Hopp til innhold
Vedtaksliste

ARENA - tilskuddsordning for bygg og infrastruktur (tidl. Rom for kunst)

Søk støtte

Om søknadsrunden

Tendenser og trekk i søknadsmaterialet

Kulturrådet har denne runden tildelt 14,5 millioner kroner til 43 kunst- og kulturarenaer over hele landet. Totalt 105 søknader med et samlet søknadsbeløp på 79 millioner kroner ble behandlet i møtet.

Søknadstallet i denne runden er rekordhøyt. Nesten halvparten av søkerne er nye for ordningen, og over 20% av søknadene kommer fra aktører som ikke har søkt tilskudd fra Kulturrådet tidligere. Sjangermessig er det flest søknader fra arenaer innenfor visuell kunst og tverrfaglige uttrykk, men også scenekunst- og kulturvernarenaer er godt representert blant søknadene. 
Søknadene kommer fra hele landet, med et tyngdepunkt i Vestland, Oslo og Viken. Flere av prosjektene er imidlertid lokalisert på mindre steder, utenfor store byer, noe som bidrar til at prosjektene når bredt ut geografisk. Et eksempel er Målselv kommune, som mottar tilskudd til utviklingen av et flerbruksrom med intimscene i Høgtun kulturklynges fellesarealer. Lokalene skal bl.a. benyttes til konserter, øvelser, forelesninger, utstillinger, møter, seminarer og kurs av et bredt lag av lokale kulturaktører, både profesjonelle arrangører, offentlige aktører og frivillige lag og foreninger.

Selv om enkelte søknader er knyttet til helt nye bygg, eller mobil eller digital infrastruktur, dreier hovedvekten av de omsøkte prosjektene seg om tilpasning av eksisterende bygg og lokaler. I søknadsbunken er det mange fine eksempler på hvordan eldre bygningsmasse ivaretas for ny bruk. Blant disse er Fellesverkstedet Myren grafikk, som mottar tilskudd til å etablere et nytt visningsrom for visuell kunst, Galleri Myren, i driftsbygningen på Myren gård i Vågsbygd, Kristiansand. De nye lokalene vil være universelt utformet, og skal åpne våren 2025, i forbindelse med fellesverkstedets 50-årsjubileum og Grafikkens år i Kristiansand.

Mange søkere viser stor bevissthet når det kommer til bærekraft og miljøhensyn i utvikling/oppgradering av bygg og infrastruktur. I tillegg gjelder over 20% av søknadene tilskudd til universell utforming av lokaler og infrastruktur. Bergen Kjøtt mottar tilskudd til å oppgradere og oppskalere publikumsarenaen Fabrikkhallen, et prosjekt som både skal doble publikumskapasiteten og bidra til økt tilgjengelighet. I prosjekteringen fokuseres det også på energieffektivitet og at tiltakene skal bidra til redusert strømforbruk.

Nesten 40% av søknadene er arenaer eller aktører som har tydelige satsinger for målgruppen barn og unge. Relativt få av disse er prosjekter rendyrket for målgruppen. Et unntak er imidlertid Cirka Teater, som mottar tilskudd til innledende faser av en større oppgradering av sine lokaler på Nyhavna i Trondheim. Lokalene skal omgjøres til et tverrkunstnerisk senter for barne- og ungdomskunst, kalt Cirka scenefabrikk.

Om Kulturrådets prioriteringer

Det har vært en sterk søknadsrunde, og Kulturrådet har gitt tilskudd til en rekke arenaer som bidrar til å løfte det frie profesjonelle kunstfeltet, kunstnerdrevne initiativer og nye miljøer.
 
I vurderingene av søknadene er det lagt overordnet vekt på kunst- og kulturfaglig kvalitet og profesjonalitet, faglig forankring og begrunnelse for infrastruktur- og arenabehov. Tilgjengelighet og inkludering for alle grupper kunstnere, utøvere og publikum også er prioritert høyt. Andre viktige perspektiver i vurderingen har bl.a. vært planer for innhold og formidling, driftsgrunnlag og organisering, lokal/regional forankring, bærekraft, gjennomføringsevne, prosjektenes åpenhet mot kunst- og kulturfeltene, eiendomsforhold, publikums- og stedsbevissthet, samt grenseoppganger mot andre nasjonale tilskuddsordninger som for eksempel Kulturrom og Nasjonale kulturbygg. Kulturrådet har også vært oppmerksomme på nye søkere og miljøer, og vært bevisste på å ivareta prosjekters momentum og framdrift.
 
