Hopp til innhold

Søk støtte

Tilskuddsordning - Kulturrådet

Forprosjekt scenekunst

Se vedtakslister

Viktig melding:

Denne ordningen vil fremover ha tre frister i året.

Søknadsfrister

sep

03

2024

Kl. 13:00

des

03

2024

Kl. 13:00

Formål

Ordningen har som formål å stimulere til utvikling og utforskning av metoder, konsepter og idéer innen den profesjonelle scenekunsten. Forprosjektet skal forståes som en kunstnerisk prosess som skjer forut for, eller uavhengig av, en eventuell produksjon.

Styrking av scenekunstavsetningene 2022

I forbindelse med rådets strategiplan har Kulturrådet valgt å styrke avsetningene for fri scenekunst – dans, fri scenekunst – teater og forprosjektordningen scenekunst med til sammen 6,5 mill. kroner. 

Styrkingen skal benyttes til bevilgninger i 2022 innenfor de respektive ordningene og skal bidra til å etterleve strategiplanens ambisjon om å få frem et bredere spekter av kunstneriske praksiser og uttrykk. 

På scenekunstområdet vil vi legge til rette for nye stemmer, eksperimentering, utforskning og nyfortolkning i ulike kunstnerskap på tvers av sceniske uttrykksformer. Samtidig ønsker vi at et mangfold av kunstnere med ulik kunstnerisk og kulturell erfaringsbakgrunn gis mulighet til å ytre seg og virke i scenekunsten. 

Se strategi for rådet og Norsk kulturfond 2021–2024

Åpne alle

Forvaltning av ordningen

Kulturrådet forvalter ordningen og midlene kommer fra Kulturfondet. Kulturdirektoratet er sekretariat. 

Hvem kan søke?

Alle profesjonelle scenekunstnere kan søke. Det kan søkes både som privatperson og virksomhet. 

Vedrørende søknader fra virksomheter med fast årlig statstilskudd, se punkt om "Vurdering av søknaden".

Hva kan få støtte?

Forprosjektet kan være viet utvikling av et kunstnerisk konsept eller en idé. I forprosjektet kan det alternativt arbeides med aspekter av et kunstnerskap, eller med utforskning av nye kunstneriske metoder eller retninger. Forprosjektet kan gjennomføres individuelt eller i samarbeid med andre. 

Normalt gis det tilskudd inntil kr 100 000 kr. Det kan søkes om inntil 200 000 kroner ved særlige behov, for eksempel i tilfeller der forprosjektet inkluderer et stort antall aktører.

Det gis bl.a. tilskudd til:

 • Scenetekstutvikling
 • Koreografiutvikling
 • Utvikling eller utprøving av materiale
 • Utforskning av teknikker og metoder

Det kan søkes om tilskudd inntil 200 000 kr.

Hva kan det ikke søkes om tilskudd til?

Det gis ikke tilskudd til: 

 • Etablering av arenaer
 • Stipend for deltakelse på kurs o.l
 • Dramatiseringer, filmmanuskripter eller oversettelser
 • Gjenopptakelser av allerede produserte forestillinger
 • Det gis normalt ikke tilskudd til arbeidsvisninger
 • Produksjon eller aktiviteter som normalt er del av en prøveperiode

Arbeidsvisninger anses normalt ikke som del av et forprosjekt. Dersom arbeidsvisninger inngår i forprosjektperioden, skal det begrunnes særlig hvorfor dette er en viktig del av utforskningen. 

Søknad om støtte til ett og samme tiltak behandles kun én gang i løpet av et budsjettår, med mindre det foreligger vesentlige endringer i prosjektet. Disse endringene må komme tydelig fram i ny søknad. Nytt budsjettår starter 1. desember.

Som hovedregel gis det ikke støtte til tiltak som er satt i gang før søknad om støtte er innsendt.

Det kan ikke søkes om tilskudd til prosjekter som faller utenfor Norsk kulturråds formål, jf. Lov om Norsk kulturråd § 1.

Krav til søknaden

Søknaden skal leveres via Kulturdirektoratets elektroniske søknadsportal innen utløpet av søknadsfristen. Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Kulturdirektoratet. Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, eller som faller utenfor ordningen, vil bli avvist. 

Les også hjelpetekstene i skjemaet. Disse er merket med «?».

