Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning Fond for lyd og bilde

Prosjektstøtte billedkunst

Se vedtakslister

Viktig melding:

Det er obligatorisk å levere vedlegg i denne tilskuddsordningen.
Les informasjon under «Krav til søknaden» og i selve søknadsskjemaet.

Søknadsfrister

feb

06

2024

Kl. 13:00

sep

03

2024

Kl. 13:00

Formål

Formålet med ordningen er å fremme produksjon av nye billedkunstprosjekter.

Fond for lyd og bilde forvalter midlene for ordningen. Kulturdirektoratet er sekretariat.

Åpne alle

Hva kan få støtte?

Tilskudd til billedkunst fra Fond for lyd og bilde gjelder:

 • Utgifter knyttet til en ny produksjon av digital kunst, videokunst og fotografi der rettighetshaver/e eller produksjonsselskap (på vegne av rettighetshaver) står som søkeren.
 • Det kan søkes tilskudd til utgifter knyttet til ny produksjon og formidling av performance og lydkunst som inngår i billedkunstprosjekter innenfor kategoriene digital kunst, videokunst og fotografi.
 • Det kan i tillegg i den samme søknaden om produksjon også søkes om tilskudd til å dekke utgifter knyttet til markedsføring, PR-tiltak eller annonsering for det samme billedkunstprosjektet.
 • Ett billedkunstprosjekt og ikke en portefølje av billedkunstprosjekter.
 • Rettigheter til billedkunstverket må være i Norge.
 • Ordningen gjelder produksjon av selve billedkunstprosjektet, ikke forprosjekter eller utvikling.
 • Det må planlegges visninger/fremføringer av det ferdige billedkunstprosjektet for et publikum på en fysisk arena. 
 • Premierested/arena for åpningsutstilling må oppgis. Oppgi gjerne også hvilke andre visningssteder der verket er planlagt vist.
 • Det kan i samme søknad i tillegg søkes om midler til markedsføring, PR eller annonsering av billedkunstprosjektet.
 • Dersom en offentlig finansiert institusjon/institusjonsteater oppgis som samarbeidspart, må det gå tydelig fram hva institusjonen bidrar med og hvem som har rettighetene til produksjonen det søkes tilskudd til.

 

For søknad om Prosjektstøtte visuell kunst i Norsk kulturfond les gjerne mer her:

Se Prosjektstøtte visuell kunst

Se nettside til Norske Billedkunstnere og Fritt Ord

Hvem kan søke?

Rettighetshavere, utøvende kunstnere og produksjonsselskaper som bor og
hovedsakelig har sitt virke i Norge kan søke et tilskudd i Fond for lyd og bilde.

Søkere til Fond for lyd og bilde må ha registrert bosted i Norge og et kunstnerisk og profesjonelt virke i Norge.

Når produksjonsselskaper og management søker på vegne av rettighetshaver/e bør det komme frem i søknaden at prosjektet er i samarbeid med rettighetshaver/e.

Forskrift om tilskudd fra Fond for lyd og bilde

OBS: I tillegg angir en føring i styrets retningslinjer at arrangører og visningssteder normalt ikke innvilges tilskudd fra Fond for lyd og bilde.

Krav til søknaden

Les hjelpetekstene i skjemaet. Aktiver «?» for å lese hjelpetekstene i søknadsskjema.

Merk: Vedlegg gjerne spesifisert budsjett og finansieringsplan, i tillegg til budsjettoppsettet i søknadsskjemaet i Altinn.

 • Det skal foreligge plan for formidling, visning eller distribusjon av det ferdige billedkunstprosjektet ved innsendelse av søknaden.
   
 • Det er en fordel å vedlegge intensjonsavtaler med visningssteder eller planer for formidling gjennom profesjonelle distribusjonskanaler i billedkunstfeltet.

Obligatoriske vedlegg:

 • Materiale som er relevant for prosjektet det søkes midler til.
 • Eventuelt korte og representative eksempler på tidligere arbeider/ produksjoner.
 • Forklar hva vedlegget er og hvordan det er relevant for søknaden.

