Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Statlig forsikring for innlån (AVSLUTTET)

Formål

Statlig forsikring av gjenstander som lånes inn fra utlandet og som skal vises på utstillinger i Norge.

Åpne alle

Hva kan det søkes om?

Retningslinjene for ordningen er gitt i Kulturdepartementets regelverk for statlig forsikring av gjenstander som lånes fra utlandet til utstillinger i Norge:

Regelverk for statlig forsikring av gjenstander som lånes fra utlandet til utstillinger i Norge (PDF)

Rules for the government indemnity scheme for objects borrowed from lenders abroad for exhibitions in Norway (PDF)

Hovedpunkt:

Forsikringen omfatter alle farer (risikobegivenheter) som kan ramme forsikringsgjenstanden under transport, lagring og utstilling, med unntak av:

 1. Krig eller krigslignende forhold. Terrorvirksomhet som ikke står i forbindelse med krig eller krigslignende forhold er likevel omfattet.
 2. Naturlig aldring og nedbrytning.

Forsikringen omfatter følgende tap:

 1. Totaltap av forsikringsgjenstanden, jf. pkt. 14 i Kulturdepartementets regelverk.
 2. Skade på forsikringsgjenstanden, jf. pkt. 15 i Kulturdepartementets regelverk.

Forsikringstid

 1. Forsikringen dekker forsikringsgjenstanden under transport, lagring og utstilling i Norge. Hele eller deler av transporten kan likevel være unntatt, såfremt dette er avtalt i det enkelte tilfelle.
 2. Forsikringstiden skal fremgå av forsikringsbeviset, jf. pkt. 10 i Kulturdepartementets regelverk.

For hvert enkelt forsikringstilfelle bærer låntaker en egenandel på 200 000 kroner. Egenandelens størrelse fastsettes i det årlige statsbudsjettet.

Hvem kan søke?

Museer og utstillingsinstitusjoner i Norge kan søke.

Slik søker du

1. Forbered søknad

Søknadsveiledning

Statlig forsikring av utenlandske gjenstander utlånt til utstillinger i Norge

Søknaden må inneholde følgende informasjon (besvares med samme nummerhenvisning og overskrift):

 1. Navn på utstillingen.
 2. Utstillingsinstitusjonens (låntakers) navn, og navn og telefonnummer, samt eventuelt faksnummer og e-postadresse til kontaktperson.
 3. Utlåners navn og adresse, og navn og telefonnummer, samt eventuelt faksnummer og e-postadresse til kontaktperson.
 4. Opplysninger om at utlåner skriftlig vil bekrefte at statlig forsikring i henhold til regelverket godtas.
 5. Eiers navn, og fullmakt til å inngå lånekontrakt med forsikring stilt av den norske stat dersom dette ikke er samme person eller institusjon som utlåner.
 6. En kortfattet motivering for utstillingen.
 7. Nøyaktig angivelse av sted og tidsrom for forsikringens varighet, med opplysninger om hvorvidt forsikringen forutsettes å omfatte transport av utstillingsgjenstandene og eventuelt tidsangivelse for transporten.
 8. Nøyaktig angivelse av utstillingsperioden.
 9. Utstillingens samlede forsikringsverdi, i lokal valuta der gjenstanden hører hjemme og i norske kroner.
 10. En komplett nummeret liste med identifikasjon av hvert utstillingsobjekt det søkes statlig forsikring for, med angivelse av forsikringsverdi i lokal valuta der gjenstanden hører hjemme og i norske kroner (jf. regelverkets punkt 8 og 9).
 11. En bekreftelse om at låntaker har påsett at ikke forsikringsverdiene ligger høyere enn markedsverdien (jf. regelverkets punkt 8).
 12. Opplysning om det har vært uenighet om noen av forsikringsverdienes størrelse, og hvordan konflikten eventuelt er løst.
 13. Opplysninger om spesielle lånebetingelser fra utlåner, for eksempel for sikring, klima, lys, pakking, transport og bruk av kurér (jf. regelverkets punkt 7c).
 14. Begrunnelse av eventuelle omsøkte unntak fra regelverkets bestemmelser.
 15. Bekreftelse om at kontrakten ikke inneholder bestemmelser som strider mot regelverkets bestemmelser, slik at det kan bli reist erstatningskrav mot den norske stat som går lenger enn det regelverket for statlig forsikring åpner for. 
 16. Bekreftelse om at søknadens opplysninger er korrekte.
 17. Til sist skal søknaden undertegnes av ansvarlig person med angitt sted og dato.

Fullstendig søknad må være Norsk kulturråd i hende senest 6 måneder før forsikringen skal tre i kraft (jf. regelverkets punkt 7e). 

Følgende dokumenter skal vedlegges søknaden (jf. regelverkets punkt 8, 9 og 11):

 • liste over utstillingsgjenstandene
 • besvart spørreskjema om sikringsforholdene
 • lånekontrakt
 • kontrakt om transportmåte- og vilkår

Spørreskjema

Det er utarbeidet et særskilt spørreskjema for gjennomgang av sikringsforholdene. Alle spørsmål i dette skjemaet må besvares og alle vedlegg som er nevnt sist i skjemaet må følge med søknaden. 

Spørreskjema i RTF

Spørreskjema i PDF

Regelverk for Statlig forsikring

Det er også viktig å sette seg inn i regelverket for statlig forsikring, utarbeidet av Kulturdepartementet.

Regelverk for statlig forsikring av gjenstander som lånes fra utlandet til utstillinger i Norge (PDF)

2. Send inn søknad

Søknad skal skrives i brevs form og sendes til

Norsk kulturrådPostboks
4808 Nydalen
0422 Oslo

Følgende dokumenter skal vedlegges søknaden (jf. regelverkets punkt 8, 9 og 11):

 • liste over utstillingsgjenstandene
 • besvart spørreskjema om sikringsforholdene
 • lånekontrakt
 • kontrakt om transportmåte- og vilkår

Vurdering av søknaden

 

Kulturdepartementet har det overordnede administrative ansvaret for forsikringsordningen. Kongen i statsråd stiller statlig forsikring for utenlandske utstillinger. Forsikringer innenfor et totalbeløp på 10 millioner kroner kan stilles av Kulturdepartementet.

Norsk kulturråd forestår den daglige administrasjon av forsikringsordningen. Norsk kulturråd har oppnevnt et eget Sikringsutvalg.

Sikringsutvalget skal gjennomgå og vurdere låntakers søknad om forsikring, herunder lånekontrakter mellom utlåner og låntaker, og sikkerhetsforhold knyttet til utstillingslokaler, montering/demontering, lagring, pakking og transport. Sikringsutvalget kan i den forbindelse stille bestemte krav.

Sikringsutvalget skal avgi tilråding til Norsk kulturråd og departementet. Det kan ikke innvilges statlig forsikring med mindre tilrådingen bekrefter at lånekontrakter og sikkerhetsforhold er akseptable og at de stilte krav er oppfylt.