Størrelsen på tilskuddene er beregnet ut fra faglige vurderinger av prosjektene, arenaenes tilskuddsbehov samt tilgjengelig budsjettramme. Grunnet det høye søknadstallet har konkurransen om tilgjengelige midler vært ekstra stor. Flere av de prioriterte prosjektene er tildelt et lavere tilskudd enn omsøkt, og mange gode prosjekter er dessverre ikke prioritert. I noen av tilfellene der prosjekter er avslått, har Kulturrådet i vedtaksteksten invitert til å levere ny og forbedret søknad til neste søknadsfrist, med presisering av hva man særlig savner av informasjon.
 
I vurdering av søknader fra aktører som mottar fast årlig statstilskudd har Kulturrådet særlig lagt vekt på om prosjektet det søkes tilskudd til har en forankring i det frie profesjonelle feltet, og om et ev. tilskudd vil komme en bredde av feltet til gode. Kulturrådet har også lagt vekt på institusjonenes eget bidrag inn i prosjektet, sett i lys av størrelsen på driftstilskuddet. 

Infrastrukturbehov i samiske, kvenske/norskfinske og skogfinske miljøer

ARENA-ordningen er i 2024 tilført 1,6 millioner i ekstra midler som er øremerket prosjekter som bidrar til oppfølging av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport, og infrastrukturbehov i samiske, kvenske/norskfinske og skogfinske miljøer. Disse midlene er imidlertid ikke benyttet i denne søknadsrunden, og Kulturrådet ønsker å lyse dem ut til neste søknadsfrist for å stimulere til flere søknader og gi flere miljøer mulighet til å søke.
 
Flere samiske arenaer er like fullt prioritert for tilskudd i denne runden, for eksempel ombygging av nye lokaler ved Porsanger museum (avdeling av RiddoDuottarMuseat), siste byggetrinn ved Lásságámmi kunstner- og forskerresidens i Skibotn, samt DAVVI – senter for scenekunst i Tromsøs mobile og nomadiske scenekunstlavvo Davvi lávdi. 

På tross av et relativt høyt antall søknader fra samiske aktører, er det svært få søknader fra grupper og miljøer for nasjonale minoriteter, eller andre minoritetsperspektiver eller -miljøer. Kulturrådet vil derfor følge med på og jobbe videre med hvordan ARENA-ordningen kan nå ut til nye grupper som den ikke når i dag.

Tall fra søknadsrunden
Antall søknader: 105
Søknadsbeløp: 79 006 716
Antall tildelinger: 43
Tildelingsbeløp: 14 505 000
 

 

Prosess:

