Hopp til innhold

Søk støtte

TILSKUDDSORDNING – KULTURRÅDET

Aspirant­ordningen

Se vedtakslister

Viktig melding:

Kulturrådet flytter søknadsfristen for denne ordningen frem i 2024!

Ny frist er 7. mai kl 13:00.

 

Til orientering: Kulturrådet har lansert en forsøksordning der kunst- og kulturvirksomheter kan få tilskudd til å ansette aspiranter med funksjonsnedsettelser.

Forsøksordning for aspiranter med funksjonsnedsettelser

Formål

Etnisk, kulturell og språklig bakgrunn kan utgjøre et hinder for rekruttering til kunst- og kulturrelaterte yrker. Ordningen skal motvirke slik strukturell diskriminering gjennom å sikre økt tilgang til arbeid i kunst- og kultursektoren for kvalifiserte søkere. 

Åpne alle

Forvaltning av ordningen

Kulturrådet forvalter ordningen og midlene kommer fra Kulturfondet. Kulturdirektoratet er sekretariat.

Hva kan det søkes om tilskudd til?

Det kan søkes om tilskudd til å ansette kunstnere eller kulturarbeidere med etnisk minoritetsbakgrunn, i 100 prosent stilling som aspirant i normalt ett år. Fraviker søknadsperioden ett år, må planlagt fordeling av stillingsbrøk i aspirantperioden beskrives og begrunnes i søknaden.

Virksomheten må forplikte seg til å gi aspiranten oppgaver som sikrer faglig og kunstnerisk utvikling, og som samsvarer med virksomhetens mål og behov, slik at aspirantens arbeidsmuligheter i kunst- og kulturlivet styrkes.

Hva kan det ikke søkes om tilskudd til?

Det kan ikke søkes om tilskudd til prosjekter som faller utenfor aspirantordningens formål.

Hvem kan søke?

Profesjonelle kunst- og kulturvirksomheter kan søke om å få tilsette en aspirant. Ordningen omfatter alle kunstformer og kreative næringer, og aspirantstillingen kan være knyttet til både kunstneriske, tekniske og administrative funksjoner. Virksomheter med fast årlig statstilskudd kan også søke ordningen.

Aspirantstipendet skal i sin helhet gå til å lønne aspiranten, og virksomheten må være økonomisk i stand til å ansette aspiranten på ordinære vilkår.

Det er virksomheten som skal sende inn søknad om tilskudd til aspirantstilling. Søknaden må være utarbeidet i samarbeid med en navngitt kandidat, og skal reflektere kandidatens egen faglige motivasjon for aspirantperioden.

Virksomhetene blir oppfordret til å ta kontakt med aktuelle aspirantkandidater og kandidater blir oppfordret til å ta kontakt med aktuelle virksomheter, for å etablere et samarbeid i søknadsprosessen. 

Kandidaten må ha fullført kunst- og kulturfaglig utdanning eller tilsvarende praksis. Ordningen omfatter også administrasjon, produsent- og arrangørvirksomhet, og utdanning som kvalifiserer til administrative stillinger i kunst- og kulturvirksomheter vil også godkjennes. Kandidaten kan ikke være i et utdanningsløp som er relevante for aspirantstillingen det søkes tilskudd for samtidig som den planlagte aspirantperioden.

For å bli ansatt i aspirantstilling må kunstneren/kulturarbeideren være bosatt i Norge og ha norsk arbeids- og oppholdstillatelse. I de tilfeller det er aktuelt er virksomheten selv ansvarlig for å sette seg inn i utlendingsmyndighetenes til enhver tid gjeldende krav og forpliktelser.

Krav til søknaden

Les også hjelpetekstene i skjemaet. Disse er merket med «?».

Søknaden skal leveres via Kulturdirektoratets søknadsportal i Altinn, innen utløpet av søknadsfristen. Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Kulturrådet. Søknader som ikke har kommet inn til søknadsfristens utløp, eller som faller utenfor ordningen, vil bli avvist.

Obligatoriske vedlegg:

  • CV for kanidaten
  • Motivasjonsbrev fra kandidaten. Dersom dette mangler, må det begrunnes i søknaden.
  • Virksomhetens årsrapport/årsmelding for fjoråret.

Søknadsskjema

Les utlysingsteksten nøye før du begynner å fylle ut det elektroniske søknadsskjemaet. 

Har du problemer med å logge deg på eller sende vedlegg?

Se brukerstøtte

Anbefalte nettlesere

For at skjemaet skal vere mest mulig brukervennlig anbefaler vi følgende nettlesere:

MAC = Safari.  Windows = Chrome.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Vurdering av søknaden

I vurderingen av alle søknader til Norsk kulturfond legges det vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet. Søknadens relevans i forhold til ordningens formål og Kulturrådets overordnede strategi, vurderes også. I denne ordningen legges det stor vekt på arbeidsgivers evne til å tilby et godt og tilrettelagt arbeidsopphold som samsvarer med aspirantens motivasjoner og ambisjoner. Andre hensyn som vektlegges i den samlede prioriteringen av søknader er gjennomføringsevne, geografisk fordeling og mangfold.