Søknaden må inneholde:

 • Navn på hovedansvarlig for planlegging, økonomi og gjennomføring av prosjektet.
 • Navn på øvrige aktører i prosjektet. 
 • Et kort sammendrag av prosjektet. Denne teksten vil senere bli publisert på Kulturdirektoratets hjemmeside. 
 • Prosjektbeskrivelse med presentasjon av faglig innhold, kunstneriske målsetninger og formål med tiltaket. Her skal det fokuseres på utforskningen som skal gjennomføres i forprosjektperioden, ikke på et eventuelt fremtidig hovedprosjekt. 
 • Framdriftsplan med forventet start- og avslutningstidspunkt.
 • Budsjett og finansieringsplan.

Obligatoriske vedlegg

 • Dersom forprosjektet gjelder scenetekstutvikling, skal det vedlegges et tekstutdrag eller del av manuskript, maks 5 sider. 

Anbefalte vedlegg 

 • Kortfattet CV til søker og medvirkende. Disse samles i én PDF-fil. 

Alle vedlegg skal sendes inn digitalt og må være tilgjengelige i minimum 6 måneder framover. Dersom en lenke er passordbelagt, må du oppgi passordet i kommentarfeltet. Lenker må peke direkte til det aktuelle materialet. Det skal ikke lenkes til Dropbox eller lignende fildelingstjenester. Kulturrådet tar ikke ansvar for å søke i portaler eller lete gjennom hele nettsider.

Søknadsskjema

Les utlysingsteksten nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. 

Har du problemer med å logge deg på eller sende vedlegg?

Se brukerstøtte

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari. Windows = Chrome.

Utenlandsk søker/Foreign applicant

Har du ikke norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du kontakte support senest 14 dager før søknadsfrist. If you do not have a Norwegian social security number or D-number, contact support@kulturdirektoratet.no no later than 14 days before application deadline.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Vurdering av søknaden

I vurderingen av søknadene legges det overordnet vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet. Prosjektenes relevans i forhold til ordningens formål og Kulturrådets områdeplan for scenekunstfeltet vurderes også.

Virksomheter med fast årlig statstilskudd innvilges normalt ikke støtte fra Norsk kulturfond. Ved søknader fra slike virksomheter blir det gjort en vurdering av/lagt vekt på 

 • om tiltaket ligger utenfor virksomhetens kjerneoppgaver
 • om tiltaket bidrar til samarbeid med det frie feltet, utover virksomhetens ordinære samarbeid med dette feltet 
 • virksomhetens egeninnsats/bidrag til tiltaket det søkes tilskudd til

Andre hensyn som vektlegges i den samlede prioriteringen er gjennomføringsevne, geografisk spredning og bredde i uttrykk, stemmer og sjangre.

Forsinkelser som ikke er avtalt, eller manglende rapport/regnskap i tidligere saker hvor søkeren har fått tildelinger, vil bli vektlagt ved vurderingen av søknaden.

Kulturrådet mottar langt flere søknader enn det er midler til. Det betyr at råd og utvalg må foreta strenge og ofte krevende prioriteringer, som medfører at også prosjekter som vurderes som gode vil kunne få avslag eller motta lavere støtte enn det er søkt om.

Hvem vurderer søknaden?

Søknadene vurderes av medlemmer fra Faglig utvalg for scenekunst. Disse er oppnevnt av rådet. Fagutvalget gjør sine vurderinger på grunnlag av faglig og kunstnerisk skjønn. Fagutvalget fatter vedtak i sakene ut i fra en samlet vurdering av de innkomne søknader.

Slik behandles søknaden

Se hvordan søknadene blir behandlet, fra søknaden blir sendt inn til vedtakene blir offentleggjort.

Slik behandles søknaden - Norsk kulturfond

Vilkår for utbetaling

Utbetaling

Utbetaling av tilskuddet skjer i rater. De første 80 % av tilskuddet utbetales når søker har akseptert kontrakten. De resterende 20 % utbetales når Kulturrådet har godkjent rapport og regnskap. 

Bortfall av tilskudd - akseptfrist

Tildelingen faller bort dersom den ikke er akseptert innen fristen som er fastsatt i kontrakten. Eventuell utsettelse av akseptfristen forutsetter skriftlig søknad før fristens utløp.

