Hopp til innhold
Vedtaksliste

Prosjektstøtte visuell kunst - visningssteder

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 2. juni 2017

Tilbake til 2017 (Alle)

Om søknadsrunden

I denne runden ble 173 søknader behandlet og det er gitt 46 bevilgninger. Samlet søknadssum var kr 31 985 372.

Ordningen er sortert i tre deler:

Utstillinger

Kategorien omfatter søknader fra enkeltkunstnere, kunstnergrupper og frilanskuratorer.   

Det kom inn 85 søknader til juni-fristen og 24 prosjekter er tildelt midler, til sammen kr 1 065 000.

Utstillingene representerer en stor variasjon av materialer og teknikker, og tildelingene viser at denne bredden er godt ivaretatt. Det er bevilget midler til prosjekter med fokus på skulptur, maleri, fotografi, kunstfilm, installasjon, performance, lyd og video. Tradisjonelle materialer som maleri, tre og keramikk er aktuelt og kontekstualiseres gjerne på nye måter. I tillegg til generelle formale undersøkelser er det gjerne samfunnsmessige spørsmål knyttet til migrasjon og miljø som dominerer i søknadene. Tverrfaglige prosjekter tar gjerne i bruk ny teknologi og drar veksler på andre fagdisipliner.

Søknader om utstillinger behandles av Faglig utvalg for visuell kunst.

Diverse tiltak

Porteføljen omfatter forskjellige tiltak som ikke faller inn under de andre kategoriene og støtteordninger på området visuell kunst: seminarer, forsøksprosjekter, kurs og workshops, happenings, andre formidlingstiltak m.m. Det er behandlet 31 søknader og gitt 7 bevilgninger, til sammen kr 480 000.  Åtte av søknadene gjaldt prosjekter rettet mot barn og unge, av disse fikk 3 bevilgning. (se egen omtale)

Søknader om diverse tiltak behandles av Faglig utvalg for visuell kunst.

Søknader fra institusjoner

Prosjektstøtten for institusjoner spenner vidt over forskjellige typer tiltak og retninger, og også denne runden preges av stor variasjon. Ordningen fungerer til dels som inngangsport for tiltak som aspirerer mot arrangørstøtte eller driftsstøtte, og flere av søknadene i runden kommer fra slike søkere. En håndfull søknader er også knyttet til filmproduksjon og -visning. Det er også verd å merke seg en del søknader knyttet til produksjon, publisering og distribusjon av kunstbøker. Tendensen med søknader fra kunstforeninger, gjerne også mindre foreninger utenfor de store byene, vedvarer også i denne runden.

Det ble behandlet 57 søknader og bevilget til sammen kr 1 965 000 fordelt på 2017 og 2018 til 15 prosjekter.

Geografisk fordeler de 57 søknadene seg slik: Akershus (5), Buskerud (6), Finnmark (4), Hedmark (1), Hordaland (6), Nord-Trøndelag (2), Nordland (3), Oslo (18), Rogaland (2), Sør-Trøndelag (4), Telemark (2), Vest-Agder (1), Vestfold (1), Østfold (2).

Prosjektstøttesøknader fra institusjoner behandles av Arrangørutvalget for visuell kunst.

Barn og unge

I 2017 satser Kulturrådet på barn- og ungeprosjekter. Inntil 2,4 millioner kroner av avsetningen på området visuell kunst er øremerket prosjekter som reflekterer over barn og unge som publikum og skapende deltakere, og som utfordrer ulike former for tradisjonell tankegang på feltet.

I denne søknadsrunden ble det behandlet til sammen 13 søknader som retter seg mot målgruppen. Av disse ble fire bevilget støtte, på tilsammen kr 485 000.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 173

Søknadssum: 31 985 372

Antall tildelinger: 46

Tildelingssum: 3 510 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.6.2017

  • Vedtak i fagutvalg: Dato ikke satt

  • Vedtak i rådsmøte: Dato ikke satt