Hopp til innhold

Søk støtte

Tilskuddsordning - Kulturrådet

Formidling / gjestespill

Se vedtakslister

Søknadsfrister

jun

04

2024

Kl. 13:00

sep

03

2024

Kl. 13:00

des

03

2024

Kl. 13:00

Formål

Ordningen har som formål å styrke formidlingen av norsk profesjonell scenekunst. Det er en målsetting å få presentert norske scenekunstproduksjoner innen alle sjangre for et mangfold av publikumsgrupper både nasjonalt og internasjonalt. Ordningen skal også stimulere til visninger av viktige utenlandske forestillinger i Norge.

Åpne alle

Forvaltning av ordningen

Kulturrådet forvalter ordningen og midlene kommer fra Kulturfondet. Kulturdirektoratet er sekretariat. 

Hva kan få støtte?

 • Enkeltgjestespill eller turneer som er åpne for et allment publikum
 • Visninger av forestillinger som er under produksjon og allerede produserte forestillinger
 • Det kan søkes om dekning av utgifter til honorar, reise, opphold, diett og prøver i sammenheng med gjenopptaking av forestillinger. Ved behov for lengre prøveperioder i forkant av visning, se tilskuddsordning for gjenopptakelse av sceneforestillinger.
 • Det kan også søkes om honorar til noe utvidet produsentbistand i forbindelse med turnéplanlegging og videreformidling.

Dersom produksjonen allerede har mottatt tilskudd fra støtteordningen for fri scenekunst som også omfatter visninger av produksjonen, skal det bekreftes at disse er gjennomført før gjestespillet finner sted.

Det må foreligge en inngått avtale mellom visningssted og aktør. Arrangørens og produksjonsenhetens totaløkonomi er med på å bestemme størrelsen på tilskuddet.

Hva kan du ikke søke støtte til?

Det kan ikke søkes om tilskudd til prosjekter som faller utenfor Norsk kulturråds formål.

Det kan ikke søkes om flere gjestespill eller turnéer i samme søknad, da det kreves at hvert gjestespill og hver turné skal ha spesifiserte budsjetter.

Som hovedregel gis det ikke støtte til tiltak som er satt i gang før søknad om støtte er innsendt. Søknader til prosjekter som har fått avslag innen samme budsjettår vil ikke kunne motta støtte med mindre det foreligger vesentlige endringer i prosjektet og endringene kommer tydelig fram av søknaden (Nytt budsjettår starter 1. desember).

Hvem kan søke?

Ordningen er åpen for to slags søkere:

 • Norske aktører/produksjonsenheter som er invitert til å vise sine produksjoner i eller utenfor Norge
 • Norske arrangører av gjestespill tilknyttet kulturhus, scenekunstarenaer og festivaler i Norge.

Privatpersoner, private og offentlige institusjoner og andre virksomheter kan søke.

Tilskuddsmottakere som mottar årlig tilskudd fra Arrangørstøtte scenekunst kan normalt ikke søke om støtte til enkeltgjestespill. Dette gjelder også aktører som søker gjestespillstøtte til visninger på arenaer som mottar tilskudd over Arrangørstøtteordningen.

Aktører i det frie feltet som planlegger visninger på institusjoner som mottar fast årlig statstilskudd kan normalt ikke søke om støtte til gjestespill.

Vedrørende søknader fra virksomheter med fast årlig statstilskudd, se punkt om "Vurdering av søknaden".

Krav til søknaden

Les også hjelpetekstene i skjemaet. Disse er merket med «?».

Produksjonen skal ha hatt premiere når den (de) planlagte visningen(e) skal finne sted.

Prosjektbeskrivelsen skal inneholde scenekunstgruppens navn, forestillingens navn, forestillingens premieredato og antall visninger som det søkes tilskudd til, samt en kort beskrivelse av forestillingen og av arrangementet gjestespillet skal inngå i, eller arenaen som skal presentere forestillingen.

Vedlegg

Alle vedlegg skal lastes opp i søknaden. Nettlenker må være tilgjengelige i minimum 6 måneder framover. Dersom en lenke er passordbelagt, må du oppgi passordet i søknadsskjemaet. Lenker må peke direkte til det aktuelle materialet. Kulturrådet tar ikke ansvar for å søke i portaler eller lete gjennom hele nettsider. Det skal ikke lenkes til Dropbox eller lignende fildelingstjenester.

