Hopp til innhold

Søk støtte

Tilskuddsordning

Kulturrådets skolebibliotekordning – Innkjøp og distribusjon av kulturfondbøker til skolebibliotek

Se vedtakslister

Viktig melding:

Søknadsfristen var fredag 29. september 2023.

 

Formål

Kulturrådets skolebibliotekordning har som formål å gi barn og unge tilgang til et variert og aktuelt utvalg av nye norske bøker gjennom skolebiblioteket. Ordningen sørger for innkjøp og distribusjon av kulturfondbøker som har barn og unge som målgruppe til skolebibliotek i grunnskolen.  

Åpne alle

Hva kan det søkes om?

Det kan søkes om å delta i ordningen i tre år og motta bøker som er tilpasset målgruppen barn og unge (1.–10. trinn) i denne perioden. Titlene som distribueres til skolebibliotekene gjennom ordningen er:

  • påmeldt den automatiske innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur for barn og unge eller innkjøpt på den selektive innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur for barn og unge
  • innkjøpt på innkjøpsordningen for ny norsk sakprosa for barn og unge
  • innkjøpt på innkjøpsordningen for nye norske tegneserier

Barneskoler mottar bøker som er beregnet på 1.–10. trinn og ungdomsskoler mottar bøker som er beregnet på  5.–10. trinn.

Skolebibliotekene som inkluderes i ordningen forplikter seg til å motta og formidle alle bøkene som inngår i ordningen i tre år, samt overholde oppbevaringsplikten på fem år som gjelder for innkjøpsordningene.

Titlene distribueres som papirbøker direkte til de skolebibliotekene som inkluderes i ordningen, og kommer utenom den ordinære distribusjonen av bøker på innkjøpsordningene. 
 

Hvem kan søke?

Skolebibliotek i grunnskolen (1. til 10. trinn) som har bibliotek på skolens område.

For å søke om deltakelse på ordningen, må søker ha organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret.
 

Krav til søknaden

Søknaden skal leveres via Kulturrådets elektroniske søknadsportal innen søknadsfristen. Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Kulturrådet. Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, eller som faller utenfor ordningen, vil bli avvist.
 

Søknadsskjema

Les utlysningsteksten nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. 

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari 6 eller nyere. PC = Google Chrome.

Brukerstøtte

Har du problemer med å registrere deg, logge deg på, velge skjema eller sende vedlegg? Kontakt brukerstøtte

Før du søker

Du må søke med organisasjonsnummer på vegne av virksomheten, og da trenger du rollen "utfyller/innsender".

Den som skal tildele deg rollen, finner veiledning for dette under "søke eller akseptere tilskudd på vegne av virksomhet" her: https://www.kulturdirektoratet.no/palogging. 

Når du har mottatt rollen "utfyller/innsender" kan du klikke på "Gå til søknadsskjemaet" under. I første bilde som kommer opp etter pålogging i Altinn, spørres det om hvem som skal være gyldig aktør. Her må du velge virksomheten før du går videre. 

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Vurdering av søknaden

Det skal gå klart frem av søknaden at søker har bibliotek på skolens område og et budsjett som sikrer en personalressurs knyttet til skolebiblioteket. Søknaden skal også inneholde en kort, overordnet plan for formidling av bøkene som inngår i ordningen.

I den samlede vurderingen av søknadene vil geografisk spredning blant tilskuddsmottakerne, tilgang til folkebibliotek og variasjon i størrelsen på skolebibliotekene bli tatt hensyn til. 

Hvis skolen allerede får videredistribuert bøker fra Kulturrådets innkjøpsordninger for barn og unge fra et folkebibliotek, skal dette oppgis i søknaden.
 

Beregning av tilskudd

Søkere på denne ordningen vil ikke motta tilskudd ut over bøkene som distribueres til skolebibliotekene.

Kulturfondbøkene kommer i tillegg til skolens eget budsjett for innkjøp til skolebiblioteket og skal ikke erstatte dette. Ordningen skal være en styrking av det tilbudet som allerede fins.

For bøkene som kjøpes inn og distribueres på skolebibliotekordningen, utbetales honoraret til forfatter og forlag gjennom betalingstabellene for innkjøpsordningene.
 

Bortfall av tildeling

Tildelingen faller bort dersom den ikke er akseptert av søker innen fristen som er fastsatt i kontrakten. For en eventuell utsettelse av akseptfristen må det sendes inn skriftlig søknad før fristens utløp.

Kulturrådet kan holde tilbake bøker dersom det avdekkes at tildelingen er gitt på bakgrunn av uriktige opplysninger eller at det foreligger andre vesentlige brudd på vilkårene.

Vesentlige endringer i ressurssituasjon, lokaler eller formidlingsplan, eller andre forhold som påvirker deltakelsen i ordningen, må søkes om skriftlig og godkjennes av Kulturrådet.
 

Rapportering

Skolebibliotekene skal rapportere årlig gjennom et eget rapporteringsskjema fra Kulturrådet. Dersom Kulturrådet trenger tilleggsdokumentasjon i forbindelse med rapporteringen, plikter tilskuddsmottaker å fremlegge denne.

 

Ofte stilte spørsmål til innkjøpsordningene for ny norsk skjønnlitteratur

Her finner du svar på det mange lurer på om innkjøpsordningene for ny norsk skjønnlitteratur

Ofte stilte spørsmål til innkjøpsordningene for ny norsk skjønnlitteratur