Endringer i prosjektet

Vesentlige endringer i prosjektet, budsjett eller tidsplan må omsøkes skriftlig og godkjennes av Kulturrådet. 

Tilbakehold og tilbakebetaling av tilskudd

Tilskudd fra Norsk kulturfond utbetales i rater. Ved manglende innsending av rapport/regnskap innen fastsatt frist, vil den delen av tilskuddet som ikke er utbetalt bli holdt tilbake. Den delen av tilskuddet som er holdt tilbake vil da kunne bli tilbakeført til Norsk kulturfond.

Andre betingelser

Det skal gjøres kjent at prosjektet er støttet av Kulturrådet.

Logo kan lastes ned her

Der det gis tilskudd til prosjekter hvor det selges billetter, forutsettes det at alle innehavere av ledsagerbevis for funksjonshemmede gis rett til gratis billett for sin ledsager, eller at det tilbys rabatt som gjør at samlet pris ikke overstiger prisen for en ordinær billett.

Kulturrådet forutsetter at virksomheter honorerer kunstnere og fagpersoner i tråd med gjeldende avtaler, vederlagsordninger og anbefalte satser, der dette er relevant. Dette skal da framkomme av rapport og regnskap. 

Rapportering og regnskap

Tilskuddsmottaker skal sende rapport og regnskap senest tre måneder etter sluttdatoen som er satt for prosjektet. Dersom det ikke er avtalt utsettelse med Kulturrådet, gjelder sluttdatoen som er oppgitt i søknaden. 

Den faglige rapporten skal gjøre rede for gjennomføringen av prosjektet, sett i forhold til prosjektbeskrivelsen og vilkår for tilskuddet. Dersom forprosjektet gjelder scenetekstutvikling, skal teksten vedlegges rapporten. 

Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er brukt og settes opp slik at det kan sammenholdes med innsendt budsjett. Tilskudd fra Kulturrådet og andre offentlige tilskuddsytere skal spesifiseres. Bilag må kunne fremlegges ved forespørsel. Avvik på mer enn 10 % mellom regnskapet og budsjettet som lå til grunn for tilskuddet, skal kommenteres.

Kulturrådet kan stille særlige vilkår til rapport og regnskap i kontrakten. 

Det kan være nyttig å lese gjennom tips til søkere for generell informasjon om hva rapport og regnskap skal inneholde, men de spesifikke kravene som gjelder hver enkelt ordning, fremkommer i kontrakten fra Kulturrådet.

Se også forskrift om tilskudd fra Norsk kulturfond.

Revisjon

For tilskudd over 200 000,- skal regnskapet revideres av statsautorisert revisor eller registrert revisor. Dette gjelder også dersom samme prosjekt er gitt tilskudd fra flere ordninger i Norsk kulturfond og tilskuddene til sammen utgjør over 200 000,-. Institusjoner og organisasjoner som benytter kommunerevisjon eller annet offentlig revisjonsorgan skal levere rapport fra disse. 

Kulturrådet kan stille særskilte krav til type revisjon i kontrakten. 

Hvordan sende inn rapporten?

Alle tilskuddsmottakere som aksepterer sin kontrakt etter 2. november 2017, skal rapportere via Altinn.

Du vil få to varsler om rapportering før rapportfristen. Det første kommer tre måneder før rapportfristen og det andre to uker før fristen. Disse varslene kommer i din meldingsboks i Altinn. Hvis du ikke rapporterer innen fristen, bortfaller resten av tilskuddet automatisk. Les artikkel om strengere oppfølging.

Hvis du har behov for å utsette en rapporteringsfrist, ta kontakt med saksbehandler i god tid før fristen slik at vi kan vurdere utsettelse. Hvis du venter til rapporteringsfristen har gått ut vil eventuelle gjenstående midler automatisk bli trukket tilbake. Også allerede utbetalte midler kan kreves tilbakebetalt. Ikke utbetalte midler vil bli tilbakeført til Kulturfondet, og kommer annen kunst og kultur til gode.

Tilskuddsmottakere som har akseptert kontrakt før 2. november 2017, skal, som tidligere, sende rapportdokumentene på epost til post@kulturradet.no med henvisning til prosjektnummer.

Evaluering

I forbindelse med evaluering av prosjektet plikter tilskuddsmottaker å fremlegge etterspurt dokumentasjon dersom Kulturrådet krever det.