  • Søknadsfrist: 5.12.2023 kl. 13:00

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
VELSPEL THUEN Velspel Studio - utstyr Musikk Vestland 2024 20000 8.3.2024 Avslått 0 KYSTKULTURSAMLINGEN I TANANGER Naust i Sykkestraen - Naust Kulturvern Rogaland 2024 700000 8.3.2024 Avslått 0 JØDISK MUSEUM TRONDHEIM Jødisk museum Trondheim - Forprosjekt Visuell kunst Trøndelag 2024 300000 8.3.2024 Avslått 0 MÅLSELV KOMMUNE KULTURAVDELING Høgtun kulturklynge - Utvikling av Fellesarealet - "Hjertet i klynga" Tverrfaglig Troms og Finnmark 2024 524472 8.3.2024 Bevilget 450000 FOTOGRAF ARNFINN JOHNSEN AS Bislett  Stadion - Nasjonalt paralympisk og olympisk æresgalleri Visuell kunst Innlandet 2024 1500000 8.3.2024 Avslått 0 LOFOTEN KULTURHUS KF Lofoten kulturhus - Mikrofonpakke til musikaler-korps-ensemble Scenekunst Nordland 2024 136600 8.3.2024 Avslått 0 STIFTELSEN BREDALSHOLMEN DOKK OG FARTØYVERNSENTER Operasjon Maskinhus - Forprosjekt og ombruk av bygningsmasse Kulturvern Agder 2024 150000 8.3.2024 Bevilget 120000 OSLO OPEN Oslo Open - Karlegging av tilgjengelighet i atelierer Visuell kunst Oslo 2024 183000 8.3.2024 Bevilget 183000 JØDISK MUSEUM TRONDHEIM Jødisk museum Trondheim - Ny utstilling Visuell kunst Trøndelag 2024 1500000 8.3.2024 Avslått 0 STIFTELSEN KUNSTNERNES HUS Kunstnernes Hus - Forprosjekt for rehabilitering Wergelandsveien 17 Visuell kunst Oslo 2024 1200000 8.3.2024 Avslått 0 KNUT STEENS VENNEFORENING Låven, Øygarden i Nord Sel  - Ombygging til kulturbygg Visuell kunst Oslo 2024 250000 8.3.2024 Bevilget 150000 HAVFERD AS SALT - Visuelt prosjekt 2024-2027 Visuell kunst Oslo 2024 929148 8.3.2024 Avslått 0 Ola Gjerjordet Snippen Kunstkontaineren - eit mobilt galleri Tverrfaglig Vestfold og Telemark 2024 350000 8.3.2024 Avslått 0 JØDISK MUSEUM TRONDHEIM Resepsjon og butikk Jødisk museum Trondheim - Forprosjekt - fremskaffe grunnlag for videre prosess Tverrfaglig Trøndelag 2024 50000 8.3.2024 Avslått 0 ALADDIN SCENE AS Aladdin Scene - Tilpasning av publikumsrommet og"backstage" Musikk Viken 2024 215000 8.3.2024 Bevilget 215000 FORDYPNINGSROMMET FLEINVÆR AS The Letter Box - Arkitektur: opplevelsesrom Tverrfaglig Nordland 2024 349700 8.3.2024 Avslått 0 AGGREGAT KUNSTNERFELLESSKAP Mottaket prosjekt- og visningsrom - Tilpasning av eksisterende lokaler Tverrfaglig Møre og Romsdal 2024 150000 8.3.2024 Bevilget 150000 FRANZEFOSS MINERALS AS Kalkmølla Kulturstasjon - Oppgradering av bygget innvendig, samt permanent utstilling Kulturvern Viken 2024 4000000 8.3.2024 Avslått 0 PREFORM AS Samvirket - Utstyrsoppgradering etter ny innflytting Tverrfaglig Vestland 2024 735000 8.3.2024 Bevilget 500000 BUSKERUD KUNSTSENTER Buskerud Kunstsenter - Oppgradering og omlegging av lysanlegg til LED-belysning Visuell kunst Viken 2024 250000 8.3.2024 Avslått 0 HITRA BIBLIOTEK Bibliotekscenen - Oppgradering av sceneområdet Hitra Bibliotek Tverrfaglig Trøndelag 2024 170000 8.3.2024 Bevilget 150000 STIFTINGA MUSEUMSSENTERET I HORDALAND Tekstilindustrimuseet, MUHO - Forprosjekt, verkstad og universell utforming Kulturvern Vestland 2024 550000 8.3.2024 Bevilget 200000 KUNSTSKANSEN Blaker skanse - ombygging,oppgradering,og nybruk av atelier Visuell kunst Viken 2024 1470000 8.3.2024 Avslått 0 SÅHEIM FOLKETS HUS VENNEFORENING Såheim Folkets Hus - rehabilitering- tilbakeføring til opprinnelig materialbruk Kulturvern Vestfold og Telemark 2024 400000 8.3.2024 Avslått 0 BÆRUM KOMMUNE KULTUR OG KULTURHUS Arbeidstittel: Hamang sirkusfabrikk - Produksjonslokaler for scenisk nysirkus Scenekunst Viken 2024 300000 8.3.2024 Bevilget 200000 RIDDODUOTTARMUSEAT Porsanger museum - Ombygging av lokaler for Porsanger museum Visuell kunst Troms og Finnmark 2024 400000 8.3.2024 Bevilget 400000 FORENINGEN BRUDD BRUDD - oppgraderingsprosjekt Visuell kunst Oslo 2024 506950 8.3.2024 Bevilget 250000 STIFTELSEN BERGEN KJØTT Bergen Kjøtt - Upgrade of Fabrikkhallen to accessible 500-person venue. Tverrfaglig Vestland 2024 1000000 8.3.2024 Bevilget 1000000 ØRA MUSIKK AS Øra Studio - Studiofellesskap Musikk Trøndelag 2024 150000 8.3.2024 Avslått 0 RJUKAN SOLARPUNK ACADEMY Tinn Museum - første trinn, oppgradering og tilrettelegging av kulturarena Tverrfaglig Vestfold og Telemark 2024 400000 8.3.2024 Avslått 0 LØVENVOLD THEATER AS Løvenvold Theater - Restaurering av kulturhus Kulturvern Møre og Romsdal 2024 2087000 8.3.2024 Bevilget 500000 BØRSEN KULTURHUS Børsen Kulturhus - Universell utforming av inngangsparti. Tverrfaglig Innlandet 2024 550000 8.3.2024 Bevilget 400000 STIFTELSEN LASSAGAMMI Lásságámmi - kunstner- og forskerresidens - Oppgradering og tilpasning - fase 3 Tverrfaglig Troms og Finnmark 2024 650000 8.3.2024 Bevilget 400000 OSLO KUNSTFORENING Oslo Kunstforening - Utbedring og oppgradering av lokaler og formidlingsplattformer Visuell kunst Oslo 2024 530000 8.3.2024 Avslått 0 PIANOFORTE Pianoforte - Ombygging, oppgradering og tilpasning av lokalene vi skal leie Tverrfaglig Innlandet 2024 900000 8.3.2024 Avslått 0 FELLESVERKST.MYREN GRAFIKK Galleri Myren - Ombyggingsprosjekt ved tømrerlinja Tangen Videregående skole Visuell kunst Agder 2024 500000 8.3.2024 Bevilget 500000 KARTELLET FELLESVERKSTED Kartellet fellesverksted - Forprosjekt Visuell kunst Rogaland 2024 95152 8.3.2024 Bevilget 90000 ANIMA KULTUR ARENA Anima Kultur Arena - Forprosjekt for etablering av kulturarena og residens Tverrfaglig Innlandet 2024 259000 8.3.2024 Bevilget 150000 LØTEN KUNSTHALL Løten Kunsthall - kunsthall Visuell kunst Innlandet 2024 900000 8.3.2024 Avslått 0 KULTURSTASJONEN AS Kulturstasjonen - Ombygging og tilpasning av lokale til ny kulturarena Tverrfaglig Vestfold og Telemark 2024 200000 8.3.2024 Avslått 0 FORENINGEN LONGVA KUNSTNERRESIDENS Foreninga Longva kunstnerresidens - Byggetrinn 1 av tilpassing av eksisterande lokaler Tverrfaglig Møre og Romsdal 2024 900600 8.3.2024 Bevilget 400000 AIRA DANCE COMPANY AB Samiskt Danscenter - Anpassning av lokal till dans och cirkus med samisk värdegrund. Scenekunst Utlandet 