Følgende vedlegg er obligatoriske:

 • Intensjonsavtaler med arrangør og utøver.
 • Liste over medvirkende og deres funksjon. Maks 1 side.
 • Kortfattet CV på hovedaktører.
 • Hvis produksjonen har mottatt tilskudd over Tilskuddsordningen for fri scenekunst og bevilgningen har omfattet visninger, skal det vedlegges dokumentasjon på at disse visningene er gjennomført.
 • Spesifiserte delbudsjetter for hvert enkelt spillested skal vedlegges søknaden i de tilfellene der det søkes om gjestespill/turné på flere steder/arenaer.
 • Visuell dokumentasjon/videoopptak som kan bidra til å styrke grunnlaget for vurderingen av forestillingens kunstneriske kvaliteter. OBS! Det anbefales å knytte inn en nettlenke til et videoopptak av hele forestillingen i en Vimeo med passord.

Elektronisk søknadsportal

Søknaden skal leveres via Altinn innen utløpet av søknadsfristen. Søknaden må tilfedsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Kulturrådet. Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, eller som faller utenfor ordningen, vil bli avvist.

Ved prosjekt- og virksomhetsbudsjettering oppfordrer vi søkere til tilskuddsordningene formidling/gjestespill å orientere seg om scenekunstorganisasjonenes avtaler og veiledende satser:

Norsk skuespillerforbund
Norske dansekunstnere
Dramatikerforbundet
Regiforbundet 
Creokultur

Søknadsskjema

Les utlysingsteksten nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. 

Har du problemer med å logge deg på eller sende vedlegg?

Se brukerstøtte

Du kan søke støtte fra støtteordningen én gang for hvert prosjekt.

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari. Windows = Chrome.

Utenlandsk søker/Foreign applicant

Har du ikke norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du kontakte support senest 14 dager før søknadsfrist. If you do not have a Norwegian social security number or D-number, contact support@kulturdirektoratet.no no later than 14 days before application deadline.

Vurdering av søknaden

I vurderingen av søknadene legges det vekt på prosjektets ulike kvaliteter, planene for gjennomføringen, faglig innhold og profesjonalitet. Søknadens relevans i henhold til ordningens formål, Kulturrådets strategi og Kulturrådets områdeplan for scenekunstfeltet vurderes også.

Virksomheter med fast årlig statstilskudd innvilges normalt ikke støtte fra Norsk kulturfond. Ved søknader fra virksomheter med fast årlig statstilskudd blir det gjort en vurdering av/lagt vekt på 

 • om tiltaket ligger utenfor virksomhetens kjerneoppgaver
 • om tiltaket bidrar til samarbeid med det frie feltet, utover virksomhetens ordinære samarbeid med dette feltet
 • om tiltaket tilbyr infrastruktur som aktører i det frie feltet kan benytte
 • virksomhetens egeninnsats/bidrag til tiltaket det søkes tilskudd til
 • virksomhetens grunnfinansiering

Arrangørens og produksjonsenhetens totaløkonomi er med på å bestemme størrelsen på tilskuddet.

Andre hensyn som kan tas med i betraktning i den samlede prioriteringen av søknader er gjennomføringsevne, geografisk fordeling og kulturelt mangfold.

Kulturrådet mottar langt flere søknader enn det er midler til. Det betyr at råd og utvalg må foreta strenge og ofte krevende prioriteringer som medfører at også prosjekter som vurderes som gode vil kunne få avslag, eller motta lavere støtte enn det er søkt om.

Forsinkelser som ikke er avtalt eller manglende rapport/regnskap i tidligere saker hvor søkeren har fått tildelinger vil bli vektlagt ved vurderingen av søknaden.

Hvem vurderer søknaden?

Søknadene vurderes av medlemmer fra Faglig utvalg for scenekunst. Disse er oppnevnt av Kulturrådet. Fagutvalget gjør sine vurderinger på grunnlag av faglig og kunstnerisk skjønn. Fagutvalget fatter vedtak i sakene ut i fra en samlet vurdering av de innkomne søknader.

Beregning av tilskudd

Kulturrådet fullfinansierer som hovedregel ikke prosjekter.

Kulturrådet kan i kontrakt for tilskudd stille krav om at tilskuddet kun kan disponeres til definerte deler av prosjektet. Dersom en søknad omfatter elementer som faller utenfor ordningen vil tilskuddet bli redusert deretter.

Slik behandles søknaden

Se hvordan søknadene blir behandlet, fra søknaden blir sendt inn til vedtakene blir offentleggjort.

Slik behandles søknaden - Norsk kulturfond

Vilkår for utbetaling

Utbetaling

Utbetaling for Formidlingsordningen/gjestespill skjer i rater. De første 80% av tilskuddet utbetales når søker har akseptert kontrakten. De resterende 20% utbetales når Kulturrådet har godkjent rapport og regnskap.

Bortfall av tilskudd - akseptfrist

Bevilgningen faller bort dersom tildelingen ikke er akseptert innen fristen som er fastsatt av Kulturrådet. Eventuell utsettelse av akseptfristen forutsetter skriftlig søknad før fristens utløp.