Obligatorisk vedlegg for alle søknader til Fond for lyd og bilde:

 • CV eller omtale av kunstnerisk ansvarlig, hovedprodusenten og de viktigste medvirkende i prosjektet. Dette kan gjerne samles i en felles PDF.

Generelt om vedlegg:

 • Alle vedlegg skal være digitale og må være tilgjengelige i minimum 6 måneder etter søknadsfristen. 
 • Husk å oppgi passordet i kommentarfeltet for lenker til filmer i Vimeo etc.
 • OBS Vedlegg i lenker til nettsider eller skydelingstjenester som Dropbox eller Google Drive godkjennes ikke fordi filene da kan forbedres og redigeres i etterkant av innsendt søknad.
 • Eventuelle nettlenker må peke direkte til det aktuelle relevante materialet.

OBS: Fond for lyd og bilde tar ikke ansvar for å lete etter informasjon i portaler eller lete gjennom hele nettsider.

Generelt om søknader til Fond for lyd og bilde

Generelle krav for alle søknader til Fond for lyd og bilde:

 • Den som er hovedansvarlig for prosjektet skal stå som søker og må ha de nødvendige rettighetene til prosjektet det søkes tilskudd til.
 • Det må vises til et kunstnerskap og profesjonelt virke innenfor det kunstuttrykket ordningen man søker gjelder for. Bakgrunn og profil presenteres i vedlagt CV eller omtale.
 • Gjennomføringsevne og samarbeid med profesjonelle aktører for produksjon, formidling og distribusjon i relevant kunstfelt vektlegges.
 • Det tildeles ikke tilskudd til prosjekter som er gjennomført før søknadsfristen.
 • Fond for lyd og bilde fullfinansierer normalt ikke prosjekter, og det forutsettes at søker budsjetterer med andre finansieringskilder.

Fond for lyd og bilde innvilger ikke tilskudd til:

 • Virksomheter med betydelig offentlig driftstilskudd/grunnfinansiering.
  Oppgi i søknaden dersom virksomheten mottar driftstilskudd eller annen grunnfinansiering fra offentlige instanser nasjonalt, regionalt eller kommunalt.
 • Seminarer, studiereiser, ren reisevirksomhet eller utgifter til kurs eller utdanning.
 • Innkjøp, vedlikehold og drift av utstyr og instrumenter.
 • Produksjon og lansering av spill.
 • Forprosjekter, piloter og research.
 • Amatørvirksomhet eller til studenter som er i et utdanningsløp og er tilknyttet et studiested. Det kan gis tilskudd til de profesjonelles bidrag i samarbeidsprosjekter mellom profesjonelle og amatører.

Om søknad på nytt til det samme prosjektet

Hvis det allerede er mottatt et tilskudd til prosjektet i ordningen, så kan det ikke søkes ekstra tilskudd til det samme prosjektet Fond for lyd og bilde.

Hvis det tidligere er mottatt et avslag, så kan det søkes på nytt i samme ordning til samme prosjektet i Fond for lyd og bilde. Huk av for dette i søknadsskjemaet og beskriv endringer i prosjektet siden forrige søknad.

Det er mulig for en søker å sende flere søknader om ulike prosjekter til samme ordning i samme søknadsrunde. Det må fylles ut og sendes eget søknadsskjema for hvert prosjekt.
 

Søknadsskjema

Les utlysningsteksten nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema.

Har du problemer med å logge deg på eller sende vedlegg?

Se brukerstøtte i Kulturdirektoratet

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari. Windows = Chrome

Utenlandsk søker/Foreign applicant

Har du ikke norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du kontakte support senest 14 dager før søknadsfrist. Hvis du har et registrert fast bosted utenfor Norge, så kan du ikke motta et tilskudd fra Fond for lyd og bilde, dette jfr Forskriften om tilskudd fra Fond for lyd og bilde.

