Hopp til innhold

Søk støtte

Tilskuddsordning

Prosjekttilskudd til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur

Se vedtakslister

Viktig melding:

Kulturdirektoratet overtok denne tilskuddsordningen fra Troms og Finnmark fylkeskommune 1. januar 2023. Vi har fordelt halvparten av beløpet i ordningen i april 2023. De resterende midlene lyses ut med søknadsfrist 5. september. Fra 2024 får ordningen én søknadsfrist i året, som blir på høsten.

 

Kulturdirektoratet har også overtatt tilskuddsordningen driftstilskudd til kvensk språk og kultur. Denne ordningen får søknadsfrist 5. desember 2023 for driftsåret 2024. Nettside med retningslinjer og søknadsskjema kommer.

Søknadsfrist

sep

03

2024

Kl. 13:00

Formål

Tilskuddsordningen skal

 • bidra til revitalisering og utvikling av kvensk språk
 • fremme kvensk/norskfinsk kultur

Ordningen skal spesielt fremme kvensk språk og kvensk og norskfinsk identitet hos barn og unge.

Åpne alle

Hvem kan søke?

Tilskudd kan tildeles frivillige organisasjoner, privatpersoner, kommuner, institusjoner og foretak.

Hva kan få tilskudd? 

 • Prosjekter som har som formål å revitalisere kvensk språk.
 • Prosjekter som har som mål å fremme kvensk og norskfinsk kultur.
 • Tiltak for å styrke kvensk språk og kvensk og norskfinsk identitet hos kvenske og norskfinske barn og unge.
 • Dokumentasjon og formidling av kunnskap om kvenene og norskfinnenes situasjon.
 • Prosjekter om kvensk språk og kuktur over landegrensene.

Tiltak/prosjekter som mottar tilskudd må ha som formål å styrke kvensk språk og kvensk og norskfinsk kultur i Norge.

Prosjekter skal være tidsavgrensede og gjennomføres i samsvar med søknaden og i henhold til vilkår og frister som framgår av tilskuddsbrevet.

Det kan vurderes tilskudd over flere år ved særskilte prosjekter. Det skal likevel rapporteres på prosjektet hvert år.

Det kan ikke tildeles midler til rene forskningsprosjekter.

Krav til søknaden

Søker skal benytte søknadsskjemaet på denne siden.

Søknaden må inneholde følgende opplysninger

 • søkerens navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, kontonummer og organisasjonsnummer eller personnummer
 • søkerens særlige kompetanse/kvalifikasjoner for å gjennomføre tiltaket
 • beskrivelse av hva søkeren vil oppnå med tilskuddet og hvordan dette skal bidra til å sikre målet med tilskuddsordningen
 • framdriftsplan for prosjektet, og beskrivelse av aktivitetene som skal gjennomføres i tilskuddsperioden
 • budsjett med presisering av eventuelle administrative kostnader ved gjennomføringen av prosjektet – også opplysninger om egeninnsats og om det er søkt eller mottatt tilskudd fra andre kilder
 • eventuelle planer om å videreføre tiltaket etter tilskuddsperioden
 • eventuell rapport og regnskap for forrige års tilskudd fra tilskuddsordningen, som skal være levert innen fastsatt frist

Følgende vedlegg er obligatoriske

 • framdriftsplan for prosjektet
 • budsjett med finansieringsplan
 • eventuell rapport og regnskap fra tidligere mottatt tilskudd fra ordningen

Søknadsskjema

Les utlysningsteksten og «Krav til søknaden» på denne nettsiden nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema.

Pass også på å lese alle hjelpetekstene. Disse finner du i søknadsskjemaet, merket med «?». Det er viktig at du leser «Krav til søknaden»samtidig som du fyller ut søknadsskjemaet.

Har du problemer med å registrere deg, logge deg på, velge skjema eller sende vedlegg? 

Se svar på ofte stilte spørsmål.

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler det å benytte følgende nettlesere: Mac = Safari. Windows =Chrome.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Hva vektlegger Kulturdirektoratet i vurderingen?

Kulturdirektoratet foretar en helhetlig vurdering av søknadene, og at det fremgår tydelig hvordan prosjektet/aktiviteten oppfyller formålet med ordningen. Kulturdirektoratet legger vekt søkers framstilling av  prosjektets målsetting, omfang og plan for gjennomføring, og at budsjetterte kostnader henger godt sammen. I vurderingen vektlegges det også om det er levert rapport og regnskap for tidligere mottatte tilskudd.

Kulturdirektoratet mottar langt flere søknader enn det er midler til. Det betyr at Kulturdirektoratet må foreta prioriteringer, som medfører at også prosjekter som vurderes som gode vil få avslag eller lavere tilskudd enn det er søkt om.

Slik behandles søknaden

De registrerte søknadene gjennomgår først en formaliakontroll, hvor våre søknadsbehandlere sjekker at skjemaet er riktig utfylt (alle obligatoriske felt). Ved behov kan vi be om tilleggsopplysninger før saksbehandlingen starter. Kulturdirektoratet kan også kontrollere at opplysninger i søknaden er korrekte.