2024 3697090 8.3.2024 Avslått 0 ARKIVETS VENNEFORENING ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter - Utvikling av ny utstilling Kulturvern Agder 2024 350000 8.3.2024 Avslått 0 BRØTSØBRUDDET AS Brøtsøbruddet - Utendørs kulturarena i et nedlagt steinbrudd på Brøtsø, Vestfold Tverrfaglig Vestfold og Telemark 2024 120000 8.3.2024 Avslått 0 HAI KU AS Fryseriet - The Freezer - Forprosjekt Tverrfaglig Nordland 2024 350000 8.3.2024 Avslått 0 STIFTELSEN VERDENSTEATRET Verdensteatret - visningsrom - Oppgradering og tilpasning av eksisterende lokaler Scenekunst Oslo 2024 838250 8.3.2024 Avslått 0 NESODDEN KUNSTNERE Galleri på hjul - midler til å realisere prosjektet (selv bygget Galleri på hjul) Visuell kunst Viken 2024 600000 8.3.2024 Bevilget 200000 NORDNORSK DESIGN- OG ARKITEKTURSENTER En by for alle: Inkluderende Arktiske Byrom - Inkluderende Arktisk Byrom Tverrfaglig Troms og Finnmark 2024 400000 8.3.2024 Avslått 0 EILERTSEN & GRANADOS TEATERKOMPANI ANS Eilertsen og Granados Teater - Renovering - restaurering Scenekunst Nordland 2024 760000 8.3.2024 Bevilget 500000 SONJA HENIES OG NIELS ONSTADS STIFTELSE STUDIO - Akustisk tilrettelegging Tverrfaglig Viken 2024 450000 8.3.2024 Avslått 0 MUSIKKONTORET ØKS, ØSTAFJELSKE KOMPETANSESENTER FOR MUSIKK Laboratoriet - Brodahls Gummivarefabrik - Nyskaping og nettverk mellom forskjellige kulturaktører og miljøer Tverrfaglig Viken 2024 200000 8.3.2024 Avslått 0 AGDENES VEKST AS Agdenes viking og historiesenter - Forprosjekt utprøvingsprosjekt Kulturvern Trøndelag 2024 200000 8.3.2024 Avslått 0 SYV MIL AS SHIFTIT Formidlingssentral - Bærekraftig formidling av scenekunstmaterialer Tverrfaglig Vestland 2024 1000000 8.3.2024 Bevilget 400000 DAVVI - SENTER FOR SCENEKUNST DAVVI-scene DAVVI-lávdi - Nybygg Scenekunst Troms og Finnmark 2024 2000000 8.3.2024 Bevilget 2000000 VESTFOLD KUNSTSENTER Vestfold Kunstsenter - Oppgradering av visningsrom, verksted og profilering Visuell kunst Vestfold og Telemark 2024 512000 8.3.2024 Bevilget 350000 AERIAL aerial - oppgradering av eksisterende lokaler og infrastruktur Visuell kunst Vestland 2024 186638 8.3.2024 Bevilget 150000 NY MUSIKK Mobil arena for audiovisuell kunst - Utvikling og investering i infrastruktur Tverrfaglig Oslo 2024 600000 8.3.2024 Avslått 0 KRAGERØ KUNSTFORENING Kragerø Kunstforenings visningsmodul - Nye utstillingslokaler i visningsmodul på bryggekanten i Kragerø Visuell kunst Vestfold og Telemark 2024 800000 8.3.2024 Avslått 0 AGDENES VEKST AS Agdenes viking og historiesenter - Forprosjekt Utprøvingsprosjekt Kulturvern Trøndelag 2024 100000 8.3.2024 Avslått 0 SMÅBRUKSTEATERET, GLAD KULTUR OG TRADISJON Småbruksteateret - Prosjektering for rehabilitering Tverrfaglig Trøndelag 2024 40000 8.3.2024 Avslått 0 PRAXIS OSLO PRAXIS Oslo - Upgrade and adapt the premises and purchase technical equipment. Scenekunst Oslo 2024 157362 8.3.2024 Avslått 0 OPLANDIA SENTER FOR SAMTIDSKUNST Oplandia senter for samtidskunst - Forprosjekt utbygging av