If you do not have a Norwegian social security number or D-number, contact support@kulturdirektoratet.no no later than 14 days before application deadline. If you have a registered permanent residence outside Norway, you cannot receive a grant from The Audio and Visual Fund/Fond for lyd og bilde. This cf. Law Regulations for The Audio and Visual Fund/Fond for lyd og bilde.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Vurdering av søknaden

I vurderingen av søknadene legges det overordnet vekt på kunstnerisk kvalitet, profesjonalitet og prosjektets relevans i forhold til ordningens formål. Utvalget gjør en helhetlig vurdering av alle mottatt søknader hver runde. I den samlede prioriteringen av søknader tas det også hensyn til gjennomføringsevne, representasjon mht sjanger og uttrykk, geografi og mangfold.

Søknadene vurderes av fagutvalg for billedkunst i Fond for lyd og bilde som gjør søknadsvurdering ut fra kunstnerisk skjønn i samsvar med tilskuddsordningens formål.

Hvert fagutvalg oppnevnes av styret i Fond for lyd og bilde for 2 år.

Fond for lyd og bilde mottar langt flere søknader enn det er midler til. Dette betyr at utvalgene må foreta strenge og ofte krevende prioriteringer, som medfører at også kvalitetsprosjekter kan få avslag eller motta lavere tilskuddssum enn det er søkt om.

Slik behandles søknaden

Se hvordan søknadene blir behandlet, fra søknaden er sendt inn til vedtak offentliggjøres på nettsiden.

Slik behandles søknaden til Fond for lyd og bilde

Rapportering for tilskudd fra Fond for lyd og bilde

Det skal gjøres kjent at prosjektet er støttet av Fond for lyd og bilde.

Logo Norsk Fond for lyd og bilde

Logos English The Audio and Visual Fund

 

Generelt

Fond for lyd og bilde er en selvstendig fond med lovforskrift og en årlig økonomisk ramme fra Kulturdepartementet. Alle som mottar et tilskudd fra Fond for lyd og bilde må levere rapport og prosjektregnskap som viser hvordan tilskuddet er benyttet.

Tilskuddet skal benyttes til formålet det er bevilget til. Dersom tilskuddet ikke brukes i tråd med forutsetningene, kan Fond for lyd og bilde kreve at midlene blir tilbakebetalt. Manglende rapportering kan få konsekvenser for muligheten til nye tilskudd. Det kan være nyttig å lese gjennom tips til søkere for generell informasjon om hva rapport og regnskap skal inneholde.

Når tilskudd innvilges vil tilskuddsmottaker motta en kontrakt for tilskuddet der vilkår og krav til rapportering fremkommer via Altinn. Kontrakten må aksepteres via Altinn. Tilskuddet utbetales i to rater. Første rate (50%) utbetales når søker har levert signert kontrakt for tilskuddet. Andre rate (50%) utbetales når søker har levert rapport for prosjektet og rapporten er godkjent av saksbehandler. Prosjektregnskap og rapport med dokumentasjon for fullført prosjekt leveres via Altinn. Regnskapet skal speile opprinnelig budsjett i søknaden og avvik kommenteres. Når tilskuddsbeløpet fra Fond for lyd og bilde er over kr 100 000 skal regnskapet være revidert av registrert eller statsautorisert revisor.

Les om revisjonskravet i forskriften: Lovdata: Forskrift om tilskudd fra Fond for lyd og bilde

Rapportering og regnskap

Alle som mottar tilskudd fra Fond for lyd og bilde skal rapportere på mottatt tildeling i tråd med vilkårene i kontrakten du har akseptert. Les i veiledningen om hva regnskap og rapport skal inneholde og om hvordan du sender den inn.

Rapportering til Fond for lyd og bilde skal skje fra plattformen Altinn. Om lag 90 dager før rapporteringsfristen vil du få et varsel via Altinn om at du må logge inn der for å levere regnskap og rapport.

Regnskapet skal speile det opprinnelige budsjettet i søknaden. Avvik kommenteres.
I tillegg til regnskap skal det leveres dokumentasjon på det fullførte prosjektet.

Les om rapportering for tilskudd fra Fond for lyd og bilde:
Se Veiledning om rapportering til Fond for lyd og bilde