Ved søknader fra virksomheter med fast årlig statstilskudd vurderes nivået på virksomhetens årlige statstilskudd, samt virksomhetens egeninnsats/bidrag i aspirantperioden.

Forsinkelser som ikke er avtalt, eller manglende rapport/regnskap i tidligere saker hvor søkeren har fått tilskudd av Kulturrådet, kan også bli vektlagt i vurderingen av søknaden.

Søknadene blir vurdert av

Faglig utvalg for tverrgående ordninger

Beregning av tilskudd

Aspirantstipendet skal i sin helhet gå til å lønne en aspirant i virksomheten. Det forutsettes at aspiranten ansettes på ordinære vilkår: Det skal utarbeides en arbeidsavtale, jfr. arbeidsmiljøloven §§ 14-5 og 14-6. Feriepenger blir opparbeidet og skal utbetales i hht. ferielovens bestemmelser og det skal betales arbeidsgiveravgift. Disse kostnadene skal som et minimum dekkes av arbeidsgiver. Tildelingssummen i aspirantordningen er 400 000.

Slik behandles søknaden

Se hvordan søknadene blir behandlet, fra søknaden blir sendt inn til vedtakene blir offentleggjort.

Slik behandles søknaden - Norsk kulturfond

Vilkår for utbetaling

Utbetaling for aspirantordningen skjer i én rate. Hele tilskuddet utbetales når søker har akseptert kontrakten.

Bortfall av tilskudd - akseptfrist

Dersom tildelingen ikke er akseptert innen fristen som er fastsatt i kontrakten, faller tildelingen bort. Eventuell utsettelse av akseptfristen forutsetter skriftlig søknad før fristens utløp.

Endringer i prosjektet

Vesentlige endringer i prosjektet, budsjett eller tidsplan må omsøkes skriftlig og godkjennes av Kulturrådet.

Tilbakebetaling av tilskudd

Tilskuddsmidler som ikke nyttes etter forutsetningene, skal tilbakebetales til Kulturrådet.

Dersom Kulturrådet avdekker at tilskuddet ikke nyttes etter forutsetningene, at tilskuddet er gitt på bakgrunn av urette opplysninger eller at det foreligger andre vesentlige brudd på vilkårene, kan Kulturrådet holde tilbake tilskudd som ikke er utbetalt, og kreve at utbetalte tilskudd betales tilbake.

Andre betingelser

Det skal gjøres kjent at prosjektet er støttet av Norsk kulturråd.

Logo kan lastes ned her.

Kulturrådet forutsetter at virksomheter honorerer kunstnere og fagpersoner i tråd med gjeldende avtaler, vederlagsordninger og anbefalte satser, der dette er relevant. Dette skal da framkomme av rapport og regnskap.

Rapport og regnskap

Tilskuddsmottaker skal senest tre måneder etter sluttdatoen som er satt for prosjektet sende inn rapport og regnskap. Dersom det ikke er avtalt utsettelse med Kulturrådet, gjelder sluttdatoen som er oppgitt i søknaden. Aspiranttilskudd er ikke revisjonspliktig.

Den faglige rapporten skal inneholde en kort oppsummering av erfaringene til både virksomheten og aspiranten. Presseomtale, publikums-/deltakerantall tas med der det er relevant.

Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er brukt og settes opp slik at det kan sammenholdes med innsendt budsjett. Tilskudd fra Kulturrådet og andre offentlige tilskuddsytere skal spesifiseres. Bilag må kunne framlegges ved forespørsel. Avvik på mer enn 10 prosent mellom regnskapet og budsjettet som lå til grunn for tilskuddet skal kommenteres.

Norsk kulturråd kan stille særlige vilkår til rapport og regnskap i kontrakten.

Hvordan skal du sende inn rapporten?

Du vil få to varsler om rapportering før rapportfristen. Det første kommer 90 dager før rapporteringsfristen og det andre 14 dager før fristen. Begge kommer i din innboks i Altinn. Dersom du ikke rapporterer innen fristen, faller resten av tilskuddet bort automatisk. Les artikkel om strengere oppfølging.

Dersom du har behov for utsettelse på rapportfristen, ta kontakt med saksbehandler i god tid før fristen slik at vi kan vurdere utsettelse. Om du venter til rapporteringsfristen har gått ut vil eventuelle gjenstående midler automatisk bli trukket tilbake. Også allerede utbetalte midler kan kreves tilbakebetalt. Ikke utbetalte midler vil bli tilbakeført til Kulturfondet, og kommer annen kunst og kultur til gode.

Evaluering

Tilskuddsmottaker plikter å fremlegge etterspurt dokumentasjon dersom Kulturrådet krever det i forbindelse med evaluering av prosjektet.