takterrasse Visuell kunst Innlandet 2024 250000 8.3.2024 Bevilget 135000 CIRKA TEATER AS Cirka Scenefabrikk - Ombygging og oppgradering til flerbruk Scenekunst Trøndelag 2024 800000 8.3.2024 Bevilget 800000 TEKSTALLMENNINGEN AS Tekstallmenningen - Arena for tidsskrift og småforlag Tverrfaglig Vestland 2024 125000 8.3.2024 Bevilget 125000 PEACEPAINTING CENTER AS Peacepainting Center - Etablering av kreativ arena for formidling av bildende kunst. Visuell kunst Nordland 2024 850000 8.3.2024 Avslått 0 PRAKSIS PRAKSIS, Oslo Open, Billedkunstnerne i Oslo - Forprosjekt Visuell kunst Oslo 2024 322000 8.3.2024 Avslått 0 PER OVE HAGESTUEN GARDSDRIFT Arnemoen Gard - Ombygging, oppgradering og tilpassing av eksisterende lokaler. Musikk Innlandet 2024 1000000 8.3.2024 Avslått 0 LUFT STUDIOS AS Luft Studios (Tanken Studios) - Tilpasning av eksisterende lokaler og infrastruktur Tverrfaglig Viken 2024 200000 8.3.2024 Avslått 0 STIFTELSEN UNGE VIKEN TEATER Nytt Unge Viken Teater - Prøve- og produksjonslokaler Scenekunst Viken 2024 700000 8.3.2024 Avslått 0 NORDNORSK KUNSTNERSENTER Nordnorsk kunstnersenter - Oppgradering av lyssystem og AV-utstyr Tverrfaglig Nordland 2024 400000 8.3.2024 Bevilget 400000 BERGEN ATELIERGRUPPE Bergen Ateliergruppe - Oppgradering av lokaler Visuell kunst Vestland 2024 225000 8.3.2024 Bevilget 225000 TEKSTILMAKERIET.NO, RANDI ELLINOR PIHL-JONSTANG Tekstilmakeriets vevsenter - Nybygg Kulturvern Vestfold og Telemark 2024 600000 8.3.2024 Avslått 0 CHRISTIANSSANDS KUNSTFORENING Kristiansand Kunsthall - Ombygging av resepsjons- og kontorlokaler Visuell kunst Agder 2024 805000 8.3.2024 Bevilget 500000 TELEMARK MUSEUM Arkivbygget - Klimatisering, innredning og universell utforming Kulturvern Vestfold og Telemark 2024 2000000 8.3.2024 Avslått 0 HAMAR TEATER AS Hamar Teater - "Snorloft" utvikling, utviding av allerede bevilget støtte Scenekunst Innlandet 2024 100000 8.3.2024 Avslått 0 KRISTIAN SCHRØDER Pachinko - Etablering av tekniske fasiliteter for screeningprogram Visuell kunst Oslo 2024 22226 8.3.2024 Bevilget 22000 FOTOGALLERIET Fotogalleriet lokaler i Møllergata 34 - forprosjekter Visuell kunst Oslo 2024 411350 8.3.2024 Bevilget 200000 VELFERDEN SOKNDALS SCENE FOR SAMTIDSKUNST Velferden Sokndals Scene for Samtidskunst - Mulighetsstudie og forprosjekt Tverrfaglig Rogaland 2024 350000 8.3.2024 Bevilget 180000 NARVIK BIBLIOTEK Narvik bibliotek hovedscene - Sceneutvikling Litteratur Nordland 2024 150000 8.3.2024 Bevilget 150000 KRISTIANSUND KUNSTHALL Kristiansund Kunsthall - Universiell utforming Tverrfaglig Møre og Romsdal 2024 2978575 8.3.2024 Avslått 0 FLATEBY SAMFUNNSHUS VENNER Flateby Samfunnshus - Rehabilitering og fornying av teaterlys Scenekunst Viken 2024 253174 8.3.2024 Avslått 0 BRAGERNES SOKN Bragernes Klang - Kulturbygg Tverrfaglig Viken 2024 2500000 8.3.2024 Avslått 0 ENSJØ TEATERHUS OG SCENE Ensjø Teaterhus og Scene - Scene, to øvingsrom, figurteaterverksted, kursrom, kontor Scenekunst Oslo 2024 400000 8.3.2024 