Endringer i prosjektet

Vesentlige endringer i prosjektet, budsjett eller tidsplan må omsøkes skriftlig og godkjennes av Kulturrådet.

Tilbakehold og tilbakebetaling av tilskudd

Tilskudd fra Norsk kulturfond utbetales i rater. Ved manglende innsending av rapport / regnskap innen fastsatt frist, vil den delen av tilskuddet som ikke er utbetalt bli holdt tilbake. Den delen av tilskuddet som er holdt tilbake vil da kunne bli tilbakeført til Norsk kulturfond.

Tilskuddsmidler som ikke nyttes etter forutsetningene skal tilbakebetales til Kulturrådet.

Dersom Kulturrådet avdekker at tilskuddet ikke nyttes etter forutsetningene, at tilskuddet er gitt på bakgrunn av urette opplysninger eller at det foreligger andre vesentlige brudd på vilkårene, kan Kulturrådet holde tilbake tilskudd som ikke er utbetalt og kreve at utbetalte tilskudd betales tilbake.

Andre betingelser

Det skal gjøres kjent at prosjektet er støttet av Kulturrådet.

Logo kan lastes ned fra Kulturrådets nettsider

Der det gis tilskudd til prosjekter hvor det selges billetter forutsettes det at alle innehavere av ledsagerbevis for funksjonshemmede gis rett til gratis billett for sin ledsager, eller at det tilbys rabatt som gjør at samlet pris ikke overstiger prisen for en ordinær billett.

Rapportering og regnskap

Rapport og regnskap

Tilskuddsmottaker skal senest tre måneder etter sluttdatoen som er satt for prosjektet sende inn rapport og regnskap. Dersom det ikke er avtalt utsettelse med Norsk kulturråd gjelder sluttdatoen som er oppgitt i søknaden.

Den faglige rapporten skal gjøre rede for gjennomføringen av prosjektet sett i forhold til prosjektbeskrivelsen og vilkår for tilskuddet.

Presseomtale, publikums-/deltakerantall tas med der det er relevant.

Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er brukt og settes opp slik at det kan sammenholdes med innsendt budsjett. Tilskudd fra Kulturrådet og andre offentlige tilskuddsytere skal spesifiseres. Bilag må kunne framlegges ved forespørsel. Avvik på mer enn 10 % mellom regnskapet og budsjettet som lå til grunn for tilskuddet skal kommenteres.

Merk at Kulturrådet kan stille særlige vilkår til rapport og regnskap i forbindelse med tildeling av tislkudd.

Revisjon

For tilskudd over 400 000 kroner skal regnskapet revideres av statsautorisert revisor eller registrert revisor. Dette gjelder også dersom samme prosjekt er gitt tilskudd fra flere ordninger i Norsk kulturfond og tilskuddene til sammen utgjør over  400 000 kroner. Institusjoner og organisasjoner som benytter kommunerevisjon eller annen offentlig revisjonsorgan skal levere rapport fra disse.

For prosjekter som har mottatt tilskudd før 1. desember 2021 er gjeldende revisjonsgrense kr 200 000, som fastsatt i kontrakt for tilskudd.

Merk at Kulturrådet kan stille særskilte krav til type revisjon i forbindelse med tildeling av tilskudd.

Hvordan sende inn rapporten?

Alle tilskuddsmottakere som aksepterer sin kontrakt etter 2. november 2017, skal rapportere via Altinn.

Du vil få to varsler om rapportering før rapportfristen. Det første kommer tre måneder før rapportfristen og det andre to uker før fristen. Disse varslene kommer i din meldingsboks i Altinn. Hvis du ikke rapporterer innen fristen, bortfaller resten av tilskuddet automatisk. Les artikkel om strengere oppfølging.

Hvis du har behov for å utsette en rapporteringsfrist, ta kontakt med saksbehandler i god tid før fristen slik at vi kan vurdere utsettelse. Hvis du venter til rapporteringsfristen har gått ut vil eventuelle gjenstående midler automatisk bli trukket tilbake. Også allerede utbetalte midler kan kreves tilbakebetalt. Ikke utbetalte midler vil bli tilbakeført til Kulturfondet, og kommer annen kunst og kultur til gode.

Tilskuddsmottakere som har akseptert kontrakt før 2. november 2017, skal, som tidligere, sende rapportdokumentene på epost til post@kulturdirektoratet.no med henvisning til prosjektnummer.

Evaluering

Tilskuddsmottaker plikter å fremlegge etterspurt dokumentasjon dersom Kulturrådet krever det i forbindelse med evaluering av prosjektet.