Hopp til innhold

Søk støtte

Tilskuddsordning

Nasjonalt driftstilskudd til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur

Se vedtakslister

Søknadsfrist

des

03

2024

Kl. 13:00

Formål

Tilskuddsordningen skal bidra til å sikre forutsigbare driftsrammer for språk- og kultursentre og kvensk avis slik at de er med på revitalisering og på utvikling av kvensk språk og fremme kvensk/norskfinsk kultur. 

Det er også spesifisert at ordningen spesielt skal fremme kvensk språk og kvensk og norskfinsk identitet hos barn og unge. Det betyr at en av vurderingene vi gjør når vi prioriterer mellom søknader er å vurdere om hvor godt søknadene belyser satsing på barn og unge.

Formålet med kvensk driftstilskudd kommer frem i forskriften § 1.

Åpne alle

Forvaltning av ordningen

Kulturdirektoratet forvalter Kommunal- og distriktsdepartementets nasjonale tilskuddsordning for kvensk språk og kvenske og norskfinsk kultur.

Hvem kan søke?

Driftstilskudd kan tildeles frivillige organisasjoner, privatpersoner, kommuner, institusjoner og foretak til etablering og drift av språk- og kultursentre og kvensk avis.

Dette kommer frem av forskriften § 3 første ledd bokstav a og tredje ledd.

 

Hva kan få tilskudd? 

Ordningen støtter etablering og drift av språk- og kultursentre og kvensk avis. 

Tiltak som mottar tilskudd, må ha som formål å styrke kvensk språk og kvensk og norskfinsk kultur i Norge. I prioritering mellom søknadene vil vi legge vekt på hvordan søker beskriver at de skal oppnå formålet, hvilke resultater som forventes og hvordan tiltaket skal gjennomføres. 

Det kan søkes støtte til virksomhetens daglige drift, inkludert innholdsproduksjon og språk- og kulturfaglige kjerneoppgaver. Virksomheten må ha profesjonell drift, langsiktige mål og faglig betydning som bidrar til å oppfylle ordningens formål. Dette betyr for eksempel:

• Sunn økonomi og åpenhet med hensyn til selskapsstruktur og økonomiflyt, ressursutnyttelse, egeninntjening, økonomisk soliditet og stabilitet

• Organisasjonsmodell som legger til rette for størst mulig faglig og administrativ kontinuitet, uavhengig av enkeltpersoner

• Honorarpolitikk (honorering iht satser)

 

Hva som kan motta støtte fra kvensk driftstilskudd kommer frem av forskriften § 3 første ledd bokstav a og tredje ledd med en presisering i andre ledd. 

Krav til søknaden

Søker skal benytte søknadsskjema og levere søknaden via Kulturdirektoratets nettsider innen fristen som er oppgitt. Søknaden skal inneholde følgende opplysninger, jfr. §6 i forskriften:

• Søkerens navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, og organisasjonsnummer.

• Ved søknad om nyetablering: Søkerens særlige kvalifikasjoner for å etablere og drifte et språk- og kultursenter eller avis.

• Beskrivelse av hva søkeren vil oppnå med tilskuddet og hvordan dette skal bidra til å sikre formålet med tilskuddsordningen.

• Framdriftsplan for tilskuddsåret, og beskrivelse av aktivitetene som skal gjennomføres i tilskuddsperioden (aktivitetsplan).

• Balansert budsjett (et budsjett som går i null) som inneholder både inntekter og utgifter. Hvis budsjettet ikke er i balanse, må dette kommenteres. Det skal også fremkomme hvor mye som er administrative kostnader og opplysninger om egeninnsats og om det er søkt eller mottatt støtte fra andre kilder. 

Vurdering av søknaden

Kulturdirektoratet avgjør søknaden etter en helhetlig, skjønnsmessig vurdering av søknadsopplysningene som har kommet inn innen søknadsfristen. Og kan i tillegg be om følgende opplysninger:

• andre opplysninger som er nødvendige for å avgjøre søknaden 
• innhente nødvendige opplysninger fra andre myndigheter

Dette kommer frem av forskriften § 7 og 8.

I vurderingen av søknader legges det vekt på faglig innhold, kvalitet og relevans sett opp mot ordningens formål. Virksomhetens langsiktighet, stabilitet og gjennomføringsevne vil bli vurdert. Manglende rapportering eller forsinkelser som ikke er avtalt, eller manglende rapport/regnskap i tidligere saker hvor søkeren har fått tildelinger, kan bli vektlagt ved vurderingen av søknaden. 

Kulturdirektoratet mottar langt flere søknader enn det er midler til. Det betyr at Kulturdirektoratet må foreta prioriteringer. Det betyr at søknader som oppfyller ordningens formål kan få avslag eller lavere tilskudd enn det er søkt om.

Vilkår og bruk av tilskudd

Driftstilskuddet skal benyttes det året det er gitt for og i tråd med vilkår satt i kontrakten (tilskuddsbrevet). Dersom det blir vesentlige avvik fra planene i løpet av året, må Kulturdirektoratet informeres så raskt som mulig. Omdisponering av midler skal alltid omsøkes hos Kulturdirektoratet. Er det behov for utsettelse av en frist skal det søkes om dette før utløpet av den opprinnelige fristen.

I kontrakten kommer det frem hvordan tilskuddet vil bli utbetalt og rapporteringskrav.

 

Søknadsskjema

Les utlysningsteksten og «Krav til søknaden» på denne nettsiden nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema.

Pass også på å lese alle hjelpetekstene. Disse finner du i søknadsskjemaet, merket med «?». Det er viktig at du leser «Krav til søknaden»samtidig som du fyller ut søknadsskjemaet.

Har du problemer med å registrere deg, logge deg på, velge skjema eller sende vedlegg? 

Se svar på ofte stilte spørsmål.

Slik ser søknadsskjemaet ut.
PS: Merk at dette er kun en PDF som viser hvordan det ser ut, og ikke er det som sendes inn via Altinn.

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler det å benytte følgende nettlesere: Mac = Safari. Windows =Chrome.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.