Avslått 0 SAMLA AS Samla Blackbox - Bygg- og poduksjonteknisk oppgradering av blackbox Tverrfaglig Oslo 2024 3297499 8.3.2024 Avslått 0 STIFTINGA DEN NORSKE BOKBYEN Tusund og ei natt - Isolering og oppgradering av bygg Litteratur Vestland 2024 500000 8.3.2024 Avslått 0 SUNNFJORD KULTURRÅD Jølstrahuset - rom for skapande arbeid  - Forprosjekt Tverrfaglig Vestland 2024 400000 8.3.2024 Bevilget 250000 NORSKE GRAFIKERE Norske Grafikere - Forprosjekt Visuell kunst Oslo 2024 250000 8.3.2024 Avslått 0 Hege Christina Skredsvig Galleri Skredsvig - Tilbygg Galleri Skredsvig Visuell kunst Viken 2024 350000 8.3.2024 Avslått 0 SALONG AS Den Andre Baren hos Det Andre Teatret - Nytt lydanlegg til scene Scenekunst Oslo 2024 200000 8.3.2024 Bevilget 200000 INGEBORG REFLING HAGENS KULTURHUS FREDHEIM Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim - Opparbeiding av parkeringsplasser Tverrfaglig Innlandet 2024 600000 8.3.2024 Bevilget 300000 HEINE RØSDAL AVDAL Lierdalen kunstresidens (LKR) - Etablere et nytt residens senter for kunstproduksjon Scenekunst Oslo 2024 385000 8.3.2024 Bevilget 200000 EMMAUS LYDSTUDIO Emmaus lydstudio og kulturhus - Ombygging gamalt bedehus til kulturhus Tverrfaglig Vestland 2024 400000 8.3.2024 Bevilget 400000 BIOREGION INSTITUTE AS Biodesign Lab - Ombygging, oppgradering og tilpasning av egne lokaler Tverrfaglig Vestland 2024 1200000 8.3.2024 Avslått 0 TEATERET AS Teateret AS - Restaurering og gjenbruk av stoler og parkettgulv Tverrfaglig Agder 2024 1525530 8.3.2024 Avslått 0 M12 GRUPPEN AS Kulturterminalen - Ombygging Tverrfaglig Vestland 2023 800000 8.3.2024 Avslått 0 HAUGESUND KULTUREIENDOM AS Haugesund Billedgalleri - Oppgradering av belysning Visuell kunst Rogaland 2024 7000000 8.3.2024 Avslått 0 HISTORY DISPOSAL UNIT Sagatun - Rehabilitering, tilpassing, oppgradering og universal utforming Tverrfaglig Vestland 2024 950000 8.3.2024 Avslått 0 MARIT THRANA Mosjøen-Mussere 150 - Tverrkunstnerisk samarbeidsarena Tverrfaglig Nordland 2024 1000000 8.3.2024 Avslått 0 TAG TEAM STUDIO Tag team studio - Bygging av lydstudio Visuell kunst Vestland 2024 70000 8.3.2024 Avslått 0 NORDNORSK DESIGN- OG ARKITEKTURSENTER Inkluderende Arktiske Byrom - Vadsø - Utendørs møteplass i Nord Tverrfaglig Troms og Finnmark 2024 400000 8.3.2024 Avslått 0 MOLDE KULTURBYGG AS Plassen - Nye fellers bruksarealer Tverrfaglig Møre og Romsdal 2024 1537000 8.3.2024 Avslått 0 KUNSTGARASJEN Kunstgarasjen - Kunstgarasjen som arena for effektiv og komfortabel formidling Visuell kunst Vestland 2024 750000 8.3.2024 Bevilget 350000 BERGENSTRIENNALEN AS Bergen Assembly Open Office - Teknisk utstyr som øker bruks- og arrangementsmuligheter Tverrfaglig Vestland 2024 111500 8.3.2024 Bevilget 60000 NOREVEIEN 24, 3 ETG. Noreveien utøverfellesskap - Equipping the dance studio with the mirrors Scenekunst Oslo 2024 64900 8.3.2024 Avslått 0 MÁZE GIEHTADÁIDU Máze Giehtadšidu - Arena oppgradering Tverrfaglig Troms og Finnmark 2024 2000000 8.3.2024 Avslått 0