunst: seminarer, forsøksprosjekter, kurs og workshops, happenings, andre formidlingstiltak m.m. Det er behandlet 37 søknader og gitt 5 bevilgninger, til sammen kr 670 000 fordelt over to år. Antall søknader er ganske stabilt med 30-40 søknader per runde. I denne runden var det flere søknader til filmprosjekter og nettbaserte visningssteder. Det var sju barn og unge søknader hvor tre fikk bevilgning. Se egen omtale om barn og unge lengre ned i teksten.

Søknader om diverse tiltak behandles av faglig utvalg for visuell kunst.

Søknader fra institusjoner

Prosjektstøtten for institusjoner omfatter forskjellige typer tiltak og retninger. Det kom inn til sammen 42 søknader, av disse ble ti bevilget støtte, til sammen kr 2 570 000 fordelt over tre år. Flere virksomheter søker støtte til utstillingsprogrammering, som KNIPSU i Bergen og Spriten Kunsthall i Skien. Også Sandefjord kunstforening markerer seg med et interessant utstillingsprogram som fokuserer på performative og stedspesifikke prosjekter, der undersøkelser av identitet, kulturarv og natur står sentralt. Et annet tiltak som forholder seg til natur er Kjerringøy Land Art Biennale i Nordland. Siden oppstarten i 2007 har festivalen, som er drevet med høy grad av idealisme og fokus på å samarbeide med lokalsamfunnet, utviklet seg til en viktig arena for formidling av samtidskunst i denne regionen.

Porteføljen inneholder også søknader til enkeltstående utstillingsprosjekter. Et tiltak som utpeker seg er Concrete Island, initiert av Christian Torp, – et nomadisk prosjekt der syv norske samtidskunstnere viser stedspesifikke arbeider i et nedlagt fabrikktårn på Økern i Oslo.

Av søknader fra virksomheter med langsiktig prosjektstøtte fremstår VISP i Bergen som en tydelig og sentral aktør. VISP arbeider med å profesjonalisere og synliggjøre kunstfeltet i regionen. Aktivitetsnivået er høyt og omfatter tiltak som kurs, seminarer, veiledning, nettverksbygging og kritikersamtaler.

Den geografiske fordelingen viser at Hordaland til en viss grad markerer seg i denne runden. Fylkesvis fordeling av søkere: Akershus (3), Aust-Agder (2), Hedmark (1) Hordaland (16), Nordland (3), Oppland (4), Oslo (7), Rogaland (1), Sør-Trøndelag (1), Telemark (1), Troms (1), Vestfold (3) og Østfold (3).

Prosjektstøttesøknader fra institusjoner behandles av arrangørutvalget for visuell kunst.

Barn og unge

I 2017 satser Kulturrådet på barn- og ungeprosjekter. Inntil 2,4 millioner kroner av avsetningen på området visuell kunst er øremerket prosjekter som reflekterer over barn og unge som publikum og skapende deltakere, og som utfordrer ulike former for tradisjonell tankegang på feltet.

I denne søknadsrunden behandlet Faglig utvalg for visuell kunst og Arrangørutvalget for visuell kunst til sammen 24 søknader som retter seg mot målgruppen. Av disse ble syv bevilget støtte på tilsammen kr 820 000.

Det kan synes som om etterlysningen og øremerkingen av prosjekter for og med barn/unge innenfor avsetningen til visuell kunst nå har nådd flere miljøer. Det kommer nye aktører og søkere med idéer for og med barn og unge. Særlig gledelig at flere søknader ønsker å bidra i en diskurs og kunnskapsutvikling om kunstformidling til de unge, og også får tydeligere frem unges rolle som meningsbærende individer i samfunnet og i kunstlivet.

Det er tydelig at det for aktørene er nærliggende å rette sine prosjekter mot skolebarn og ungdom, som har en mer utviklet refleksjonskompetanse enn de yngste barna. Det er få søknader rettet mot førskolebarna, – en aldersgruppe Kulturrådet tradisjonelt har vært opptatt av, og som ikke har noen nasjonal formidlingsordning gjennom Den kulturelle skolesekken, slik skolebarna og ungdommene har gjennom DKS.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 220

Søknadssum: 30 401 085

Antall tildelinger: 49

Tildelingssum: 4 460 000 (fordelt over tre år)

Prosess:

  • Søknadsfrist: 5.9.2017

  • Vedtak i fagutvalg: Dato ikke satt

  • Vedtak i rådsmøte: Dato ikke satt