Etter den første gjennomgangen, behandles søknadene samlet og det lages en innstilling.

Innstillingen legges frem for Kulturdirektoratets ledelse som fatter vedtak. Alle søkere får et vedtaksbrev når prosessen er avsluttet.
Oversikt over vedtakene publiseres på nettsidene.

Saksbehandlingen følger Forvaltningslovens bestemmelser.

Hvor lang er behandlingstiden?

Normal behandlingstid er 2-3 måneder.

Hvordan utbetales tilskuddet?

Utbetaling

Søker får tilsendt en kontrakt i Altinn hvis søknaden innvilges, og kontrakten må aksepteres og returneres til Kulturdirektoratet. Tildelingen utbetales i en 80/20 modell. Altså 80 % av beløpet i etter signert kontrakt, og resterende 20 % når rapport og regnskap er godkjent.

Dersom prosjektet er langvarig og for eksempel gjennomføres over to år, utbetales tilskuddet normalt i delutbetalinger.
Ved signering skal eventuelt oppdatert budsjett og gjennomføringsplan legges ved kontrakten. Dersom tilskuddet er mindre enn omsøkt, eller er øremerket deler av prosjektet, skal nytt, balansert budsjett legges ved kontrakten.

Bortfall av tilskudd

Tildelingen faller bort dersom mottatt kontrakt ikke er akseptert innen fristen som er fastsatt i kontrakten. Eventuell utsettelse av akseptfristen forutsetter skriftlig søknad før fristens utløp.

Kan jeg omdisponere eller utsette prosjektet?

Dersom omstendighetene endrer seg, kan du søke Kulturdirektoratet om å omdisponere, endre eller utsette prosjektet. Søknaden må først innvilges av Kulturdirektoratet før det kan gjøres endringer i prosjekt eller budsjett.

•    Dersom du ønsker omdisponering må du passe på at det nye prosjektet oppfyller ordningens formål.
•    Dersom du ønsker utsettelse av prosjektet må du sende inn en ny tidsplan som inkluderer ny sluttdato.

Regnskap og rapport

Tilskuddsmottaker skal levere sluttrapport og regnskap innen 3 måneder etter at prosjektet er avsluttet.

Sluttrapporten skal beskrive hvilke aktiviteter som er gjennomført i prosjektperioden, og en vurdering av i hvilken grad målene for prosjektet er oppnådd.

Tilskudd over 200 000 kroner skal revideres av statsautorisert revisor eller registrert revisor. Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er benyttet og settes opp slik at det kan sammenholdes med innsendt budsjett.

Kan Kulturdirektoratet holde tilbake midler eller gjøre en etterkontroll etter at rapporteringen er godkjent?

Ja, søknaden og tildelingen kan følges av etterkontroll.

Vi kan gjøre en ny kontroll av rapportering og bruken av midler. Det er fordi at enkelte ganger kan nye opplysninger danne grunnlag og skape behov for en etterkontroll, selv om prosjektet er godkjent og avsluttet. Tilskuddsmottageren er forpliktet til å legge til rette for dette kontrollarbeidet.

Dersom det avdekkes mislighold, kan Kulturdirektoratet holde tilbake tilskudd eller kreve tilbakebetaling, dersom det avdekkes mislighold. Det samme gjelder hvis det viser seg tilskuddet er gitt på grunnlag av feil opplysninger eller at foreligger andre vesentlige brudd på kontrakten.

Andre krav

Må jeg fortelle hvor tilskuddet kommer fra?

Ja, det skal gjøres kjent at prosjektet har fått tilskudd fra Kulturdirektoratet, gjennom tekst og bruk av logo.

Logo kan lastes ned her

Må jeg tenke på tilgjengelighet?

Dersom det selges billetter, forutsetter Kulturdirektoratet at alle innehavere av ledsagerbevis for funksjonshemmede får gratis billett for sin ledsager, eller at det gis tilbud om en rabatt som gjør at samlet pris ikke overstiger prisen for en ordinær billett.
Kulturdirektoratet forutsetter at virksomheter honorerer kunstnere og fagpersoner i tråd med gjeldende avtaler, vederlagsordninger og anbefalte satser, der dette er relevant. Dette skal da framkomme av rapport og regnskap.

Kan jeg klage på et avslag?

Ja, du kan klage på et avslag.

Ifølge forvaltningsloven kan du klage på Kulturdirektoratets vedtak til Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD).

Klagefristen er tre uker etter at vedtaket er mottatt. I klagen er det viktig å begrunne hvorfor du mener avgjørelsen er feil, og å sende inn nye opplysninger dersom det finnes. Klagen sendes til Kulturdirektoratet for ny behandling, og dersom avslaget ikke endres, sendes saken til KDD som fatter en endelig avgjørelse.